"İşte, kudret-i İlâhiye zâtiyedir. Öyle ise acz tahallül edemez." ile "Kudret-i Ezelîye, Zât-ı Akdes-i İlâhiyenin lâzime-i zaruriye-i zâtiyesidir. Yani, bizzarure Zâtın lâzımesidir; hiçbir cihet-i infikâki olamaz." ifadesini devamıyla izah eder misiniz?

Soru Detayı

"İşte, kudret-i İlâhiye zâtiyedir. Öyle ise acz tahallül edemez."
"Kudret-i Ezelîye, Zât-ı Akdes-i İlâhiyenin lâzime-i zaruriye-i zâtiyesidir. Yani, bizzarure Zâtın lâzımesidir; hiçbir cihet-i infikâki olamaz. Öyle ise, kudretin zıddı olan acz, o kudreti istilzam eden Zâta bilbedâhe ârız olamaz. Çünkü, o halde cem-i zıddeyn lâzım gelir."
- İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"İşte, kudret-i İlâhiye zâtiyedir. Öyle ise acz tahallül edemez."

Diğer İlâhî sıfatlar gibi kudret sıfatı da zâtî bir sıfattır. "Kudret-i Ezelîye, Zât-ı Akdes-i İlâhiyenin lâzime-i zaruriye-i zâtiyesidir.” buyrulması da bu hakikati ders vermektedir. Zira, ezelî olan kudret aynı zamanda zâtidir de. “La havle vela kuvvete illa billah” hakikatince diğer bütün kuvvetler ve kudretler sonradan yaratılmış ve mahlukata taksim edilmişlerdir. Bu kuvvetler mahluk olduklarından mahdutturlar, sınırlıdırlar. Sınırlı kuvvet ise acze maruzdur. Yani bu kuvvete sahip olanlar, Allah’ın müsaade ettiği bir noktaya kadar güçlü, ondan sonrası için acizdirler.

Allah’ın kudreti ezelî olduğundan ebedîdir de. O kudrete acz giremez. Ve o kudretin “hiçbir cihet-i infikâki olamaz.”; yani, Zât'tan ayrılması düşünülemez. Zira, Allah’ın bütün sıfatları gibi kudret sıfatı da muhittir, her şeyi ihata etmiştir. Onun tasarrufu dışında hiçbir mekân ve zaman yoktur ki, bu kudret infikak ederek oralarda iş görsün.

O sonsuz ve muhit kudret için acz düşünülemez. “Çünkü, o halde cem-i zıddeyn lâzım gelir."

Zıtların cem olması mümkün değildir. Eksi iki ile artı ikiyi toplamaya kalkarsak sıfırla karşılaşırız. Uhuvvet Risalesi’nde muhabbetle adavetin bir kalbde beraber bulunamayacağı vurgulanır. Yani bir insanı ya seversiniz veya sevmezsiniz; bu ikisi birlikte olmazlar; hem seviyorum, hem sevmiyorum denilemez. İmanla küfür de bir kalpte beraber bulunamazlar.

Allah’ın zâtî ve ezelî kudretine de acz giremez, yani sonsuz kudretle acz birlikte olmazlar. İlâhî kudret için bir atom yaratmakla milyarlarca galaksi yaratmak arasında en küçük bir fark olsa, kudrete acz girmiş olur. Aciz kudret ise ancak mahluk kudretidir. Bu durumda, Hâlık kudretiyle mahluk kuvvetinin, sonsuzla sınırlının cem olması yani bir arada bulunması gerekir, bu ise muhaldir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...