"Hattâ o kadar fevkalâde iddihar ve sarf ediliyorlar ki, 'Dört nehir cennetten geliyorlar.' diye rivâyet edilmiş." Burada bahsedilen dört nehir hangileridir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Hadislerde, cennetten gelen dört nehirden isimleri ile beraber şöyle bahsedilir:

Başta Sahih-i Müslim olmak üzere hadis kitaplarının ekserisinde Cennetten gelen dört nehirden bahsedilir. Bu hadisin meâli şöyledir:

Seyhan, Ceyhan, Fırat ve Nil cennet nehirlerindendir.”(1)

Ebû Hüreyre’nin rivayet ettiği aynı hadis-i şerifin Müsned’deki meâli de şöyledir:

Dört nehir cennetten fışkırmıştır: Fırat, Nil, Seyhan, Ceyhan.”(2)

Fahrüddin er-Râzî ise Mü’minûn Sûresinin 20. âyetinin izahında İbni Abbas’tan (r.a.) şu rivayete kaydeder:

“Cenab-ı Hak cennetten beş nehir indirmiştir: Seyhun, Ceyhun, Dicle, Fırat ve Nil.”(3)

Sahih-i Buharî’de rivayet edilen “İsrâ” hadisinde, Miraç Gecesinde Peygamber Efendimiz (a.s.m.) Hz. Cebrail (as) ile birlikte gezerlerken Sidretü’l-Münteha’ya gelirler ve Hz. Cebrail (as) şöyle der:

“'İşte bu Sidretü’l-Müntehâ’dır. Bu ağacın dibinden dört nehir kaynıyordu. İki nehir zâhir, iki nehir de bâtın idi.' Resulullah, ‘Ey Cebrail, bu dört nehir nedir?’ diye sorar. Cebrail (a.s.), ‘Bâtınî nehirler cennette iki nehirdir; zâhirî olan nehirler Nil ile Fırat nehirleridir.”(4)

Dipnotlar:

(1) bk. Müslim, Cennet:26.
(2) bk. Müsned, 2:261, 289, 440.
(3) bk. Futûhu'l-Gayb, 23:89.
(4) bk. Sahih-i Buharf Tecrid-i Sarih tercemesi, X / 71.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...