Beşinci Sual

İçerikler


 1. "Bazı ehl-i cennete dünya kadar bir yer veriliyor; yüz binler kasır, yüz binler huri ihsan ediliyor." Bu ifade hadis midir?

 2. "Eğer insan yalnız camit bir vücut olsaydı veyahut yalnız mideden ibaret nebati bir mahluk olsaydı veyahut yalnız mukayyet, ağır ve muvakkat ve basit bir zat-ı cismaniye ve bir cism-i hayvaniden ibaret olsaydı..." Hayat tabakalarını izah eder misiniz?

 3. "İnsan öyle cami bir mucize-i kudrettir ki, hatta şu dünya-yı fânide, şu kısa bir ömürde,.." Buradaki "inkişaf etmemiş bazı letaif"ten kasıt nedir?

 4. "İnkişaf etmemiş bazı letâifinin ihtiyacı cihetiyle, bütün dünyanın saltanatı, serveti ve lezâizi verilse, belki hırsı tok olmayacaktır." İzah eder misiniz? Ahiret bu inkişafa müstaid bir mekân olarak mı hazırlanacak; haşrin gayesi bu olabilir mi?

 5. "Halbuki, ebedî bir dâr-ı saadette, nihayetsiz istidada mâlik,.." İnsanın asıl vatanının cennet olması bu hakikatin zuhuru mu?

 6. Üstadımızın vermiş olduğu bahçe ve Barla misali ile cennetin mekânlarını ve alanlarını mukayese ederek, ehl-i cennetin orayı kullanımı ile alakalı bazı hakikatler ve izahlar istirham ediyoruz?

 7. Haşiyede geçen ve Üstadımıza sadakatle hizmet ifa eden Barlalı Süleyman Ağabey hakkında bilgi verir misiniz?

 8. İnsanın nuraniyeti ile bir anda birçok mekânlarda bulunarak cennetten istifade edeceği nazara veriliyor. Geniş olan cennetin suhuletle kullanımı ispat ediliyor, bu anlayış doğru mu?

 9. "Beş yüz senelik bir mesafede bir mülk" Acaba her insana beş yüz sene genişliğinde bir cennet mi verilecek yoksa herkes beş yüz senelik bir cennette mi olacak?

 10. "Hem nasıl ki, şu kesafetli, karanlıklı, dar dünyada, Güneş'in pek çok aynalarda bir anda aynen bulunması gibi, öyle de nurani bir zat, bir anda çok yerlerde aynen bulunması..." İzah eder misiniz?

 11. "Ehl-i Cennet, bir vakitte yüz bin yerlerde bulunup yüz bin hurilerle sohbet ederek yüz bin tarzda zevk almak, o ebedî cennete, o nihayetsiz rahmete layıktır ve Muhbir-i Sâdıkın (a.s.m.) haber verdiği gibi hak ve hakikattir." Hangi hadiste bu geçmektedir?

 12. "İdrâk-i maâlî bu küçük akla gerekmez. Zira bu terazi o kadar sıkleti çekmez." Beytinin sahibi, manası ve cennet bahsi ile münasebeti hususunda bilgi verir misiniz?

 13. Yirmi Sekizinci Söz'ün sonundaki ayet ve Arabî ibarelerin açıklamalarını yapar mısınız?

Yükleniyor...