Madem cennet ehli, aynı anda birçok yerde birçok işi görebilecek; bir lezzet diğer lezzete mani değil, dünyadaki eşini, cennette eş olarak kabul eden kişilerin hurilere ne ihtiyacı var?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İnsanın ebedi arzu ve istekleri, cennetin, hayal edemeyeceğimiz kadar büyük ve geniş olmasını iktiza ediyor. İnsanın geniş mahiyeti anlaşılmadan cennetin nimetleri ve çokluğu da anlaşılmaz.

Üstad Hazretleri bu hususu şu şekilde izah ediyor:

"Sual: Ehâdis-i şerifede denilmiştir ki: 'Bazı ehl-i Cennete dünya kadar bir yer veriliyor; yüz binler kasır, yüz binler huri ihsan ediliyor.' Birtek adama bu kadar şeylerin ne lüzumu var, ne ihtiyacı var, nasıl olabilir ve ne demektir?

Elcevap: Eğer insan yalnız câmid bir vücut olsaydı veyahut yalnız mideden ibaret nebatî bir mahlûk olsaydı veyahut yalnız mukayyet, ağır ve muvakkat ve basit bir zât-ı cismaniye ve bir cism-i hayvanîden ibaret olsaydı, öyle çok kasırlara, çok hurilere lâyık ve mâlik olmazdı. Fakat insan öyle câmi bir mucize-i kudrettir ki, hattâ şu dünya-yı fânide, şu kısa bir ömürde, şu inkişaf etmemiş bazı letâifinin ihtiyacı cihetiyle, bütün dünyanın saltanatı, serveti ve lezâizi verilse, belki hırsı tok olmayacaktır. Halbuki, ebedî bir dâr-ı saadette, nihayetsiz istidada mâlik, nihayetsiz ihtiyaçlar lisanıyla, nihayetsiz arzular eliyle, nihayetsiz bir rahmetin kapısını çalan bir insan, elbette ehâdiste beyan olunan ihsânât-ı İlâhiyeye mazhariyeti makuldür ve haktır ve hakikattir. Ve şu hakikat-i ulviyeye bir temsil dürbünüyle rasat edeceğiz. Şöyle ki:"

"Bir dere bahçesi gibi, şu Barla bağ ve bahçelerinin herbirinin ayrı ayrı mâliki bulunduğu halde, Barla'da gıdası itibarıyla ancak bir avuç yeme mâlik olan herbir kuş, herbir serçe, herbir arı, 'Bütün Barla'nın bağ ve bostanları benim nüzhetgâhım ve seyrangâhımdır.' diyebilir. Barla'yı zaptedip daire-i mülküne dahil eder. Başkalarının iştiraki onun bu hükmünü bozmaz."

"Hem insan olan bir insan diyebilir ki: 'Benim Hâlıkım, bu dünyayı bana hane yapmış. Güneş benim bir lâmbamdır; yıldızlar benim elektriklerimdir; yeryüzü çiçekli miçekli halılarla serilmiş benim bir beşiğimdir.' der, Allah'a şükreder. Sair mahlûkatın iştiraki, onun bu hükmünü nakzetmez. Bilâkis, mahlûkat onun hanesini tezyin eder, hanenin müzeyyenâtı hükmünde kalırlar."

"Acaba, bu daracık dünyada, insan, insaniyet itibarıyla, hattâ bir kuş dahi, böyle bir daire-i azîmede bir nevi tasarruf dâvâ etse, cesîm bir nimete mazhar olsa, geniş ve ebedî bir dâr-ı saadette, ona beş yüz senelik bir mesafede bir mülk ihsan etmek nasıl istib'âd edilebilir?"

"Hem nasıl ki, şu kesafetli, karanlıklı, dar dünyada, güneşin pek çok aynalarda bir anda aynen bulunması gibi, öyle de, nuranî bir zat, bir anda çok yerlerde aynen bulunması (On Altıncı Söz'de ispat edildiği gibi); meselâ Hazret-i Cebrâil Aleyhisselâm bin yıldızda bir anda, hem Arşta, hem huzur-u nebevîde, hem huzur-u İlâhîde bir vakitte bulunması; hem Hazret-i Peygamber Aleyhissalâtü Vesselâmın haşirde bir anda ekser etkıya-i ümmetiyle görüşmesi ve dünyada hadsiz makamlarda bir anda tezahür etmesi; ve evliyanın bir nevi garibi olan abdalların bir vakitte çok yerlerde görünmesi; ve avâmın rüyada, bazan bir dakikada bir sene kadar işler görmesi ve müşahede etmesi; ve herkesin kalb, ruh, hayal cihetiyle bir anda pek çok yerlerle temas edip alâkadarâne bulunması, malûm ve meşhud olduğundan, elbette nuranî, kayıtsız, geniş ve ebedî olan Cennette, cisimleri ruh kuvvetinde ve hiffetinde ve hayal sür'atinde olan ehl-i Cennet, bir vakitte yüz bin yerlerde bulunup yüz bin hurilerle sohbet ederek yüz bin tarzda zevk almak, o ebedî Cennete, o nihayetsiz rahmete lâyıktır ve Muhbir-i Sâdıkın (a.s.m.) haber verdiği gibi hak ve hakikattir. Bununla beraber, bu küçücük aklımızın terazisiyle o muazzam hakikatler tartılmaz."

"İdrâk-i maâlî bu küçük akla gerekmez, / Zira bu terazi o kadar sıkleti çekmez."(1)

Bir tek eşin binlerce farklı surette görünmesi ile binlerce farklı hurilerin olması arasında bir fark yoktur. Burada esas olan insanın arzu ve ihtiyaçlarının sınırsızlığı ve bu sınırsızlığa cevap verilmesidir. Bu yüzden Allah insana farklı ve başka lezzetleri ihsas ettirmek için, farklı ve başka mizaçta hurileri ihsan ediyor.

Hem kaldı ki, hurilerin olmamasına delil getirdiğiniz cümle, tam aksine olarak hurilerin olmasına delildir. “Madem cennet ehli aynı anda birçok yerde birçok işi görebilecek; bir lezzet diğer lezzete mani değil…” cümlesinin devamı: “Öyle ise bir insan birden çok huri ile bir arada olabilir, biribirine mani olmaz…” şeklinde bitmeli değil midir?

(1) bk. Sözler, Yirmi Sekizinci Söz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Yorumlar

karolin
Bir arkadaşım:''Kadın ezilir,cinsel obje ilan edilir,cennette bile vaad edilir,sahi kadın ne zaman KADIN olur?'' diyor. Kadının Cennette meta gibi vaad edilmesi,erkeklere hediye edilmesine ne cevap verebiliriz?(Ben bir erkek olarak,sorunun cevabını kendim merak ediyorum.)
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Söylediğiniz kadın algısı örfi bir algıdır İslam'ın tanımladığı bir algı değildir. Kadının erkeğe verilmiş bir hediye ifadesi ise yanlış bir ifadedir cennet hem kadına hem de erkeğe vadedilmiş ortak bir mükafattır. Huri konusunu kast ediyorsanız Huriler dünya kadınlarından farklı varlıklardır ve erkeğin fıtratına uygun bir ikram-ı İlahidir.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
karolin
Huriler de kadın değil mi? Sonuçta onlar da hediye değil mi? Buna kadın haklarını savunanlar karşı çıkıyor? Hurilerin erkeklere verilmesini sindiremiyorlar. Ne dersiniz?
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Bütün örflerde erkek kız ister kız evi de kızı verir. Bunlar ritüeldir Kur'an insanlığa indiği için üslubu da insanların örfüne göre oluyor. Huriler her ne kadar kadın olsa da dünya kadınları ile bire bir eşit değildir dünyadan gelme kadınlar onlardan üstün olacaklar. Gılman, huri gibi varlıklar cennet ehline hizmetçiler olacaklar. Sadece erkeklere özgü bir hizmet değildir. Yoldan sapmış kefere feministlerin bunu anlaması elbette kabil değildir.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
oğuzhangözüpek
DUHAN SURESİ. AYET 54. İşte böyle, biz ONLARI ayrıca iri siyah gözlü hurilerle evlendiririz. TUR SURESİ.20.. Ayrıca biz onları ceylan gözlü hûrilerle evlendirdik. TUR SURESİ.24Ve kendileri için hizmet eden gençler etraflarında dolaşırlar. Onlar sanki sedefin içine saklanmış inci gibidirler. RAHMAN SURESİ.72.Çadırlar içerisinde gözlerini yalnız kocalarına çevirmiş hûriler vardır. VAKI'A SURESİ.22-23-24. İri gözlü hûriler, Saklı inciler gibi, Yaptıklarına karşılık olarak verilir. RAHMAN SURESİ AYET.56 Onlarda (iki cennette de) bakışlarını (yalnız eşlerine) hasreten eşler vardır. Kendilerine onlardan önce insan ve cin dokunmamıştır. AYET 74 Onlara, kendilerinden önce insanlar dokunmamıştır ve cinler de (dokunmamıştır).AYET 76. Onlar (cennetlikler), yüksek yeşil refrefler (yastıklar) ve harikulâde güzel işlemeli döşekler üzerine yaslananlardır. GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ HİÇ BİR AYETTE DOĞRUDAN DİŞİ VEYA ERKEK AYRIMI YAPILMAMIŞTIR.Ancak Arapçanın kendine has ifade tarzından ve Kullanılan kelimelerden yola çıkarak tefsirlerde daha çok ; Erkeklere Hurilerin verileceği anlamı Kullanılmaktadır.yani mahiyetini henüz net olarak bilmediğimiz HURİ,GILMAN,İNCİ GİBİ varlıkların CENNET EHLİNE HİZMET EDECEĞİ VE MÜKAFAT OLDUKLARI KESİNDİR.Ama nasıl ve ne şekilde hizmet edecekleri Hadis Rivayetlerine dayandırılmakta işte o zaman CİNSELLİK söz konusu olmaktadır.ALLAHU TEALA'nın şaşmaz adaleti Cennet Ehlinin birisini diğerine bir nesne gibi vermeyecektir.DİĞER İFADE İLE Cennet Ehli orada ASLA kendi durumundan şikayetçi olmayacaktır. Her kime ne verilirse o onu nihayetsiz şekilde tatmin edecektir.Ben yine düz mantığımı kullanıp ve diyeceğim ki HELAKET VE FELAKET ÇAĞINDA Cehennem yüzü görmeden CENNETE GİRMEK NASİP Olsunda, Allahu tealanın RAHMETİNE ve CEMALİNE mazhar olalımda hurisi eksik ,YUNUSUN DEDİĞİ kulağımıza küpe olsun. O RAZI OLSUNDA ...................AMA nedense insan illede merak ediyor. Herhalde insan olmanın zafiyetimi yoksa fazlalığımı??????????????
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
hamditas
Kur'an da zinaya yaklaşmayın diye bir ayet var, bir müslüman dünyada, bu emre uymak için, böyle cazibeli bir günaha karşı çok dikkat ediyor, sakınıyor ALLAH da mükafaten, cennette bayan hizmetçiler veriyor veriyo
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...