"Asya ve Avrupa’yı hercümerc ettikleri gibi, gelecek zamanlarda dahi dünyayı zîr ü zeber edeceklerine işaret ve kinayedir." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Sedd-i Zülkarneyn, Ye'cüc ve Me'cüc gibi hâdiseler, kâinatta işlemekte olan mübareze, yani çarpışma kanununun ve iman, küfür, mazlum, zalim çarpışmasının iki nümunesi ve misalidirler.

Evet, insanın en küçük dairesi olan kalpten tutun, en büyük dairesi olan semavata kadar mübareze ve mücahede kanunu işlemekte ve devam etmektedir. Kur’an bu Ye'cüc ve Me'cüc hâdisesinde küllî ve umumî kanunun cüz’î bir ucunu ve parçasını aklın nazarına vererek, bize ikaz ve ihtarda bulunuyor ve ders veriyor. Yoksa tarihin cüz’î ve basit bir hâdisesi değildir; küllî bir kanunun ucu olmasından külliyet kazanmıştır.

Ye'cüc ve Me'cüc’ün kimler olduğu meselesinde yapılan te’vil ve tefsirlere mutlak manada Kur’an’ın hakikati demek hatalı ve yanlış olur. Zira Kur’an’ın muhkem manası te’vil ve tefsire açık olmayacak kadar sarihtir. Hâlbuki Ye'cüc ve Me'cüc’ün hangi millet ya da kabile olduğunda bir sarahat ve netlik yoktur. Bu yüzden, her müfessir kendi döneminin şartlarına uygun te’vil ve tefsirlerde bulunmuşlardır.

Kur’an açık bir dille şu millete Ye'cüc ve Me'cüc demiş denilemez. Ama işaret ve levhaların izinden gidildiğinde hangi milletlerin olduğunu görmek mümkündür. Risale-i Nurların Ye'cüc ve Me'cüc hakkındaki geniş ve isabetli te’villeri bu kabilden olduğu için hakikattir.

"Gelecekte" ifadesi eskiye nisbet edilerek söyleniyor. Yani Mançur ve Moğol kabileleri nasıl Asya ve Avrupa’yı perişan ettiler ise (burada kavimler göçüne işaret var) aynı şekilde âhir zamanda da benzer kabileler aynı keşmekeş ve anarşizme sebep olacaklar deniliyor. Ama her dönemde böyle fitne ve kargaşanın olması mukadderdir. İleriki dönemlerde benzer hareketler olabilir, zira bu kâinatın küllî bir kanunudur.

Çin’de kurulan komünizmin anarşist kolu olan Maoizm bir cihetle Ye’cüc ve Me’cüc manasını taşıyor, denilebilir. Üstad Hazretleri bahsi geçen yerde bu harekete şu cümle ile işaret ediyor:

"Kur’ân’ın lisan-ı semâvîsinde 'Ye’cüc' ve 'Me’cüc' namı verilen Mançur ve Moğol kabileleri, eski zamanda Çin-i Maçin’den bir kısım başka kabileleri beraber alarak kaç defa Asya ve Avrupa’yı hercümerc ettikleri gibi, gelecek zamanlarda dahi dünyayı zîr ü zeber edeceklerine işaret ve kinayedir. Hattâ şimdi de komünistlik içindeki anarşistin ehemmiyetli efradı onlardandır."(1)

(1) bk. Şualar, Beşinci Şua, İkinci Makam.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...