Beşinci Sual

İçerikler


 1. "Bazı ehl-i cennete dünya kadar bir yer veriliyor; yüz binler kasır, yüz binler huri ihsan ediliyor." Bu ifade hadis midir?

 2. "Eğer insan yalnız câmid bir vücut olsaydı veyahut yalnız mideden ibaret nebatî bir mahlûk olsaydı veyahut yalnız mukayyet, ağır ve muvakkat ve basit bir zât-ı cismaniye ve bir cism-i hayvanîden ibaret olsaydı..." Hayat tabakalarını izah eder misiniz?

 3. "Fakat insan öyle câmi bir mucize-i kudrettir ki, hattâ şu dünya-yı fânide, şu kısa bir ömürde, şu inkişaf etmemiş bazı letâifinin ihtiyacı cihetiyle,.." Buradaki "inkişaf etmemiş bazı letaif"ten kasıt nedir?

 4. "İnkişaf etmemiş bazı letâifinin ihtiyacı cihetiyle, bütün dünyanın saltanatı, serveti ve lezâizi verilse, belki hırsı tok olmayacaktır." İzah eder misiniz? Ahiret bu inkişafa müstaid bir mekân olarak mı hazırlanacak; haşrin gayesi bu olabilir mi?

 5. "Halbuki, ebedî bir dâr-ı saadette, nihayetsiz istidada mâlik,.." İnsanın asıl vatanının cennet olması bu hakikatin zuhuru mu?

 6. Üstadımızın vermiş olduğu bahçe ve Barla misali ile cennetin mekânlarını ve alanlarını mukayese ederek, ehl-i cennetin orayı kullanımı ile alâkalı bazı hakikatler ve izahlar istirham ediyoruz?

 7. Haşiyede geçen ve Muazzez Üstadımıza sadakatle hizmet ifa eden Barlalı Süleyman Ağabey hakkında bilgi verir misiniz?

 8. İnsanın nuraniyeti ile bir anda birçok mekânlarda bulunarak cennetten istifade edeceği nazara veriliyor. Geniş olan cennetin suhuletle kullanımı ispat ediliyor, bu anlayış doğru mu?

 9. "Beş yüz senelik bir mesafede bir mülk" Acaba her insana beş yüz sene genişliğinde bir cennet mi verilecek yoksa herkes beş yüz senelik bir cennette mi olacak?

 10. "Hem nasıl ki, şu kesafetli, karanlıklı, dar dünyada, güneşin pek çok âyinelerde bir anda aynen bulunması gibi, öyle de nuranî bir zat, bir anda çok yerlerde aynen bulunması..." Devamıyla izah eder misiniz?

 11. "Ehl-i Cennet, bir vakitte yüz bin yerlerde bulunup yüz bin hurilerle sohbet ederek yüz bin tarzda zevk almak, o ebedî Cennete, o nihayetsiz rahmete lâyıktır ve Muhbir-i Sâdıkın (a.s.m.) haber verdiği gibi hak ve hakikattir." Hangi hadiste bu geçmektedir?

 12. "İdrâk-i maâlî bu küçük akla gerekmez. Zira bu terazi o kadar sıkleti çekmez." Beytin sahibi, mânası ve cennet bahsi ile münasebeti hususunda bilgi verir misiniz?

 13. Yirmi Sekizinci Sözün sonundaki ayet ve Arabî ibarelerin açıklamalarını yapar mısınız?

Yükleniyor...