"Hulefa-i Râşidîn devrinden sonra Kur’ana ve Sünnete en fazla uymuş, en fazla yaklaşabilmiş İslamî uygulama Osmanlı devletidir." İddiasını Külliyat perspektifinden değerlendirir misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Üstadımız Osmanlı Devleti ile ilgili hep müspet ve hürmetli ifadeler kullanmış, Müslümanların asırlarca rahat nefese almalarına vesile olmuş bir devlet olarak görür. Osmanlı sultanlarının çoğunun veli mesabesinde olduğunu ve Şer'i Şerifi bihakkın ifa ettiklerinden bahsetmektedir. Külliyat'ın birçok yerinde Osmanlı'nın İslam için ifade ettiği haikatlere dair değerlendirmeler vardır. Ayrıca "Kur'an'ın bayraktarlığını yapmış" gibi ifadeler çokça geçmektedir. Biz numune nevinden birkaç tanesini veriyoruz:

"...İttihad-ı münevver-i İslâmın, ... medine-i medeniyet-i münevveresi, tam hürriyet-i şer’iyeyi tatbik eden Devlet-i Osmâniyedir..."(1)

"Üç-dört asır zaman-ı fetretten sonra يَاْتِ اللّٰهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ [“Allah onların yerine öyle bir topluluk getirir ki, Allah onları sever, onlar da Allah’ı sever.” (Mâide Sûresi, 5/54)] âyetinin sırrına mazhar olan Osmanlı âdil padişahları hadis-i şerifteki istikâmeti yerine getirmeye çalıştıklarından hadîsin hükmüyle ümmet için bin sene hilafet-i İslâmiyeyi ve şer’i şerif üzerinde giden hükümetin idamesine vasıta oldular."

"Hadîsin ikinci ciheti ki فَلَهُمْ يَوْمٌ (Onlar için bir gündür.)'de tahakkuk ediyor. Ve İstanbul’un fethinden takriben yirmi sene evvel yine hilafet-i İslâmiyeye zemin ihzar ve tam umum âlem-i İslâmın merkez-i hükümeti olacak bir vaziyet almaya ve müjde ve sena-i Nebevîye mazhar olan Sultan Fatih’in vasıtasıyla İstanbul’un fethi tarihinden fetret zamanını tayyedip, Abbasiler nereden bırakmışlarsa oradan başlayarak âlem-i İslâmın bil-istihkak başına geçtiler."(2)

"Eskiden beri i’lâ-yı kelimetullah ve beka-yı istiklâliyet-i İslâm için, farz-ı kifaye-i cihadı deruhte ile kendini yekvücut olan âlem-i İslâma fedaya vazifedar ve hilâfete bayraktar görmüş olan bu devlet-i İslâmiyenin felâketi, âlem-i İslâmın saadet-i müstakbelesiyle telâfi edilecektir."(3)

"Ey asırlardan beri Kur’ân’ın bayraktarlığı vazifesiyle cihanda en mukaddes ve muhterem bir mevki-i muallâyı ihraz etmiş olan ecdadın evlât ve torunları! Uyanınız! Âlem-i İslâmın fecr-i sâdıkında gaflette bulunmak, kat’iyen akıl kârı değil!"(4)

"Bu devre, bin senedir Kur’ân’a bayraktarlık yapmış, İslâmiyete asırlarca hizmet etmiş kahraman bir millet için dikkatle incelenmesi lâzım gelen bir devredir."(5)

Dipnotlar:

(1) bk. Münazarat.
(2) bk. Sikke-i Tasdik-i Gaybi, On Sekizinci Lem'a.
(3) bk. Sünuhat, Rüyada Bir Hitabe.

(4) bk. age., Barla Hayatı, Risale-i Nur'un Zuhuru.
(5) bk. age. Giriş.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...