Mukaddime

İçerikler


 1. "...elbette o hayat-ı ebediyenin üssü’l-esası ve anahtarı olan iman-ı billâh ve mârifetullah ve vesilelerinden başka olan şeyler ve kemâlâtlar o insana nisbeten aşağıdır." cümlesini devamı ile birlikte izah eder misiniz?

 2. Yazılarınızın çoğunda, kulun marifet kazanması asıl niyet olup, kul Cenab-ı Hakk'ın isim ve sıfatlarını okumak için bu dünyaya gönderilmiştir, diyorsunuz. Peki bu isimleri okuyamayanların durumu, imani açıdan çok mu kötüdür?

 3. Yedinci Şua'nın mukaddime bölümünü izah eder misiniz? Üstad neden ispatı ve nefyi açıklıyor?

 4. "Bir fennin veya bir san’atın medar-ı münakaşa olmuş bir mes’elesinde, o fennin ve o san’atın haricindeki adamlar ne kadar büyük ve âlim ve san’atkâr da olsalar, sözleri onda geçmez, hükümleri hüccet olmaz; o fennin icma-ı ulemasına dahil..." İzah?

 5. "Hususi olmayan ve has bir yere bakmayan bir nefiy ispat edilmez." Buna binaen imanın altı rüknü inkar edilemez, çünkü umum kâinata bakar. Burayı nasıl anlayabiliriz?

 6. "Hususi olmayan ve has bir yere bakmayan bir nefiy ispat edilmez." cümlesini izah eder misiniz?

 7. Gayrı müslimler, sağlam delilleri olmadığı halde, dinlerine nasıl inanıyorlar? İslam'ın ilk üç asrından sonra, Risaleler ortaya çıkıncaya kadar İslam dünyasında taklidi iman mı hakimdi?

 8. "Acaba yerde iken Arş-ı Âzamı temaşa eden, harika bir deha-yı kudsî sahibi olan..." Arş-ı Âzamı temaşaya, hakaik-ı imaniyeyi keşfetmeye örnek var mı? Üstad da bu makamda mıdır?

 9. "Elhasıl, itikad-ı küfriye, iki kısımdır: Birisi: Hakaik-i İslâmiyeye bakmıyor. İkincisi: Hakaik-i imaniyeye karşı çıkar, muaraza eder. Bu dahi iki kısımdır: Birisi: Adem-i kabuldür. İkincisi: Kabul-ü ademdir." izah eder misiniz?

 10. "Hakaik-ı imaniyeyi ilmelyakîn, aynelyakîn, hatta hakkalyakîn sûretinde keşf"i açar mısınız?

 11. "İman ise ilimdir, vücudîdir, ispattır, hükümdür. Her bir menfî meselesi dahi, bir müspet hakikatın ünvanı ve perdesidir." cümlesini izah edebilir misiniz?

 12. "İtikad-ı küfriye iki kısımdır. Birisi hakaik-i İslamiyeye bakmıyor. O bize karışmaz, biz de ona karışmayız." Küfrün bu kısmı ile "adem-i kabul" arasındaki fark nedir?

 13. "Kabul-ü adem" düşüncesi mümteni sınıfına giriyor diyebilir miyiz?

 14. "Kendine mahsus yanlış bir tasdik ve bâtıl bir itikat..." Hindu ve Budistlerin neden iman etmediklerini araştırmak caiz mi ve onlara acımak vesvese olabilir mi?

 15. "Küfrün mahiyeti bir inkârdır, bir cehildir, bir nefiydir. Sureten isbat ve vücudi görülse de manası ademdir, nefiydir..." ifadelerini misallerle açıklar mısınız?

 16. "Sureten ispat ve vücudî görülse de, mânâsı ademdir, nefiydir. İman ise ilimdir, vücudîdir, ispattır, hükümdür. Her bir menfî meselesi dahi, bir müspet hakikatın ünvanı ve perdesidir." cümlelerini açıklar mısınız?

 17. Kabul-ü adem grubu, inkarlarını neden yaymak istiyor? Üstad, kafirlerin Allah'a düşman olduklarını söylüyor; sebebi bu mudur?

 18. Olmayan bir şey isbat edilebilir mi? Mesela; zerrede hayat olmadığı isbat edilebilir mi?

 19. "Azamet ve kibriya ve nihayetsizlik noktasında, ya gaflete veya mâsiyete veya maddiyata dalmak sebebiyle darlaşan akıllar, azametli meseleleri ihata edemediklerinden, bir gurur-u ilmî ile inkâra saparlar ve nefyederler." Açıklar mısınız?

 20. "Cenab-ı Hakk’ın vücub-u vücudunu ve ezeliyetini ve ihatalı sıfatlarını azametleri için kabul edemeyen adam, ya hadsiz mevcudata, belki nihayetsiz zerrelere o vücub-u vücudu ve ezeliyeti ve uluhiyyet sıfatlarını vermekle küfrünü itikat edebilir..." İzah?

 21. "Dünyaya ve kâinata ve âhirete ve asırlara bakan îmanî ve kudsî ve âmm ve muhit olan mes´eleleri nefy ve inkâr etmektir. Bu nefiy ise hiçbir cihetle isbat edilmez." cümlesini açıklar mısınız?

 22. "İkinci varta ve çare-i necat: Bu dahi iki meseledir." deniliyor, fakat ikinci mesele görünmüyor. Bilgi verir misiniz?

 23. "Mânen sıkışmış ve kurumuş akıllarına ve bozulmuş ve mâneviyatta ölmüş olan kalblerine..." Buradaki, "sıkışma ve kuruma" konusunu biraz açar mısınız? Maneviyat ölür mü? Ateistlerde de romantizm, naturalizm vs oluyor...

 24. "Nefiy dahi iki kısımdır: Birisi: Has bir mevkide ve hususî bir cihette yoktur, der. Bu kısım ise ispat edilebilir." Has bir yere bakan bir nefiy nasıl ispat edilebilir?

 25. "Nefiy iki kısımdır. Birisi has bir mevkide ve hususi bir cihette yoktur der. Bu kısım isbat edilebilir. Bu kısım da bahsimizden hariçtir." Açıklar mısınız?

 26. "Allah buyuruyor ki: 'Azamet gömleğim, (kibriya) büyüklenme de kaftanımdır. Bir kimse bunları benden soyup almaya kalkışırsa, ona azab ederim.'" Bu hadis-i şerifin tamamı yukarıdaki gibi midir? Cenab-ı Allah'tan soyup almak ne demektir?

 27. "Azamet ve kibriya lüzumlu bir perdedir." cümlesini açıklar mısınız?

Yükleniyor...