İkinci Makam, Mukaddime

İçerikler


 1. "Evet, mu’cizât-ı enbiyayı zikretmesiyle, fen ve san’at-ı beşeriyenin nihayet hududunu çiziyor. En ileri gayâtına parmak basıyor. En nihayet hedeflerini tayin ediyor. Beşerin arkasına dest-i teşviki vurup..." mucizeler bilimsel olarak gerçekleşebilir mi?

 2. "Hazret-i Süleyman Aleyhisselâm'ın bir mu'cizesi olarak teshîr-i havayı beyan eden: وَ لِسُلَيْمنَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ âyeti..." Âyetin meali hakkında bilgi alabilir miyiz?

 3. "Hazret-i Süleyman, bir günde havada tayeran ile iki aylık bir mesafeyi kat'etmiştir." Süleyman Aleyhisselâmın bu mu’cizesini, fennin varabileceği nihaî noktayı göstermesi açısından nasıl değerlendirilebilir?

 4. "Hazret-i Süleyman, bir günde havada tayeran ile iki aylık bir mesafeyi kat'etmiştir." Süleyman Aleyhisselâm’ın başka mu’cizeleri var mıdır?

 5. "İşte enbiyaların mânevî kemâlâtını bahsetmekle insanları onlardan istifadeye teşvik ettiği gibi, mu'cizâtlarından bahis dahi; onların nazirelerine yetişmeye ve taklitlerini yapmaya bir teşviki işmam ediyor." izah eder misiniz?

 6. "İşte enbiyaların manevi kemalatını bahsetmekle insanları onlardan istifadeye teşvik ettiği gibi,.." Bizim, Peygamberimize benzeyip de sünnet sevabı aldığımız gibi, her ümmet kendi peygamberine benzemeye mi çalışıyor?..

 7. "Mu´cizât-ı enbiyâyı zikretmesiyle fen ve san´at-ı beşeriyenin nihayet hududunu çiziyor,.. Beşerin arkasına dest-i teşviki vurup, o gâyeye sevk ediyor." bu ifadeyle (Maide, 5/110) ayetini birlikte düşününce, insanlar inorganik maddeden canlı yaratacak mı?

 8. "Ondan daha ileri, nihâyât ve gayât-ı hududunu çizmiştir..." Mûsâ Aleyhisselâmın mu’cizâtına işaret eden âyet, terakkiyatın “gayat-ı hududunu” nasıl çiziyor?

 9. "Peygamberlere mutlak olarak ittibaa emrediyor." ifadesini nasıl anlamalıyız? Zira, asırlar değiştikçe şeriatlar da değişmektedir. Fen ise, daha fazla değişkendir. Bu durumda peygamberlere mutlak mânada ittiba nasıl olacaktır?

 10. "Sanat ve fünûn-u hafîyenin en ileri hududunu çiziyor ve en güzel sûretini gösteriyorlar." "Funûn-u hafiye" ne anlama gelmektedir? Kur’ân bu nevi sanat ve “funûn-u hafiye”nin nihaî hududunu nasıl çizmektedir?

 11. "Süleyman (as)'ın, Belkıs'ın tahtını iki aylık mesafeden getirtmesi,.." ifadesindeki iki aylık mesafe km olarak ne kadardır? Bu mucizenin nihayet hududu çizmesini nasıl anlamalıyız?

 12. "Terakkiyât-ı maddiye suretinde dahi, o enbiyanın herbirisinin eline bazı harikalar verip yine o insanlara birer ustabaşı ve üstad etmiştir." Mucizeler, insanları teşvik ediyorsa, neden geliştikten sonra Kur'an'da bu var deniliyor önceden ifade edilmiyor?

 13. "Zaman-ı mâzi, zaman-ı müstakbel tohumlarının mahzeni ve şuunatının âyinesi olduğu gibi; müstakbel dahi mâzinin tarlası ve ahvâlinin âyinesindir." cümlesini açıklar mısınız?

 14. Hz. İdris terzilerin piridir. O'nun mu'cizatı da terzilik nevinden mi, öyleyse terzilik nasıl mu'cize olur?

 15. Peygamberlerin gönderilme sebebi nedir? Peygamberler, ilim ve teknoloji adına neler getirmiştir?

 16. Sanat harikalarının başlangıçlarının peygamberlerin mu’cizelerine dayandığı ifade ediliyor. Acaba; lisanların, yazının, ateşin ve sâir izahını yapamadığımız inkişafların kaynağı da peygamberlere mi dayanıyor?

 17. Yirminci Söz'de; her bir mucizenin aynı zamanda bilime, ilime yol gösteren en son hududu çizdiği şeklinde yorum yapılıyor. Peki, Peygamberimiz Efendimiz'in parmaklarından su akması mucizesini, bu bağlamda nasıl değerlendirebiliriz?

 18. “Zaman-ı mazi, zaman-ı müstakbel tohumlarının mahzeni ve şuunatının aynası olduğu gibi, müstakbel dahi, mazinin tarlası ve ahvalinin aynasıdır.” cümlesini açıklar mısınız?

 19. "Ey insan! Bir abdim, hevâ-i nefsini terk ettiği için havaya bindirdim. Siz de nefsin tembelliğini bırakıp bazı kavânîn-i âdetimden güzelce istifade etseniz,.." inkişaflara genellikle ecnebilerin vesile olması, Allah indinde bir makbuliyet kazandırır mı?

 20. "Ey insan! Bir abdim, heva-i nefsini terk ettiği için havaya bindirdim..." Burada geçen "heva-i nefsini terk ettiği için" ne demektir? Sad suresinin 32-36. ayetlerinin içeriğinden yola çıkarak, "heva-i nefsin" ne olduğu sonucuna varılabilir mi?

 21. "Hazret-i İsâ Aleyhisselâm'ın mu'cizesine dair: وَاُبْرِئُ اْلاَكْمَهَ وَاْلاَبْرَصَ وَاُحْيِى الْمَوْتَى بِاِذْنِ اللّهِ " Konu ile ilgili âyetin izahını nedir?

 22. "Hazret-i İsâ Aleyhisselâmın nasıl ahlâk-ı ulviyesine ittibâa beşeri sarihan teşvik eder. Öyle de, şu elindeki san’at-ı âliyeye ve tıbb-ı Rabbânîye remzen tergib ediyor." cümlesinde, Hz. İsa'nın hangi ahlakına teşvik vardır?

 23. "Her peygamberin mucizesi terakkiyatı beşeriye için bir işaret; çalış sen de bul, ona yetiş." cümlesine binaen; Peygamberimizin (a.s.m.) parmaklarından su akma mucizesini nasıl yorumlayabiliriz?

 24. "Kur'ân, Hazret-i İsâ Aleyhisselâm'ın nasıl ahlâk-ı ulviyesine ittibâa beşeri sarihan teşvik eder." Kur’ân’ın, beşeri teşvik ettiği İsâ Aleyhisselâm’ın “ulvî ahlâkı” nedir?

 25. "Mâdem bana itimad eden bir abdimin eline öyle bir asâ veriyorum ki: Her istediği yerde âb-ı hayatı onunla çeker." Cenâb-ı Hak, Mûsâ Aleyhisselâm’ın su ile alâkalı mu’cizesini nazara verirken neden onu "itimad eden bir abdim" diye tavsif ediyor?

 26. "Nefsin tembelliğini bırakıp bazı kavânîn-i âdetimden güzelce istifade etseniz, siz de binebilirsiniz." İnsan her şeyi Allah rızası için yapıyorsa, bu cümleyi ve insanın ala-yı illiyyine ulaşmak için ibadet etmesini, cenneti nasıl düşünmeliyiz?

 27. "Ölüme de muvakkat bir hayat rengi vermek mümkündür." cümlesini açıklar mısınız?

 28. "Ölüme de muvakkat bir hayat rengi vermek mümkündür." ifadesine, bir kardeş, bununla kastedilen bitkisel hayatta yaşatılanlar olabilir, dedi. Bir kardeş de beyin ölümü gerçekleşmiş birinin fişini çekmenin caiz olup olmadığını sordu, bilgi verir misiniz?

 29. "Ölüme muvakkat hayat rengi vermek", ne demektir?

 30. "Ölmüş gibi hastalara şifa verilmesi" tabiri, hastaların tamamen ölmediğini hatıra getiriyor. O zaman ölüleri diriltmek nasıl oluyor?

 31. "Siz de evâmir-i tekviniyeme itaat etseniz, o hikmet ve o san'at, size de verilebilir; mürûr-u zamanla yetişir ve yanaşabilirsiniz." ne demektir? Evamiri tekviniyeye itaat ederek nasıl terekkiyat artabilir?

 32. "Ve eline de öyle bir san’at verdim ki, elinde balmumu gibi demiri her şekle çevirir,.." cümlesinin geçtiği yeri kısaca açar mısınız?

 33. "وَاُبْرِئُ اْلاَكْمَهَ وَاْلاَبْرَصَ وَاُحْيِى الْمَوْتَى بِاِذْنِ اللّهِ İşte beşerin tıp cihetindeki şimdiki terakkiyatından çok ilerideki hududunu, şu âyet çiziyor ve ona işaret ediyor ve teşvik yapıyor." İzah eder misiniz?

 34. Allah için dünyayı terk edene, maddî ve manevî dertlerin ilacı nev’inden bir nimet bahşedilmesi, İsâ Aleyhisselâm’a mı mahsustur? Yoksa genel bir kaide olarak düşünülebilir mi?

 35. Dâvud Aleyhisselâma verilen hikmete mazhar olabilmek için "evamir-i teklifiyeye itaat" şartı nazara veriliyor. Bu hususu nasıl anlamalıyız?

 36. Dâvud Aleyhisselâmın "lisanındaki hikmet" ne demektir?

 37. İsâ Aleyhisselâm’a verilen tıpla ilgili mu’cizeye insanları yaklaştırmak için, “hikmet eczahanesi” tabiri tercih edilmiştir. Bu ifadeyi açabilir misiniz?

 38. “Hazret-i Dâvud Aleyhisselâm hakkında: وَاَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ ٭ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ Hazret-i Süleyman Aleyhisselâm hakkında: وَاَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ âyetleri işaret ediyorlar..." izah eder misiniz?

 39. "Âyette nühas, 'kıtr' ile tâbir edilmiş." Âyette nühasın “kıtır” ile tabir edilmesinin bir hususiyeti var mıdır?

 40. "Demek; taht-ı Belkîs Yemen'de iken, Şam'da aynıyla veyahut sûretiyle hâzır olmuştur, görülmüştür. Elbette taht etrafındaki adamların sûretleri ile beraber sesleri de işitilmiştir." ile ilgili bilimsel açıklama yapabilir misiniz?

 41. "Ey ehl-i saltanat! Adâlet-i tâmme yapmak isterseniz; Süleymanvâri, rûy-i zemini etrafıyla görmeye ve anlamaya çalışınız." Çağımızda adâletle hükmetmeye yardımcı ne gibi imkânlar ve teknolojik gelişmeler ortaya konulmuştur?

 42. "Hazret-i Süleyman Aleyhisselâm taht-ı Belkıs'ı yanına celb etmek için vezirlerinden bir âlim-i ilm-i celp dedi,.." Burada, tahtı getiren şahıs kimdir, insan mı, cin mi?

 43. Belkıs’ın tahtının Şam’da aynen veya sureten hâzır bulunduğu ifade edilmektedir. Acaba mu’cize olan veya kastedilen bunlardan hangisidir?

 44. Neml Sûresi 39 ve 40. Âyetinin meali ile, Belkıs kavmi ve taht-ı Belkıs hakkında bilgi verir misiniz?

 45. Süleyman Aleyhisselâm’ın "lisan-ı ismet"le istemesine karşılık, insanların da "lisan-ı istidat"la taleplerinden söz edilmektedir. Bunları mukayeseli bir şekilde açabilir misiniz?

 46. "Herbir insana, fıtraten, zemine bir hâlife olmak kabiliyetini vermişim. Elbette o kabiliyete göre rûy-i zemini görecek ve bakacak, anlayacak istidâdını dahi vermesini,.." izah eder misiniz?

 47. "Maddeten erişemezse de ehl-i velâyet misillü, mânen erişebilir." Bu özelliklere, maddeten olmasa da manen erişebilmesi ne demektir?

 48. "Vazife-i ubûdiyetinizi unutmamak şartıyla öyle çalışınız ki, rûy-i zemini, her tarafı herbirinize görülen ve her köşesindeki sesleri size işittiren bir bahçeye çeviriniz..." ayetle birlikte devamıyla izah eder misiniz?

 49. "Yerin, insandan sonra zîşuur olarak en mühim sekenesi olan cin, insana hizmetkâr olabilir." Hz. Ali ifrit istedikten sonra verilmiş mi? Şerir olan cin, nasıl korumak için hizmet eder?

 50. Süleyman Aleyhsisselâm’a cinlerin ve şeytanların musâhhar edilmesi gibi; Allah’ın “emirlerine musâhhar” olunduğunda o kullara da bu imkânın verileceği ifade ediliyor. Bunu nasıl anlamalıyız?

 51. "...kendine emvat namını veren cinler..." ifadesini nasıl anlamalıyız; bunlar kimlerdir, özellikleri nelerdir?

 52. "İşte beşerin, sanat ve fennin imtizâcından süzülen, maddî ve manevî fevkalâde hassasiyetinden tezahür eden ispirtizma,.." diye başlayan paragrafı izah eder misiniz?

 53. "İşte, beşerin, san’at ve fennin imtizacından süzülen, maddî ve mânevî fevkalâde hassasiyetinden tezahür eden ispritizma gibi celb-i ervah ve cinlerle muhabereyi,.." Sanat ve fenden tezahür eden hassasiyetle, ne demektir, izah eder misiniz?

 54. "Muhyiddin-i Arabî gibi zâtlar ki, istediği vakit ervâh ile görüşen bir kısım ehl-i velâyet misillü,.." Muhyiddin-i Arabî gibi zevatın ruhlarla irtibatı hakkında bilgi verir misiniz?

 55. "Veli kullar, ervah-ı tayyibe ile alâka kurabilirler. Fakat Kur'an'ın işaret ettiği celb-i ervah-ı tayyibe ise medenilerin yaptığı gibi hezeliyat sûretinde bazı oyuncaklara o pek ciddi ve ciddi bir âlemde olan ruhlara hürmetsizlik edip,.." İzah?

 56. Şeytanların insana musahhar olabileceği hakikatını nasıl anlamalıyız?

 57. Süleyman Aleyhisselâm’ın “ifritler”inden maksat nedir. Onların “celb ve teshiri” ne anlama gelmektedir. Metinde geçen âyet-i kerîmeleri kısaca açıklar mısınız?

 58. Üstad, ifritlerin, şeytanların dahi teshir edilebileceğinden bahsediyor. Günümüzde şeytanları musahhar eden insanlar var mı? Veya bu noktaya gelindi mi?

 59. Vahiy sadece peygamberlere geldiği halde, nasıl oluyor da Hz. Meryeme Cebrail (as) vasıtasıyla vahiy geliyor?

 60. Yirminci Söz'de,"Belki tılsımat-ı Kur´aniye ile onları teshir etmektir." ifadesiyle cinlerin teshir edilebileceği ifade edilmiştir. Bu tılsımatla kastedilen nedir veya hangi ayet veya surelerdir?

 61. "Hazret-i Dâvud Aleyhisselâm ne söylese, onlar da tekrar ediyorlardı." Sesin mağarada ve dağda yankılanması fizikî bir olaydır. Dâvut Aleyhisselâm’ın dağları hakikî olarak konuşturması ve tesbihat yaptırması ne demektir?

 62. "Hazret-i Dâvud Aleyhisselâm'ın mu'cizelerine dair اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِىِّ وَاْلاِشْرَاقِ delâlet ediyor." Dâvut Aleyhisselâm’ın tesbihatı ile ilgili olarak verilen âyetin meali ile kısa bir açıklamasını yapar mısınız?

 63. "Meselâ, çekirge âfetinin istilâsına karşı, çekirgeyi yemeden mahveden sığırcık kuşlarının dili bilinse ve harekâtı tanzim edilse, ne kadar faideli bir hizmette ücretsiz olarak istihdam edilebilir..." Sığırcık kuşu ile ilgili bilgi verir misiniz?

 64. "عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً ٭ cümleleriyle Hazret-i Dâvud ve Süleyman Aleyhimesselâm'a, kuşlar envâının lisanlarını,.." Buradaki âyetler hakkında kısaca bilgi verir misiniz?

 65. Her bir dağın bir şahs-ı manevîsinin olduğu ne anlama geliyor? O şahs-ı manevînin o dağa göre birer tesbih ve ibâdetinin olması ne demektir?

 66. "Ateş dahi, sâir esbâb-ı tabiiye gibi kendi keyfiyle, tabiatıyla, körükörüne hareket etmiyor." "Ateşin, körü körüne hareket etmemesi" ne demektir? Yâni; ateş ayrı, yakıcılığı ayrı bir özellik midir?

 67. "Manasız bir eğlence hükmünde olan fonoğraf işlettirmek, güvercinlerle oynamak, mektub postacılığı yapmak, papağanları konuşturmaya bedel,.." Devamı ile birlikte açıklar mısınız?

 68. Hem meselâ: Hazret-i İbrahim Aleyhisselâm'ın bir mu'cizesi hakkında olan " قُلْنَا يَا نَارُ كُونِى بَرْدًا وَسَلاَمًا عَلَى اِبْرَاهِيمَ âyetinde..." İbrahim Aleyhisselâm’ın mu’cizesi ile ilgili olan âyet hakkında bilgi verir misiniz?

 69. İnsanları bu mu’cizenin hakikatine yaklaştırmak için "mahlûkatın dizginleri elinde olan Allah'a râm olma" şartı getirilmektedir. Burada geçen "râm olmayı" nasıl anlamalıyız?

 70. "Hanifen müslimen tezgâhında dokunacak bir hulle" ne anlama gelmektedir?

 71. "Nâr-ı beyza halinde ateşin bir derecesi var ki; harareti etrafına neşretmiyor ve etrafındaki harareti kendine celbettiği için, şu tarz bürudetle, etrafındaki su gibi mayi şeyleri incimad ettirip, manen bürudetiyle ihrak eder." Nâr-ı beyza nedir, izahı?

 72. "Sen de hararet gibi bürudetinle ihrak etme..." cümlesinden ne anlamalıyız, soğukluk da yakar mı?

 73. "Şu âyet ise, ona mukabil, bak, ne kadar ulvî, lâtif ve güzel ve ebede kadar yırtılmayacak, Hanîfen Müslimen destgâhında dokunacak bir hulleyi gösteriyor." Burayı izah eder misiniz, neden "Hanifen Müslimen" tezgahı deniliyor?

 74. Beşerin bulduğu "ateşe dayanıklı madde" hakkında bilgi alabilir miyiz?

 75. Cehennem ateşini söndürecek iki özelikten biri "iman" (manevî madde), diğeri "İslâmiyet" (zırh) olarak ifade ediliyor. İkisi arasındaki farkı ve benzetmelerin hikmetini açıklar mısınız?

 76. Cehennemin, "ateşin bütün derecatına ve envâına şamil olması" ne demektir?

 77. " وَعَلَّمَ آدَمَ اْلاَسْمَاءَ كُلَّهَا Hazret-i Âdem Aleyhisselâm'ın dâvâ-yı hilâfet-i kübrâda mu'cize-i kübrâsı, talim-i esmâdır..." Bu ayetin tamamının meali nedir?

 78. "Fünun ve kemalâtınızın menbaları ve hakikatları olan esma-i Rabbaniyeme çıkasınız ve o esmanın dûrbîniyle, kalbinizle Rabbinize bakasınız." Fenlerle, esma-i ilahiyye daha mı iyi anlaşılmaktadır?

 79. Âdem Aleyhisselâm için "talim", insanlar için ise, "taallüm" tabirlerinin kullanılmasının hikmeti nedir?

 80. Âdem Aleyhisselâm’ın evladı ve istidadının varisi olan insanların mertebe-i emanet-i kübrâda bütün mahlûkata karşı rüçhaniyet ve liyakatlerinin gösterilmesi bütün esmâyı “taallüm” etmeleriyle irtibatlandırılıyor. Bu hususu nasıl anlamalıyız?

 81. Bütün mahlûkatın insanlara musâhhar olabilmesi için; "insanların ileri atılması ve Allah’ın birer ismine yapışması" şartı getirilmiştir. Bilgi verir misiniz?

 82. Bütün peygamberlerin mu’cizelerinin tamamına Âdem Aleyhisselâm’ın “talim-i esmâsı” nasıl işaret ediyor? Ayrıca; “talim-i esmâ mu’cizesi”nin umum kemâlât ve terakkiyât-ı beşeriyenin nihâyetlerine ve ileri hedeflerine sarahate yakın işaret etmesinin izahı?

 83. "Bilim kimin yaratıcı olduğuyla ilgilenmez, deney ve gözleme dayalıdır." deyip, bilimi manevi değerlerden soyutlayan zihniyetteki insanlara nasıl cevap verebiliriz?

 84. "Maddî terakkiyatın içerisinde mânevî bir sukutun olabileceği" ifadesine göre; bilim adamları nasıl bir yol takip etmelidirler; esas gayeleri ne olmalıdır?

 85. Bilim niçin dini bilgileri taklit eder, mucizeler insanları teknolojiye yönlendirmiş denilebilir mi?

 86. Dinimiz bilim ve teknoljiye çok açık, bunun örnekleri tarihte de mevcut. Ama son yıllarda Türkiye'yi çıkarırsak, diğer İslam ülkelerinin bilime katkıları nerdeyse sıfır. Bunun sebepleri olarak ne gösterilebilir?

 87. İlm-i siyaset hangi esma-i hüsnaya dayanır?

 88. Risale-i Nur'da medeniyet harikalarından, teknolojik gelişmelerden bahisler var mı?

 89. Risalelerde bahsedilen peygamber mucizelerini daha net bir şekilde anlatır mısınız? Geminin bulunması, telyini hadid, ölülerin diriltilmesi, Asa-yı Musa mucizesi ve Hz. Süleyman'ın Belkıs'ın tahtını görmesi hadisesini tarihten örnek vererek açar mısınız?

 90. Televizyon ve radyo mucizesinin bilimsel açıklaması nasıldır? O kadar uzak mesafeden ses ve görüntü nasıl gidiyor, insan aklı almıyor? Bu teknoloji harikalarının bilimsel ve akla uygun açıklaması nasıldır?

Yükleniyor...