Block title
Block content

Beşinci Sual

İçerikler

 1. "Bâzı ehl-i Cennete dünya kadar bir yer veriliyor, yüz binler kasır, yüz binler hûri ihsan ediliyor." Bunun kaynağı nedir, sahih hadislerde cennet ehline iki eş verileceği geçiyor?

 2. "Bazı ehl-i cennete dünya kadar bir yer veriliyor; yüz binler kasır, yüz binler huri ihsan ediliyor." Bu ifade hadis midir, kaynağı nedir? Hakikaten herkesin böyle bir saltanatı ve mülkü olacak mı, yoksa çokluktan kinaye midir?

 3. "Eğer insan yalnız câmid bir vücut olsaydı veyahut yalnız mideden ibaret nebatî bir mahlûk olsaydı veyahut yalnız mukayyet, ağır ve muvakkat ve basit bir zât-ı cismaniye ve bir cism-i hayvanîden ibaret olsaydı..." Hayat tabakalarını izah eder misiniz?

 4. "Fakat insan öyle câmi bir mucize-i kudrettir ki, hattâ şu dünya-yı fânide, şu kısa bir ömürde, şu inkişaf etmemiş bazı letâifinin ihtiyacı cihetiyle,.." Buradaki "inkişaf etmemiş bazı letaif"ten kasıt nedir?

 5. "Halbuki, ebedî bir dâr-ı saadette, nihayetsiz istidada mâlik,.." İnsanın asıl vatanının cennet olup, oranın istidadına göre yaratılıp, muvakkat dünyaya tahammül edememesi, bu hakikatin bir şekilde zuhuru mudur?

 6. "İnkişaf etmemiş bazı letâifinin ihtiyacı cihetiyle, bütün dünyanın saltanatı, serveti ve lezâizi verilse, belki hırsı tok olmayacaktır." İzah eder misiniz? Ahiret bu inkişafa müstaid bir mekân olarak mı hazırlanacak; haşrin gayesi bu olabilir mi?

 7. "Rivayette gelmiş ki cennette bir adama beş yüz senelik bir cennet verilir." Acaba her insana beş yüz sene genişliğinde bir cennet mi verilecek yoksa herkes beş yüz senelik bir cennette mi olacak?

 8. Haşiyede geçen ve Muazzez Üstadımıza sadakatle hizmet ifa eden Barlalı Süleyman Ağabey ve bahçesi hususunda bilgi verir misiniz?

 9. İnsanın nuraniyeti ile bir anda birçok mekânlarda bulunarak cennetten istifade edeceği nazara veriliyor. Geniş olan cennetin suhuletle kullanımı ispat ediliyor, bu anlayış doğru mu?

 10. Madem cennet ehli, aynı anda birçok yerde birçok işi görebilecek; bir lezzet diğer lezzete mani değil, dünyadaki eşini, cennette eş olarak kabul eden kişilerin hurilere ne ihtiyacı var?

 11. Üstadımızın vermiş olduğu bahçe ve Barla örneği ile cennetin mekânlarını ve alanlarını mukayese ederek, ehl-i cennetin orayı kullanımı ile ilgili bazı hakikatler ve izahlar istirham ediyoruz?

 12. "Ehl-i Cennet, bir vakitte yüz bin yerlerde bulunup yüz bin hurilerle sohbet ederek yüz bin tarzda zevk almak, o ebedî Cennete, o nihayetsiz rahmete lâyıktır ve Muhbir-i Sâdıkın (a.s.m.) haber verdiği gibi hak ve hakikattir." hangi hadiste bu geçmektedir?

 13. "Hem nasıl ki, şu kesafetli, karanlıklı, dar dünyada, güneşin pek çok âyinelerde bir anda aynen bulunması gibi, öyle de nuranî bir zat, bir anda çok yerlerde aynen bulunması..." Devamıyla detaylı izah eder misiniz?

 14. "İdrâk-i maâlî bu küçük akla gerekmez / Zira bu terazi o kadar sıkleti çekmez." Bu beytin sahibi, manası ve cennet bahsi ile münasebeti hususunda bilgi verir misiniz?

 15. "İdrâk-i maâlî bu küçük akla gerekmez. / Zira bu terazi o kadar sıkleti çekmez."Üstad bu sözü kullanmış mıdır? Birtakım gazetelerde bu sözün İslam'da açıklanamayan şeylerin üstünü örtmek için kullanıldığı vs yazıyor?

 16. Ahirette meleklerin durumunun ne olacağı, bahusus Cebrail, Azrail, Mikail ve İsrafil'in görevlerinin bitmesinden dolayı mevcudiyetlerinin devam edip etmeyeceği konusunda bilgi verir misiniz; bu konuda Risalelerde bilgi var mı?

 17. Yirmi Sekizinci Sözün sonundaki ayet ve Arabi ibarelerin açıklamalarını yapar mısınız?

Yükleniyor...