"Makamat-ı velâyet" ne kadardır ve nerededir, nasıldır? Bu konuda bilgilendirir misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Veli ya da Evliya: Hayatını mücadelelerle, azimet ve fevkalâde bir zühd ve takva ile ibadet ve taate sarfederek, kendisinden Allah'ın izniyle gaybdan haber vermek ve gaybî ahvali keşfetmek gibi ilmî ve kevnîhârikalar zuhura gelen zât demektir. Allah'a manevî yakınlık kazanmış olan şerefli kul ya da zât mânasına da gelir.

Velayet: Kelime olarak veli olan kimsenin hali, velilik, dervişlik, dostluk, sadakat gibi mânâlara geliyor. Velayetin suğra, vusta ve kübra olmak üzere üç mertebesi ve makamı vardır.

Velayet-i Suğra: Ekseriyetle tarikat ve tasavvuf berzahı ile seyrüsülûk eden müridlerin mazhar olduğu bir velayet mertebesidir. Halk arasında kerametleri ile meşhur evliyalar ekseriya bu sınıfa girerler. Burada sâlikinkesb ve gayreti esastır; yani kesbî bir makamdır. Bundandolayı riski, sekir halleri ve şatahatı olan bir meslektir.

Velayet-i Vusta: Sünnet-i seniyyeyeittiba etmeyi esas alarak, imana ve Kur’an'a hizmet eden büyük mürşitlerin, mücedditlerin, ulemanın yoludur. Ekseri vehbî olmakla beraber, kulun kesbi ve gayreti az da olsa vardır. Bu makamda velayetle beraber ilim de hükmeder. Bu makamda olan zâtlarmanevî sultan oldukları gibi, ilimde de otorite sahibidirler. Vusta makamında olan velilerde şatahat ve sekir halleri görünmez. Yani istikametleri devamlı olan velilerdir. Velayetin vusta makamı, suğradan ziyade kübraya yakın olan bir makamdır.

Velayet-i Kübra: Akrebiyet-i İlâhiyenin inkişafına bakan ve veraset-i nübüvvetten gelen gayet kısa, fakat yüksek olan ve tarikat berzahına uğramadan zâhirden hakikata geçen velilik mesleğidir. (Sahabeler gibi)

Cadde-i kübrâ, elbette velayet-i kübra sahipleri olan sahabe ve asfiya ve tâbiîn ve Eimme-i Ehl-i Beyt ve eimme-i müçtehidînin caddesidir ki, doğrudan doğruya Kur'an’ın birinci tabaka şâkirdleridir. Allah’ın kula yakınlığından inkişaf eden küllîve feyizli bir meslektir. Risale-i Nur mesleği de bu sınıftandır ve tamamen vehbî bir meslektir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

yağız22
"Risale-i Nur mesleği de bu sınıftandır. Tamamen vehbi bir meslektir" bu söze göre kesbin önemi yokmu Risale-i Nur mesleğinde?yani kişi vehbiyse tamamdır ama vehbi değilse çalışmayla olmazmı?
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yükleniyor...