Hz. İsa'nın tekrar yeryüzüne gelmesinin hikmeti nedir, mehdi ve deccal döneminde mi gelecek?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Hem Deccalın rejimine ve teşkil ettiği komitesine ve hükûmetine ait garip halleri ve dehşetli icraatı, onun şahsıyla münasebettar rivayet edilmesi cihetiyle mânâsı gizlenmiş. Meselâ, 'O kadar kuvvetlidir ve devam eder; yalnız Hazret-i İsa (a.s.) onu öldürebilir, başka çare olamaz.' rivayet edilmiş. Yani, onun mesleğini ve yırtıcı rejimini bozacak, öldürecek, ancak semâvî ve ulvî hâlis bir din İsevîlerde zuhur edecek ve hakikat-i Kur'âniyeye iktida ve ittihad eden bu İsevî dinidir ki, Hazret-i İsa Aleyhisselâmın nüzulüyle o dinsiz meslek mahvolur, ölür. Yoksa onun şahsı bir mikrop, bir nezle ile öldürülebilir."(1)

"ON ÜÇÜNCÜ MESELE"

"Kat'î ve sahih rivayette var ki, 'İsa Aleyhisselâm Büyük Deccalı öldürür.'"

"Vel'ilmü indallah, bunun da iki veçhi var:"

"Bir veçhi şudur ki: Sihir ve manyetizma ve ispritizma gibi istidracî harikalarıyla kendini muhafaza eden ve herkesi teshir eden o dehşetli Deccalı öldürebilecek, mesleğini değiştirecek, ancak harika ve mucizatlı ve umumun makbulü bir zat olabilir ki, o zat, en ziyade alâkadar ve ekser insanların peygamberi olan Hazret-i İsa Aleyhisselâmdır."

"İkinci veçhi şudur ki: Şahs-ı İsa Aleyhisselâmın kılınciyle maktul olan şahs-ı Deccalın, teşkil ettiği dehşetli maddiyyunluk ve dinsizliğin azametli heykeli ve şahs-ı mânevîsini öldürecek ve inkâr-ı ulûhiyet olan fikr-i küfrîsini mahvedecek ancak İsevî ruhânileridir ki, o ruhâniler din-i İsevînin hakikatini hakikat-i İslâmiye ile mezc ederek o kuvvetle onu dağıtacak, mânen öldürecek. Hattâ, 'Hazret-i İsa Aleyhisselâm gelir, Hazret-i Mehdîye namazda iktida eder, tâbi olur.' diye rivayeti, bu ittifaka ve hakikat-i Kur'âniyenin metbuiyetine ve hâkimiyetine işaret eder."(2)

Üstad Hazretlerinin yukarda ki ifadelerden neden başka bir peygamber değil de Hazreti İsa (as) ve onun gelmesinin hikmetine dair işaretler veriliyor. O mübarek Peygamber (as)'in gelmesindeki en önemli gerekçelerinden birisi de, insanlık içinde en çok bulunan dinin Hristiyanlar ve Kur’an’ı kabul etmeye en yakın cemaatinin de Hristiyan cemaati olmasıdır. Bu, ayetlerde şu şekilde ifade edilmiştir:

Sen, iman edenlere, düşmanlık besleme bakımından onların en şiddetlilerinin Yahudiler ile müşrikler olduğunu görürsün.Müminlere sevgi bakımından en çok yakınlık duyanların ise “Biz Nasârayız (Hıristiyanız)” diyenler olduğunu görürsün. Bunun sebebi, onlar arasında bilgin keşişlerin ve dünyayı terk etmiş rahiplerin bulunması ve onların kibirlenmemeleridir.”(Maide, 5/82)

Böyle büyük bir kitlenin manevi mümessili Hz. İsa (as) olmasından dolayı, Allah onu tekrar ahir zamanda gönderiyor; hem İslam alemini hem de Hristiyan alemini dinsizlikten muhafaza etsin ve dinsizliğin başını dağıtsın diye.

Hz. İsa (as) ile Mehdi aynı dönemde olacaklar. Buna işaret eden hadisler vardır.

“Hazret-i İsa Aleyhisselâm gelir, Hazret-i Mehdîye namazda iktida eder, tâbi olur."(3)

"İsa Aleyhisselâm Büyük Deccalı öldürür."(4)

Mehdi ile Deccal aynı dönemde olacağına göre, demek Hazreti İsa (as) da Mehdi ile aynı dönemde olurlar.

Dipnotlar:

(1) bk. Beşinci Şua.
(2) bk. a.g.e., İkinci Makam.
(3) bk. Buhari, Enbiya: 49; Müslim, İmân:244, 245, 247; İbn-i Mâce, Fiten: 33; Müsned, 2:336, 3:368
(4) bk. Tirmizi, Fiten: 62; Ebû Dâvud, Melâhim: 14; Müsned, 3:420, 4:226; el-Hâkim, el-Müstedrek, 4:529-530.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

zülfikar

sayın editörümüze verdiği bilgilerden dolayı teşekkür ediyorum.. yalnız bir hususu beyan etmekde fayda mülahaza ediyorum..malumunuz vechile deccal 2 dir; biri,alem-i islam da fitne ve fesada medar olup aldatmakla iş gören ve hz imam-ı Ali ra tarafından süfyan namıyla yad olunan ehl-i nifakın başına geçen şahs-ı menhus ki hz mehdi ve nurani cemaati ve isa as ın isevi ruhanileriyle o nifak komitesi tar ü mar edilecektir.. diğeri büyük deccal namıyla meşhur ve maruf olup alem-i insaniyetin şimalinden zuhur eden ,maddiyyun ve tabiyyun komitesinin başına geçen şahs-ı zalim ve hunhar ki isa as ın riyasetindeki isevi ruhanileri hz mehdi nin nurani cemaatinin muavenetiyle o dinsiz mesleği ,o yırtıcı rejimi tebdil ve ıslah edecektir.. her iki cereyana karşı her iki nurani cematin müşterek hareketle galebe edip dağıtacağı rivayetlerden anlaşılıyor.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yükleniyor...