"Bazı ehl-i cennete dünya kadar bir yer veriliyor; yüz binler kasır, yüz binler huri ihsan ediliyor." Bu ifade hadis midir, kaynağı nedir? Hakikaten herkesin böyle bir saltanatı ve mülkü olacak mı, yoksa çokluktan kinaye midir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Bazı ehl-i cennete dünya kadar bir yer veriliyor; yüz binler kasır, yüz binler huri ihsan ediliyor." (1)

Bu hadiste bildirilen nimetler mecaz değil hakikattir. Çünkü bu kadar nimetlerin verilmesini makul kılan iki ana gerekçe vardır.

Birincisi; insan fıtratına konulan duygu ve cihazlara bir sınır konulmamasıdır. Bu yönü ile insan öyle câmi bir mucize-i kudrettir ki, hattâ şu dünya-yı fânide, şu kısa bir ömürde, şu inkişaf etmemiş bazı letâifinin ihtiyacı cihetiyle, bütün dünyanın saltanatı, serveti ve lezâizi verilse, belki hırsı tok olmayacaktır.

Halbuki, ebedî bir dâr-ı saadette, nihayetsiz istidada mâlik, nihayetsiz ihtiyaçlar lisanıyla, nihayetsiz arzular eliyle, nihayetsiz bir rahmetin kapısını çalan bir insan, elbette ehâdiste beyan olunan ihsânât-ı İlâhiyeye mazhariyeti makuldür ve haktır ve hakikattir.

İkincisi; cennetin ve cennetteki insan hayatının sonsuz olmasıdır. Sonsuz hayat açısından bakıldığında, bu verilen nimetler gayet normal ve makuldür. Çünkü rakam ne kadar çok olursa olsun, sonsuzun yanında bir hiçtir. Yani insan sonsuz hayata mazhar olacağından, o kadar saray ve hurilerin verilmesi normal ve sıradan bir durumdur.

(1) bk. Tirmizi, Cennet: 17, Tefsîru Sureti'l-Kıyâmeti: 2.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...