"İrhasat" ne anlama gelmektedir? Risalet-i Ahmediyeye işaret eden bir misal verebilir misiniz? Bir de "işarât" ve "rumuzât" arasındaki farkı açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İrhasât, Resulullah Efendimizin (asm.) peygamberliğinden önce meydana gelen ve onun nübüvvetine delil olan harika haller demektir.

Üstat Hazretleri On Dokuzuncu Mektub'un On Altıncı İşaret'inde irhasatı üç kısımda ele alır ve her biri için çok sayıda örnek verir.

Birinci kısım: Semavi kitapların ve suhufların Peygamberimize (asm) dair verdikleri haberler. Bu haberlere bir örnek:

İncil’in bir ayeti: Ben Rabbimden, hakkı batıldın fark eden bir Peygamberi istiyorum ki, ebede kadar beraberinizde bulunsun.

İkinci kısım: Kâhinlerin, hem o zamanın bir derece evliya ve ârif-i billah insanlarının haberleri. Kahinlerin haberlerine bir örnek:

"Meşhur Şam kâhini Satîh’tir ki, kemiksiz, âdetâ âzâsız bir vücut, yüzü göğsü içinde bir acûbe-i hilkat ve çok da yaşamış bir kâhindir. Gaibden verdiği doğru haberler, o zaman insanlarda şöhret bulmuş. Hattâ, Kisrâ, yani Fars Padişahı, gördüğü acip rüyayı ve velâdet-i Ahmediye (a.s.m.) zamanında sarayının on dört şerefesinin düşmesinin sırrını Satîh’ten sormak için, Muyzan denilen âlim bir elçisini göndermiş. Satîh demiş: 'On dört zât, sizlerde hâkimiyet edecek, sonra saltanatınız mahvolacak. Hem birisi gelecek, bir din izhar edecek. İşte, o sizin din ve devletinizi kaldıracak.' meâlinde Kisrâ’ya haber göndermiş. İşte o Satîh, sarih bir surette, Âhir zaman Peygamberinin gelmesini haber vermiş."

Üçüncü kısım: Resul-i Ekrem Efendimizin (asm.) dünyaya teşriflerinde meydana gelen harikalar.

Bunlardan üç örnek:

- O gece Kâbe’deki sanemlerin çoğunun baş aşağı düşmesi.
- Kisra’nın meşhur sarayının on dört şerefesinin düşmesi.
- Mecusilerin taptıkları ateşin sönmesi.

Sorunun ikinci şıkkına cevap:

Kur’ân ayetlerinde bazı mânalar, hükümler herkesin rahatlıkla anlayabileceği şekilde beyan edilmiştir. Bunlara sarih manalar denilir. Bazı manalar ve hakikatler ise işaretler ve remizlerle ders verilmiştir. Sarahatten sonra, işaretler, ondan sonra remizler gelir. Yani, rumuzât, işarâttan daha gizli ve perdeli manalardır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...