"Ehl-i İttihad-ı İslâm olan buradaki cemiyete, mânen gibi sureten de intisap edenlerin ekserisi avâm, bir kısmı da meçhulü'l-hal olduğundan, fitne ve ihtilâfı imâ ediyor..." Sekizinci Vehmi özetleyerek açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Sekizinci Vehim: Ehl-i İttihad-ı İslâm olan buradaki cemiyete, mânen gibi sureten de intisap edenlerin ekserisi avâm, bir kısmı da meçhulü'l-hal olduğundan, fitne ve ihtilâfı imâ ediyor."

"Elcevap: Belki, ağraza adem-i müsaadesine binaendir. Hem de madem maksadı ittihad ve ilâ-yı kelimetullahtır; teşebbüsat ve harekâtı da ibadettir. İbadet camiinde şah ve gedâ birdir. Müsavat hakikî düsturdur. İmtiyaz yoktur. Zira en ekrem, en müttakîdir. Ve en müttakî, en mütevâzidir. Binaenaleyh, mânen asıl hakikat, ittihada intisap ile beraber sureten onun nümunesi olan bu uhrevî ve sırf dinî cemaate intisap ile teşerrüf edecek. Yoksa şeref vermeyecektir. Bir katre, bahr-ı ummanı tezyid edemez. Hem de bir günah-ı kebire ile imandan çıkmadığı gibi; şems garptan tulû etmediğinden, tevbenin kapısı da açıktır."

"Bir desti müteneccis su, bir denizi tencis etmediği gibi, kendi de temizlendiğinden, şimdi bu nümune-i ittihada intisap eden adama şartımız olan sünnet-i Nebeviyeyi (aleyhissalâtü vesselâm) ihyâ ve evâmirine imtisal ve nevâhîden içtinap ve asâyişe ilişmemek, elinden gelse azm-i kat'î ile dahil olan bazı meçhulü'l-hal olanlar, bu hakikat-i âliyeyi lekedar etmez. Zira kendi lekedar olsa da imanı mukaddestir. Rabıta da imandır. Bu ünvan-ı mukaddese böyle bahaneyle leke sürmek İslâmiyetin kıymet ve ulviyetini bilmemekle beraber, kendini ahmaku'n-nas ilân etmektir. Nümune-i ittihad olan cemaatimize -sair cem'iyât-ı dünyeviyeye kıyasen- leke sürmeyi, târiz etmeyi cemî kuvvetimizle reddederiz. İstifsar tarikiyle bir itirazları olursa, cevaba hazırız. İşte meydan!"

"Benim dahil olduğum cemaat, burada tafsil ettiğim İttihad-ı İslâmdır. Yoksa muterizlerin bâtıl tevehhüm ettikleri cemiyet-i mütehayyile değildir. Bu dinî heyet efradı, şarkta olsa, garpta olsa, cenupta olsa, şimalde olsa beraberiz."(1)

Sorunun meali: İslam birliğini isteyen ve ona hizmet eden bir cemiyet var ve bu cemiyet içinde avam ve kimliği belirsiz kimseler de bulunuyor. Böyle belirsiz ve avam insanlar içinde fitne ve ayrılığın çıkması kolay ve muhtemeldir.

Cevabın meali: Niyet hayır olduktan sonra niyeti kimin yaptığının bir önemi bulunmuyor. Amacı İslam birliği ve dinin yüceltilmesi olanların kimliği, dini yeterince yaşayıp yaşamadığı ikinci planda kalır. Eli kirli birisinin denize elini sokması nasıl denizi kirletmez ise bu tarz büyük cemiyetler içinde bazı kirli ellerin bulunması cemiyete bir zarar vermez ya da o cemiyeti ve yüce amaçlarını kirletmez. Hatta denize elini sokan adamın eli denizi kirletmediği gibi, deniz onun elini temizler. Cemiyete dahil olan günahkar birisi cemiyeti günahkar etmediği gibi, aksine cemiyet onu tövbeye itebilir.

İslam birliğine dahil olmanın şartı; sünneti ihya etmek, dinin emirlerine uymak, yasaklarından kaçınmak, asayişi bozmamaktır. Lakin bu şartlara uymayan ve kimliği belirsiz bazı insanların azm ve cehd ile bu cemiyete dahil olması, bu ana misyona bir zarar vermez.

Mesela Peygamber Efendimizi (asm) ve Müslümanları himaye eden Ebu Talib Müslüman değildi, ama İslam’a çok büyük hizmetleri dokundu. Demek durumu belirsiz, hatta imanı olmayan birisi de dine hizmet edebilir.

اِنَّ اللّٰهَ لَيُؤَيِّدُ هٰذَا الدِّينَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ
“Muhakkak ki Allah, bu dini fâcir adamla da teyid ve takviye eder.”(2)

hadis-i şerifi de buna güzel bir delildir.

Cemiyetler, cemaatler gibi değildir; cemiyete ne kadar el girerse o kadar faydalı olur. Ama cemaatlerde iman, ibadet ve ahlak gerekir, çünkü bunlar olmazsa cemaatin misyonu zarar görür. Cemaatin ıslah etme, rehabilite etme gibi keyfiyetleri bulunuyor, ama cemiyette esas olan kişilerin şahsi durumu değil odaklanılan hedeftir.

Mesela, çevrecilik hareketleri var; bu hareketin asıl amacı yeşili ve doğayı korumak. Bu harekete ne kadar insan destek verirse o kadar güçlü olur ve ses getirir. Destek verenler içinde imanı olan da var olmayan da ameli olan da var olmayan da cemiyet ve bu tarz hareketler buna bakmaz, asıl hedefe bakar. Sarhoş bir adam yüz ağaç dikse, "Sen sarhoşsun, senin ağaçlarını geri sökelim." diyemezsin.

Dipnotlar:

(1) bk. Hutbe-i Şâmiye, Reddü'l-Evham.
(2) bk. Buhari, Cihad, 182, Meğâzî, 38, Kader, 5.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...