"İman ise ilimdir, vücudîdir, ispattır, hükümdür. Her bir menfî meselesi dahi, bir müspet hakikatın ünvanı ve perdesidir." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İnkâr: Nekere kökünden gelir; marifenin zıddı, belirsizlik manasını ifade ediyor.

Küfür: Kefere kökündendir; örtmek, saklamak, inanmamak manalarını ifade ediyor.

Nefiy: Menfi, nefe kökündendir; müsbetin zıddıdır, ihraç etmek, çıkarmak, kabul etmemek, reddetmek, manalarını ifade ediyor.

Cehil: Cehele kökündendir; bilmeyenler, ilimden mahrum olanlar manasını ifade ediyor.

"Küfrün mahiyeti bir inkardır, bir cehildir, bir nefiydir. İman ise ilimdir, vücudidir, ispattır, hükümdür." (1)

Küllî olsun cüz’î olsun imanî meselelerin her biri ilimdir ve isbattır. Mesela; Allah'a iman mevzuunda; "Bir harf kâtipsiz olmaz, san’atlı bir eser sanatkârı icab eder" gibi izahlar ilimdir, isbattır ve hükümdür. Farazî, vehmî ve kuru bir dava değildir.

Fakat Allah’a şirk, ortak, misil ve benzer gibi görüşler ise aklen, mantıken ve fikren manasız sözler hükmündedir. Yani; sûreten isbat ve vücudî görülse de manası ademdir, nefiydir.

"İmanın her bir menfi meselesi bir müsbet hakikatın ünvanıdır."

Mesela: Layemut; Layezel: hayatı sona ermez, zeval bulmaz, yok olmaz manalarını ifade etmekle Zat-ı Zülcelal’in ezelî ve ebedî oluşunu ifade eden kıdem sıfatını isbat etmektir. Yine sure-i İhlas’dan "lemyelid ve lemyûled" doğurmamış ve doğmamış manalarını ifade etmekle beraber, Zat-ı Kibriyanın Halık, Kayyum isimlerini, vacib, kadîm, ezelî sıfatlarını isbat etmektir.

La Rezzake İlla Hu: "Ondan başka Rezzak yoktur", manasına gelmekle beraber, yaratılan her mahlûkun rızkını veren tek bir ilahın varlığını isbat etmekle "Hayatı veren kim ise, o hayatı rızık ile idame eden O’dur" Hakikatini isbat ve izah ediyor.

(1) bk. Şualar, Yedinci Şua.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...