İbn-i Sina ve Farabî gibi dâhi olan insanlar, nasıl oluyor da vahyin nurlu yolundan ziyade akıl yolunu seçmişler? İslam âlimleri neden Yunan felsefesiyle uğraşmak zorunda kalmış?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Müslümanlar sahabe ve tabiin döneminde gözlerini sadece Kur'an’da açtılar ve bütün akıl ve hissiyatı ile ona yapıştılar. Daha sonra İslam’ın fetihler ile genişleyip büyümesi, farklı kavim ve örflerin İslam’a girmesine yol açtı. Yunan felsefesinin Arapçaya tercüme edilmesi neticesinde zihinler dağıldı ve müşevveş bir hâl aldı.

Bu taklit sürecinde birçok kimse Yunan felsefesinden medet umarak o mesleğe girmişlerdir. Bunun neticesinde Mutezile mezhebi ortaya çıkmıştır.

Mutezile, itikadî ve fikrî bir mezhep olup, ilk olarak tabiin döneminde ortaya çıkmıştır. Kelam ilminde Ehl-i sünnetin en büyük rakibi Mutezile mezhebidir ki, onun da menbaı Yunan felsefesidir. Yani Mutezile menşe ve usul olarak felsefi bir cereyandır, denilebilir. Hatta günümüzün ifadesi ile rasyonalist bir ekoldür. Aklı vahyin önüne geçirerek, vahyi akla tabi yapan bir cereyandır.

Yine Emevi ve Abbasi halifelerinden bazıları bu mezhebe meylettiği için, bir dönem bu mezhep siyasi otoriteyi de arkasına alıp Ehl-i sünnet büyüklerine büyük zulümler yapmışlardır. Mutezile mezhebi, Emeviler döneminde fikrî bir hareket olarak kendini göstermiş, Abbasiler döneminde ise, devletin resmî mezhebi haline gelmiştir. "Kur’ân mahluktur" iddialarını reddedenlere çeşitli eza ve cefa etmişlerdir. Ahmed b. Hanbel on sekiz ay hapis yatmış, Yusuf b. Yahya, Nuaym b. Hammad, Ahmed b. Nasr gibi bazı zatlar işkence neticesi vefat etmişlerdir.

Yunan felsefesi ve onun mahdumu olan Mutezile mezhebi, İslam âleminde hem İbn-i Sina ve Farabi gibi İslam filozoflarının çıkmasına sebep olmuş hem de sonradan geleceklere zemin hazırlamıştır. Bunların mukabilinde de İmam Gazali gibi İslam âlimleri bulunmuştur. O zamanda felsefe ile mücadelede en büyük pay İmam Gazali'nindir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

drerkan
Aslında hep bilinene şeyleri söylemişler ama etkileyici bir dil ve üslupla söylemişler. Birde ilginç olan 5 çocuğunu sokağa terkeden Jean Jacques Rousseau çocuk terbiyesi ve aile kavramıyla ilgili kitap yazmış.Ne güzel felsefeci.??? Şaşaalı sözlerden bir kaç misal: "Hayata yapılacak o kadar çok hata varki, aynı hatayı yapmakta ısrar etmenin anlamı yok" (SARTRE) "Bütün günler ölüme gider, son gün varır." (Montaigne)
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
ihlasnur

Bence temel mesele mutezile anlayışıyla gitmiş olmaları yani rasyonalizm akımına kapılmış olmaları sebebiyle her şeyi akıllı çözmeye çalışmış olmaları sebebiyle

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...