"İşte beşerin, sanat ve fennin imtizacından süzülen, maddi ve manevi fevkalade hassasiyetinden tezahür eden ispirtizma,.." diye başlayan paragrafı izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İspirtizmanın temeli, ruhların ölmediği ve onlarla temas kurulabileceği inancına dayanır.

Bu konuda Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisinde geçen şu bilgileri nakletmekle yetineceğiz:

"Gaipten haber vermeyle ilgili birçok yöntemden biri olan ruh çağırma (necromancy), ölen kimselerin ruhlarını büyü yoluyla çağırarak onlarla ilişki kurma metodudur. Ölen kimselerle bu şekilde haberleşmeye çalışmanın başlıca amacı bilinmeyen sebeplerin açığa çıkarılmasını sağlama veya olayların gelecekteki seyrini öğrenme isteğine dayanır. Ruhu çağrılan kişinin ölüm sebebi de araştırılan hususlar arasındadır."

"Ruh çağırma, ölümden sonraki hayatın varlığına ve ölen kimselerin yaşayanların işleriyle ilgilenmeye devam ettikleri gibi geleceğin bilgisine de sahip olduklarına inanmayı gerekli kılar. Bu yönüyle ruh çağırma karmaşık cenaze törenleriyle, cenaze töreni sonrası geleneklerle ve atalara tapınma ile ilişkilendirilmiştir. Ölülerin ruhlarını büyü yoluyla çağırma uygulaması ile sınırlı olan ruh çağırmada spiritüalizm (spiritizma) veya ruhçuluktan farklı olarak aracılar yoluyla haberleşme olmadığı gibi şamanların ruh seyahatlerine ilişkin tecrübelerinin aksine ölülerin ruhlarıyla karşılaşma, hayaletlerin görüntüleri veya rüyada haberleşme de yoktur. Ortaçağ’larda ruh çağırma 'büyü' manasında kullanılmaya başlanmış, çoğunlukla büyü, sihir ve büyücülüğe benzer kabul edilmiştir."(1)

Bu konuda Nur Risalelerinde şu değerlendirmeye yer verilir:

"Bu mesele, felsefeden ve ecnebiden geldiği için, ehl-i imana çok zararları olabilir. Ve çok suistimalâta menşe' olmakla beraber içinde bir doğru olsa on yalan karışıyor. Çünkü doğruyu ve yalanı tefrik edecek bir mehenk, bir mikyas olmadığından, ervâh-ı habise ve şeytana yardım eden cinnîlerin, bu vesile ile hem onun ile meşgul olanın kalbine ve hem de İslamiyete zarar vermek ihtimali var. Çünkü maneviyat namına hakaik-ı İslamiyeye ve akide-i umumiyeye muhalif ihbarat oluyor. Ervah-ı habise iken kendilerini, ervah-ı tayyibe zannettirip, belki kendilerine bazı büyük veliler namını verip İslamiyetin esasatına muhalif sözlerle zarar vermeye çalışabilirler. Hakikatı tağyir edip, safdilleri tam aldatabilirler."(2)

Ruhlarla temas kurmak mümkündür. Ancak, onları celbetme, kendi huzuruna getirme meselesi müminlerin, hele büyük zatların ve peygamberlerin ruhları için kesinlikle söz konusu olmaz. İspirtizma yoluyla temas kurulan ve zararlı işlerde istihdam edilen ruhaniler, cinlerin inanmayan kesimidir. Bunlar bir hayli yalan haberler vermekle insanları aldatmak ve inançlarında şüpheye düşürmek için çalışırlar.

Cinlerin ömrü insanlardan çok daha uzundur. Bu sebeple bir cin, mesela üç yüz sene önceki bir haberi doğru olarak haber verdiğinde, o haberi ispirtizma yoluyla alan kişide bir itimat hasıl olur. Sonra o cinni, bu itimattan istifade ederek, birçok yanlış ve yalan haberlerle o adamı doğru yoldan saptırabilir.

İspirtizma yoluyla ancak hayattaki cinnilerden haber alınabilir. Çünkü inanmayan cinniler berzah âleminde azap görmektedirler. Onları da teshir etmek ve müminlerin ruhlarıyla da temas kurmak, ancak manen terakki ederek velayet makamına çıkmakla mümkün olur. Bu ise kâmil insanlar için söz konusu olabilir.

İnanmayıp kabir azabı çeken ruhlarla ispirtizmacılar temas kuramayacakları gibi, mümin ruhlara da yanaşamazlar, yanaşsalar bile bu âlî ruhlar onların oyuncağı olmazlar.

Dipnotlar:

1) bk. TDV İslam Ansiklopedisi, md. "Ruh Çağırma"., C. 35., s. 201.
2) bk. Emirdağ Lahikası-II, 94. Mektup.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...