"Evet, Hazret-i Hasan'ın (r.a.) başını öpmesinden, Şah-ı Geylânî'nin hisse-i azîmesi var..." Efendimizin Hz. Hasanı başından, Hz. Hüseyin'i ise boynundan öpmesinin sırrı ne olabilir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Üstad Hazretleri bunun hikmetini ve sırrını şöyle ifade etmektedir:

"Evet, zât-ı Ahmediyenin (a.s.m.) gayb-âşinâ kalbiyle, dünyada Asr-ı Saadetten ebed tarafında olan meydan-ı haşri temâşâ eden ve yerden Cenneti gören ve zeminden gökteki melâikeleri müşahede eden ve zaman-ı Âdem'den beri mazi zulümatının perdeleri içinde gizlenmiş hâdisâtı gören, hattâ Zât-ı Zülcelâlin rüyetine mazhar olan nazar-ı nuranîsi, çeşm-i istikbal-bînîsi, elbette Hazret-i Hasan ve Hüseyin'in arkalarında teselsül eden aktab ve eimme-i verese ve mehdîleri görmüş ve onların umumu namına başlarını öpmüş. Evet, Hazret-i Hasan'ın (r.a.) başını öpmesinden, Şah-ı Geylânî'nin hisse-i azîmesi var." (1)

Evet, Habib-i Kibriya Efendimiz (asm.) Hz. Hasan (ra) ve Hz. Hüseyin (ra) efendilerimizin soyundan gelen evliya ve asfiyaların namına ve hesabına, torunlarını sevmiş, aşırı bir ilgi göstermiş ve başlarını öpmüştür. Dolayısıyla, Abdulkadir-i Geylani, Şazeli, On İki İmam, ahir zamanda beklenen Hz. Mehdi gibi zatlar namına onların başlarını öpmüştür.

Hazreti Hasan ile Hazreti Hüseyin (ra) efendilerimiz, Resul-i Ekrem Efendimizin (asm) mübarek neslini temsil eden iki nuranî şahsiyet ve iki büyük imamdır. Bu pak ve mübarek nesilden yani Ehl-i beyt'ten binlerce âlim ve milyonlarca evliya gelmiştir. Abdulkadir Geylani, İmam Rabbani, Zeynel Âbidin, Cafer-i Sadık bunlardan bazılarıdır.

Bu mübarek nesil Kur’ân ve sünnetin muhafazasında ve yayılmasında büyük gayret göstermiş, İslam’ın dünyaya yayılmasında çok büyük hizmetler yapmışlardır. İstikbaldeki bu büyük hizmetler Peygamber Efendimize (asm) manevî âlemde gösterildiği için, bu mübarek nesil ve silsileyi temsilen Hazreti Hasan ve Hüseyin ile ciddi alakadar olmuş, onları şefkatle sevmiştir.

Netice olarak Peygamber Efendimiz (asm) Hz. Hasan ile Hz. Hüseyin’i sadece bir torun olarak sevmemiş, bunların neslinden çıkacak olan binlerce âlim ve evliyayı da nazara almıştır.

(1) bk. Lem'alar, Dördüncü Lem'a.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...