"Nakşî tarikatine kıyas edip, o ehl-i tarikati mağlûp ettikleri plânlarla bizleri çürütmek ve dağıtmak fikriyle bu hücumu yaptılar." Tarikatların mağlubiyetinde masonlar nasıl bir rol oynamış?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Aziz, sıddık kardeşlerim,

Sizin sebat ve metanetiniz, masonların ve münafıkların bütün plânlarını akîm bırakıyor."

"Evet, kardeşlerim, saklamaya lüzüm yok. O zındıklar, Risale-i Nur'u ve şakirtlerini tarikate ve bilhassa Nakşî tarikatine kıyas edip, o ehl-i tarikati mağlûp ettikleri plânlarla bizleri çürütmek ve dağıtmak fikriyle bu hücumu yaptılar."

"Evvelâ: Ürkütmek ve korkutmak ve o mesleğin su-i istimâlatını göstermek."

"Ve saniyen: O mesleğin erkânlarının ve müntesibîninin kusuratlarını teşhir etmek."

"Ve salisen: Maddiyun felsefesinin ve medeniyetinin câzibedar sefahet ve uyutucu lezzetli zehirleriyle ifsad etmekle mâbeynlerinde tesanüdü kırmak ve üstadlarını ihanetlerle çürütmek ve mesleklerini fennin, felsefenin bazı düsturlarıyla nazarlarından sukut ettirmektir ki, Nakşîlere ve ehl-i tarikate karşı istimâl ettikleri aynı silâhla bizlere hücum ettiler, fakat aldandılar. Çünkü, Risale-i Nur'un meslek-i esası, ihlâs-ı tam ve terk-i enâniyet ve zahmetlerde rahmeti ve elemlerde bâki lezzetleri hissedip aramak ve fâni ayn-ı lezzet-i sefihânede elîm elemleri göstermek ve imanın bu dünyada dahi hadsiz lezzetlere medar olmasını ve hiçbir felsefenin eli yetişmediği noktaları ve hakikatleri ders vermek olduğundan, onların plânlarını inşaallah tam akîm bırakacak. Ve meslek-i Risale-i Nur ise tarikatlere kıyas edilmez diye onları susturacak."(1)

Üstad masonların planlarını bahsi geçen yerde üç madde halinde izah ediyor:

Birinci Madde: Ürkütmek ve korkutmak için, jandarma ve polis kuvveti ile cemaat mensuplarını taciz ederek, irtibatı koparmaya çalışmak. Bu mason locaları, devletin mühim mevkilerine sızdıkları için, emniyet güçlerini ve mahkemeleri kullanarak, Müslümanlar üstünde yıldırma ve korkutma politikası uyguluyorlar. Mesleğin içinde bazı art niyetli ya da acemi adamların yanlışlıklarını nazara vererek insanları o tarikat ya da cemaatten kaçırmaya çalışıyorlar. Günümüzde, cemaatlere ya da tarikatlara şantaj yapmak için yaptığı planlar buna misaldir.

İkinci Madde: Cemaat ve tarikatın ileri gelenlerinin, bazı kusurlarını ilan ederek, diğer insanları o cemaat ve tarikattan ürkütmek, tiksindirmek şeklindedir. Bu yüzden, gizli komite olan masonlar, sürekli ajanlar vasıtası ile tarikat ve cemaatin ileri gelenlerini takip edip fişliyorlar. Bir de devlet imkânları onların elinde olmasından, bunu yapmak onlar için çok kolaydır.

Üçüncü Madde: Medeniyetin günahlı ve uyutucu fantezilerini kullanarak, cemaat ve tarikat erbabına tuzaklar kurmak şeklindedir. Güzel kız suretleri ya da içki ve kumar gibi hastalıkları, gençliği ifsat etmekte kullanarak, din ve maneviyattan uzaklaştırmak da mason localarının planları içindedir. Bilhassa günümüzde sefahet ve lehviyatı teşvik eden neşriyatlar, spor adı altında kumar ve uyutucu meşguliyetler ile gençlerin ifsat edilmesi, meselemize ışık tutar.

(1) bk. Şualar, On Üçüncü Şua.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...