Mukaddime

İçerikler


 1. "Hayat-ı ebediyenin üssü’l-esası ve anahtarı olan iman-ı billâh ve mârifetullah ve vesilelerinden başka olan şeyler ve kemâlâtlar o insana nisbeten aşağıdır." İzah eder misiniz?

 2. Yedinci Şua'nın mukaddime bölümünü izah eder misiniz? Üstad neden ispatı ve nefyi açıklıyor?

 3. "Hususi olmayan ve has bir yere bakmayan bir nefiy ispat edilmez." cümlesini izah eder misiniz?

 4. "Hususi olmayan ve has bir yere bakmayan bir nefiy ispat edilmez." Buna binaen imanın altı rüknü inkar edilemez, çünkü umum kâinata bakar. Burayı nasıl anlayabiliriz?

 5. "Bir san’atın medar-ı münakaşa olmuş bir mes’elesinde, o fennin ve o san’atın haricindeki adamlar ne kadar büyük ve âlim ve san’atkâr da olsalar, sözleri onda geçmez." İzah eder misiniz?

 6. "Acaba yerde iken Arş-ı Âzamı temaşa eden, harika bir deha-yı kudsî sahibi olan..." Arş-ı Âzamı temaşaya, hakaik-ı imaniyeyi keşfetmeye misal var mı? Üstad da bu makamda mıdır?

 7. "Hakaik-ı imaniyeyi ilmelyakîn, aynelyakîn, hatta hakkalyakîn sûretinde keşf"i açar mısınız?

 8. "Küfrün mahiyeti bir inkârdır, bir cehildir, bir nefiydir. Sureten isbat ve vücudi görülse de manası ademdir, nefiydir." İzah eder misiniz?

 9. "Sureten ispat ve vücudî görülse de, mânâsı ademdir, nefiydir ... Her bir menfî meselesi dahi, bir müspet hakikatın ünvanı ve perdesidir." İzah eder misiniz?

 10. "İman ise ilimdir, vücudîdir, ispattır, hükümdür. Her bir menfî meselesi dahi, bir müspet hakikatın ünvanı ve perdesidir." İzah eder misiniz?

 11. "İtikad-ı küfriye, iki kısımdır: Birisi: Hakaik-i İslâmiyeye bakmıyor. İkincisi: Hakaik-i imaniyeye karşı çıkar, muaraza eder. Bu dahi iki kısımdır: Birisi: Adem-i kabuldür. İkincisi: Kabul-ü ademdir." İzah eder misiniz?

 12. "Kendine mahsus yanlış bir tasdik ve bâtıl bir itikat..." Hindu ve Budistlerin neden iman etmediklerini araştırmak caiz mi ve onlara acımak vesvese olabilir mi?

 13. Kabul-ü adem grubu, inkarlarını neden yaymak istiyor? Üstad, kâfirlerin Allah'a düşman olduklarını söylüyor; sebebi bu mudur?

 14. "Nefiy dahi iki kısımdır: Birisi: Has bir mevkide ve hususî bir cihette yoktur, der. Bu kısım ise ispat edilebilir." Has bir yere bakan bir nefiy nasıl ispat edilebilir?

 15. "Dünyaya ve kâinata ve âhirete ve asırlara bakan îmanî ve kudsî ve âmm ve muhit olan mes'eleleri nefy ve inkâr etmektir. Bu nefiy ise hiçbir cihetle isbat edilmez." İzah eder misiniz?

 16. "İkinci varta ve çare-i necat: Bu dahi iki meseledir." deniliyor, fakat ikinci mesele görünmüyor. Bilgi verir misiniz?

 17. "Azamet ve kibriya ve nihayetsizlik noktasında, ya gaflete veya mâsiyete veya maddiyata dalmak sebebiyle darlaşan akıllar, azametli meseleleri ihata edemediklerinden,.." İzah eder misiniz?

 18. "Mânen sıkışmış ve kurumuş akıllarına ve bozulmuş ve mâneviyatta ölmüş olan kalblerine..." İzah eder misiniz; maneviyat ölür mü? Ateistlerde de romantizm, naturalizm vs. oluyor...

 19. "Cenab-ı Hakk’ın vücub-u vücudunu ve ezeliyetini ve ihatalı sıfatlarını azametleri için kabul edemeyen adam, ya hadsiz mevcudata, belki nihayetsiz zerrelere..." İzah eder misiniz?

 20. "Azamet gömleğim, Kibriyâ ise kaftanımdır. Bir kimse bunları benden soyup almaya kalkışırsa, ona azab ederim." Hadis-i şerifi Risalelerde nasıl geçiyor, Cenab-ı Allah'tan soyup almak ne demektir?

 21. "Azamet ve kibriya lüzumlu bir perdedir." İzah eder misiniz?

Yükleniyor...