"Yalanlarla ittihad yalandır. Ve ifsadat üzerine müesses olan ism-i meşrutiyet, fâsittir. Müsemmâ-i meşrutiyet hak, sıdk, muhabbet ve imtiyazsızlık üzerine beka bulacaktır." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Zira yalanlarla ittihad yalandır. Ve ifsadat üzerine müesses olan ism-i meşrutiyet, fâsittir. Müsemmâ-i meşrutiyet hak, sıdk, muhabbet ve imtiyazsızlık üzerine beka bulacaktır."(1)

Malum olduğu gibi, tebeddül-ü esma ile hakaik tebeddül etmez, yani bir şeyin ismini değiştirmekle, mahiyetini değiştirmiş olamayız. Meşrutiyete Üstadımız "Meşrutiyet-i Meşrua" diyerek, şeriate ve kanunlara dayalı, hak ve hakikatten güç alan meşruti idare anlaşılmalı diye tarihe kayıt koyar. yoksa ismi ayrı, mahiyeti ayrı olan şeyler hakilkati temsil edemez ve yansıtamaz.

Bozgunculuk ve anarşistlik üzerine kurulmuş isimde bir demokrasi, bozuk ve işe yaramazdır. Oysa gerçek demokrasi hak, doğruluk, sevgi, hoşgörü ve hukukun üstünlüğü esası üzerine kurulursa devam edebilir.

"Maatteessüf bunu kemal-i telâş ve teessüfle ihtar ediyorum ki: Meselâ, bir âlim-i zîtehevvür ki, sıfat-ı ilim kendini fesat ve fenalıktan men etmişken, daima onun sıfat-ı tehevvüründen vücuda gelen fesat ve fenalığın zikri vaktinde onu âlimlikle yâdetmek ve sıfat-ı ilme ilişmek, nasıl ilme husumet ve adaveti ima eder."(2)

Bir insanın hem ilim sahibi hem de sonunu düşünmeden fevri ve öfkeyle hareket ettiğini düşünelim. İlmi yönü onu fena ve bozgunculuktan alıkoyması gerekirken, öfkesi yüzünden fenalık ve bozgunculuk yapsa ve biz de bu adamın ilmi yönüne kızıp hakaret etsek, bu ilme karşı bir saygısızlık hatta düşmanlık olur.

Bu adam fenalığı ve bozgunculuğu alim olduğu için değil öfke adına yapıyor. Burada ilmin bir suçu bulunmuyor. Alimler ilmi yüzünden kötü olmazlar, başka zaaflarına yenik düştüğü için kötü davranış sergilerler. Bu durumda bir alimin başka zaaflarından kaynaklanan kötülüklerine bakıp ilme ve irfana düşmanlık etmek zulüm olur.

Günümüzde para, makam, şöhret, korku vesaire gibi zafiyetler yüzünden ilmini kötüye kullanan çok alim ve hocalar var; bu zafiyetlerin yükünü ve suçunu ilim ve alimlik sıfatına yüklemek zalimlik olur.

"Kezalik, şeriat-ı mutahharanın ve ittihad-ı Muhammedînin ism-i mukaddesi ki, fırkaların ağrâz-ı şahsiye ve hilâf-ı şeriat ile ektikleri tohum-u fesadı bir milyon fişek havaya atıldığı ve umum siyaset ve âsâyiş efrad elinde kaldığı ve ortalık anarşist gibi olduğu halde, o müthiş fırtına mucize-i şeriatla kansız, hafif geçtiği halde, o mübarek nâm ile o müthiş fesadı binden bir dereceye indirmekle beraber, daima o ismi garaz sahiplerine siper göstermek pek büyük bir tehlikeli noktaya, belki ukde-i hayatiyeye ilişmektir ki, dehşetinden her bir vicdan-ı selim titriyor, dağ-dâr-ı teessüf oluyor."(3)

Herkesin ortak bir ismi ve ortak bir değeri olan şeriat-ı mutahhara ve ittihad-ı Muhammedî, belli bir azınlığa belli bir siyasi partiye inhisar edilemez. Çünkü ittihad-ı Muhammedî (a.s.m.) ki, umum mü'minlere şâmildir, cemiyet ve fırka değildir.

Şayet müminlerin ortak çatısı olan bu mübarek isim ve kavramlar belli bir siyasi fırka ve meşrebe mahsus kılınırsa, onların hata ve kusuru direkt bu isimleri lekeleyecek ve zarar verecektir. Onun için İslam’ın temel değerleri politikalara alet edilmemelidir. Lâkin bazı cemiyet-i hayriye, kendine ittihad-ı Muhammedî diyebilir. Buna karışmam.

Aslında devlete ve ortama şahsi düşmanlık besleyen ve şeriat dışı hareketlerle ortalığı alevlendirmeye çalışanlar oldu. Bu hadiseler de bunların yüzünden ortaya çıktı. Yine bunlar ortalığı başka yönden karıştırmaya çalışıyorlar. Evet, onların çıkardığı fitne ve fırtınanın şiddetini binden bire indirip, kansız ve hafif geçmesine vesile olan şeriat-ı Muhammediyedir ki, çok parlak ve güzel ve nezihtir. Ama bu fesad gurup, bunu bildikleri halde, şeriatı isteyenler yüzünden bu fitnenin çıkarıldığını ve alevlendirildiğini iddia ederek lekedar etmeye çalışıyorlar. Bu ise aklı yerinde ve kalbi sağlam insanları rahatsız edip titretiyor.

Dipnotlar:

(1) bk. Divan-ı Harb-i Örfî, İki Mekteb-i Musibetin Şehadetnamesi.
(2) bk. age.
(3) bk. age.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...