"Makamat-ı velayet" ne kadardır ve nerededir, nasıldır? Bu konuda bilgilendirir misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Veli ya da evliya: Hayatını mücadelelerle, azimet ve fevkalâde bir zühd ve takva ile ibadet ve taate sarfederek, kendisinden Allah'ın izniyle gaybdan haber vermek ve gaybi ahvali keşfetmek gibi ilmî ve kevnî harikalar zuhura gelen zat demektir. Allah'a manevi yakınlık kazanmış olan şerefli kul ya da zat manasına da gelir.

Velayet: Kelime olarak veli olan kimsenin hali, velilik, dervişlik, dostluk, sadakat gibi manalara geliyor. Velayetin suğra, vusta ve kübra olmak üzere üç mertebesi ve makamı vardır.

Velayet-i Suğra: Ekseriyetle tarikat ve tasavvuf berzahı ile seyri sülûk eden müridlerin mazhar olduğu bir velayet mertebesidir. Halk arasında kerametleri ile meşhur evliyalar ekseriya bu sınıfa girerler. Burada sâlikin kesb ve gayreti esastır; yani kesbî bir makamdır. Bundan dolayı riski, sekir halleri ve şatahatı olan bir meslektir.

Velayet-i Vusta: Sünnet-i seniyyeye ittiba etmeyi esas alarak, imana ve Kur’an'a hizmet eden büyük mürşitlerin, mücedditlerin, ulemanın yoludur. Ekseri vehbî olmakla beraber, kulun kesbî ve gayreti az da olsa vardır. Bu makamda velayetle beraber ilim de hükmeder. Bu makamda olan zatlar manevi sultan oldukları gibi, ilimde de otorite sahibidirler. Vusta makamında olan velilerde şatahat ve sekir halleri görünmez. Yani istikametleri devamlı olan velilerdir. Velayetin vusta makamı, suğradan ziyade kübraya yakın olan bir makamdır.

Velayet-i Kübra: Akrebiyet-i İlâhiyenin inkişafına bakan ve veraset-i nübüvvetten gelen gayet kısa, fakat yüksek olan ve tarikat berzahına uğramadan zahirden hakikata geçen velilik mesleğidir. (Sahabeler gibi)

Cadde-i kübra, herkesin yürüyebileceği ve kaldırabileceği bir yoldur. Elbette velayet-i kübra sahipleri olan sahabe ve asfiya ve tâbiîn ve Eimme-i Ehl-i Beyt ve eimme-i müçtehidinin caddesidir ki, doğrudan doğruya Kur'an’ın birinci tabaka şakirdleridir. Allah’ın kula yakınlığından inkişaf eden küllî ve feyizli bir meslektir. Risale-i Nur mesleği de bu sınıftandır ve tamamen vehbî bir meslektir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

yağız22
"Risale-i Nur mesleği de bu sınıftandır. Tamamen vehbi bir meslektir" bu söze göre kesbin önemi yokmu Risale-i Nur mesleğinde?yani kişi vehbiyse tamamdır ama vehbi değilse çalışmayla olmazmı?
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...