"Evet, ihtilâl-i Fransevîde hürriyetperverlik ... Sosyalistlik ise bir kısım mukaddesatı tahrip ettiğinden, aşıladığı fikir, bilâhare bolşevikliğe inkılâb etti." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Evet, ihtilâl-i Fransevîde hürriyetperverlik tohumuyla ve aşılamasıyla sosyalistlik türedi, tevellüd etti. Ve sosyalistlik ise bir kısım mukaddesatı tahrip ettiğinden, aşıladığı fikir, bilâhare bolşevikliğe inkılâp etti. Ve bolşeviklik dahi çok mukaddesat-ı ahlâkiye ve kalbiye ve insaniyeyi bozduğundan, elbette, ektikleri tohumlar hiçbir kayıt ve hürmet tanımayan anarşistlik mahsulünü verecek. Çünkü kalb-i insanîden hürmet ve merhamet çıksa, akıl ve zekâvet, o insanları gayet dehşetli ve gaddar canavarlar hükmüne geçirir; daha siyasetle idare edilmez. Ve anarşistlik fikrinin tam yeri ise, hem mazlum kalabalıklı, hem medeniyette ve hâkimiyette geri kalan çapulcu kabileler olacak. Ve o şeraite muvafık insanlar ise, Çin-i Maçin’de kırk günlük bir mesafede yapılan ve Acaib-i Seb’a-i Âlemden birisi bulunan Sedd-i Çinînin binasına sebebiyet veren Mançur ve Moğol ve bir kısım Kırgız kabileleridir ki, Kur’ân’ın mücmel haberini tefsir eden Zât-ı Ahmediye (Aleyhissalâtü Vesselâm) mu’cizâne ve muhakkikane haber vermiş." (Beşinci Şuâ)

Burada, dünyanın yarısını istila eden komünist cereyanının nasıl bir tarihî safhadan geldiği izah ediliyor. Komünist cereyanının ilk zemini Fransız İhtilali ve bununla ortaya çıkan hürriyetçilik hareketidir. Avrupa’daki bu içtimaî ve siyasî inkılab birçok fikir ve ideolojilerin türemesine münbit bir zemin olmuştur. Komünizmin ilk devresi sosyalizmdir. Sosyalizm Fransız ihtilali ile hayat bulmuştur. Komünizm sosyalizmin tabiî bir neticesidir. Sosyalizm dini ve maneviyatı inkâr ettiği için, komünizme geçişi hızlandırmış ve kolaylaştırmıştır, diyebiliriz.

Komünizm; içtimaî tabakaların kaldırılıp, tek sınıf insan teşkil etme fikridir. Netice olarak hususî mülkiyet, ferdî terakki, farklı düşünce sistemlerinin tamamen yok edildiği, tek tip, tek sınıf, tek tabakanın olduğu, yani mutlak eşitlik düzenini hedefleyen bir düşüncedir. Kurucusu Alman filozof Karl Marks'tır.

Düşünce farklılıkları ve imtiyazları doğuran bütün sınıflara düşmandırlar. Dini, insanları burjuva sınıfına itaat ettiren bir unsur, mutlak eşitlik prensibine ters, manevî sınıflar meydana getiren bir unsur gördüklerinden, onu temelden inkâr ederler. Maddeci ve materyalist bir düşünce sistemidir. -Hâşâ- Allah’ı ve yaratma fikirlerini tamamen reddederler.

İktisadî olarak tamamen devletçidirler. Ticaret ve hususî mülkiyet haklarını kişilere vermezler. Bütün üretim vasıtaları devletindir. Dolayısı ile fert, bu sistem içinde kendi istidat ve kabiliyetlerini gösteremeyen silik bir kurşun askerdir.

Tarih ve fikir yönünden materyalisttir. İnsanlığın evrim yolu ile türden türe geçerek geliştiğini, ilk merhalede ibtidaî bir toplum, sonra köle, ücretli, kapitalist ve en sonunda komünist nizama doğru evrimleştiğini varsayarlar.

Üstad Hazretleri komünizmin fıtrî bir düşünce olmadığını söyler. Çok düşünceleri ütopyadan öteye gitmez. Bu yüzden de ömrü yetmiş-seksen yıl olmuştur. Dünyanın her yerinde ve her açıdan iflas etmiş bir nazariyedir. Üstad Hazretleri eserlerinde, maddeci felsefenin ilahiyat kısmını yani tabiat, tesadüf ve sebepler icat ediyor fikirlerini kat’î delilleri ile çürütmüştür.

Komünistler servet düşmanı oldukları için, zenginin malını yağmalamayı mübah ve meşru görürler. Fakir ve serseri tabakasını bu yolla kandırıp ihtilale yol açarlar. Rusya komünist ihtilalinde binlerce zenginin malları yağmalanmış ve öldürülmüştür.

Yine Üstad'ın ifadesi ile “her batıl mezhep içinde bir dane-i hakikat olabilir” kaidesince, komünizmin de her tarafı yanlış ve batıl değildir. Mesela kâinattaki tekâmül kanunu ve işçi sınıfının temel hak ve hürriyetleri gibi fıtrî ve dine mutabık kısımları da vardır.

Sosyalizm: Sosyalizm, komünizmin biraz daha fıtrî ve mutedil bir halidir. Komünizm ferdi sayan aşırı bir uçtur. Sosyalizm ise bu aşırılıkların biraz törpülenmiş şeklidir. Fert-toplum dengesini eşitlemeye çalışan ama tam başarılı olamayan bir düşünce disiplinidir. Tıpkı kapitalizm ile liberalizm gibi bir cereyan. Marks’ın ifadesi ile sosyalizm, içtimaî evrimin bir dönemidir. Bu dönemden sonra nihai hedef komünizmdir. Yani sosyalizm, insanlığın iktisadî bir merhalesidir. Ama Marks'ın kehanetleri tutmamıştır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...