Hz. İsa'nın tekrar yeryüzüne gelmesinin hikmeti nedir, mehdi ve deccal döneminde mi gelecek?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Hem Deccalın rejimine ve teşkil ettiği komitesine ve hükûmetine ait garip halleri ve dehşetli icraatı, onun şahsıyla münasebettar rivayet edilmesi cihetiyle mânâsı gizlenmiş. Meselâ, 'O kadar kuvvetlidir ve devam eder; yalnız Hazret-i İsa (a.s.) onu öldürebilir, başka çare olamaz.' rivayet edilmiş. Yani, onun mesleğini ve yırtıcı rejimini bozacak, öldürecek, ancak semâvî ve ulvî hâlis bir din İsevîlerde zuhur edecek ve hakikat-i Kur'âniyeye iktida ve ittihad eden bu İsevî dinidir ki, Hazret-i İsa Aleyhisselâmın nüzulüyle o dinsiz meslek mahvolur, ölür. Yoksa onun şahsı bir mikrop, bir nezle ile öldürülebilir."(1)

"ON ÜÇÜNCÜ MESELE"

"Kat'î ve sahih rivayette var ki, 'İsa Aleyhisselâm Büyük Deccalı öldürür.'"

"Vel'ilmü indallah, bunun da iki veçhi var:"

"Bir veçhi şudur ki: Sihir ve manyetizma ve ispritizma gibi istidracî harikalarıyla kendini muhafaza eden ve herkesi teshir eden o dehşetli Deccalı öldürebilecek, mesleğini değiştirecek, ancak harika ve mucizatlı ve umumun makbulü bir zat olabilir ki, o zat, en ziyade alâkadar ve ekser insanların peygamberi olan Hazret-i İsa Aleyhisselâmdır."

"İkinci veçhi şudur ki: Şahs-ı İsa Aleyhisselâmın kılınciyle maktul olan şahs-ı Deccalın, teşkil ettiği dehşetli maddiyyunluk ve dinsizliğin azametli heykeli ve şahs-ı mânevîsini öldürecek ve inkâr-ı ulûhiyet olan fikr-i küfrîsini mahvedecek ancak İsevî ruhânileridir ki, o ruhâniler din-i İsevînin hakikatini hakikat-i İslâmiye ile mezc ederek o kuvvetle onu dağıtacak, mânen öldürecek. Hattâ, 'Hazret-i İsa Aleyhisselâm gelir, Hazret-i Mehdîye namazda iktida eder, tâbi olur.' diye rivayeti, bu ittifaka ve hakikat-i Kur'âniyenin metbuiyetine ve hâkimiyetine işaret eder."(2)

Üstad Hazretlerinin yukarıdaki ifadelerinden, başka bir peygamber değil de neden Hazret-i İsa (as)’ın ve gelmesinin hikmetine dair işaretler veriliyor. O mübarek Peygamber (as)'in gelmesindeki en mühim sebeplerinden birisi de, insanlık içinde en çok Hristiyanların bulunması ve Kur’an’ı kabul etmeye en yakın milletin de onların olmasıdır. Bu, ayetlerde şu şekilde ifade edilmiştir:

Sen, iman edenlere, düşmanlık besleme bakımından onların en şiddetlilerinin Yahudiler ile müşrikler olduğunu görürsün.Müminlere sevgi bakımından en çok yakınlık duyanların ise “Biz Nasârayız (Hıristiyanız)” diyenler olduğunu görürsün. Bunun sebebi, onlar arasında bilgin keşişlerin ve dünyayı terk etmiş rahiplerin bulunması ve onların kibirlenmemeleridir.”(Maide, 5/82)

Böyle büyük bir kitlenin manevî mümessili Hz. İsa (as) olmasından dolayı, Allah onu hem İslam âlemini hem de Hristiyan âlemini dinsizlikten muhafaza etsin ve dinsizliğin başını dağıtsın diye ahir zamanda tekrar gönderiyor.

Peygamber Efendimiz (sav)’den sonra peygamberlik kapısı kapandığından Hz. İsa (a.s), yeni bir şeriat getirmeyecek, Kur’an’a ve sünnete tâbi olacak, onlarla insanlığı irşad edecek, Kur’an ve imanın ulvî hakikatlerinin ve eşsiz güzelliklerinin tüm dünyaya yayılmasına vesile olacaklardır.

Üstad Bediüzzaman Hazretleri ahir zamanda yeryüzüne ikinci defa gelecek olan Hz. İsa’nın (as) vazifesini şöyle ifade ediyor:

Hz. İsa (as) ile Mehdi aynı dönemde olacaklar. Buna işaret eden hadîsler vardır:

“Hazret-i İsa Aleyhisselâm gelir, Hazret-i Mehdîye namazda iktida eder, tâbi olur."(3)

"İsa Aleyhisselâm Büyük Deccalı öldürür."(4)

Hz. İsa’nın namazda Mehdi’ye tâbi olması, O’nun koyduğu düsturları kendine rehber edip, onlar ile irşadını yapmasıdır.

“Âhirzamanda Hazret-i İsa Aleyhisselâm gelecek, Şeriat-ı Muhammediye (A.S.M.) ile amel edecek mealindeki hadîsin sırrı şudur ki: Âhirzamanda felsefe-i tabiiyenin verdiği cereyan-ı küfrîye ve inkâr-ı ulûhiyete karşı İsevîlik dini tasaffi ederek ve hurafattan tecerrüd edip İslâmiyete inkılab edeceği bir sırada, nasılki İsevîlik şahs-ı manevîsi, vahy-i semavî kılıncıyla o müdhiş dinsizliğin şahs-ı manevîsini öldürür; öyle de Hazret-i İsa Aleyhisselâm, İsevîlik şahs-ı manevîsini temsil ederek, dinsizliğin şahs-ı manevîsini temsil eden Deccal’ı öldürür. Yani inkâr-ı uluhiyet fikrini öldürecek.”(Mektubat)

Dipnotlar:

(1) bk. Beşinci Şua.
(2) bk. a.g.e., İkinci Makam.
(3) bk. Buhari, Enbiya: 49; Müslim, İmân:244, 245, 247; İbn-i Mâce, Fiten: 33; Müsned, 2:336, 3:368
(4) bk. Tirmizi, Fiten: 62; Ebû Dâvud, Melâhim: 14; Müsned, 3:420, 4:226; el-Hâkim, el-Müstedrek, 4:529-530.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

zülfikar

sayın editörümüze verdiği bilgilerden dolayı teşekkür ediyorum.. yalnız bir hususu beyan etmekde fayda mülahaza ediyorum..malumunuz vechile deccal 2 dir; biri,alem-i islam da fitne ve fesada medar olup aldatmakla iş gören ve hz imam-ı Ali ra tarafından süfyan namıyla yad olunan ehl-i nifakın başına geçen şahs-ı menhus ki hz mehdi ve nurani cemaati ve isa as ın isevi ruhanileriyle o nifak komitesi tar ü mar edilecektir.. diğeri büyük deccal namıyla meşhur ve maruf olup alem-i insaniyetin şimalinden zuhur eden ,maddiyyun ve tabiyyun komitesinin başına geçen şahs-ı zalim ve hunhar ki isa as ın riyasetindeki isevi ruhanileri hz mehdi nin nurani cemaatinin muavenetiyle o dinsiz mesleği ,o yırtıcı rejimi tebdil ve ıslah edecektir.. her iki cereyana karşı her iki nurani cematin müşterek hareketle galebe edip dağıtacağı rivayetlerden anlaşılıyor.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...