"Nasıl şükür nimeti ziyadeleştiriyor; öyle de şekvâ musibeti ziyadeleştirir. Hem merhamete liyakati selb eder." cümlelerini nasıl anlamalıyız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Kerim ve cömert olan zengin bir zât, muhtaç ve miskin bir adama ikramda bulunsa, o da bu ihsan ve ikrama karşı minnet ve şükranlarını ifade etse, o zengin zât ona lütuflarını ziyadeleştirir.

O miskin adam, o zengin zâta, teşekkür yerine “Neden dah fazla ihsanda bulunmuyorsun?" diye şikâyette bulunup sitem etse, elbette o zatın ihsanından mahrum kalacaktır.

İşte şükreden kul ile şikâyet içinde bulunan kulun hali bu misaldeki gibidir. Şükür, Allah’ın ihsan ve ikramını celp eden tatlı ve cazip bir iksir iken; şikâyet, o ihsan ve ikramı meneden acı ve edebe muhalif bir isyan halidir. İnsan şükürle Allah’ın rahmet ve ihsanını celbeder; şikâyet ve şekva ile de musibeti ve belaları üstüne çeker, şefkatten ve lütuftan mahrum kalır.

İnsan Allah’a karşı ne kadar aczini ve fakrını idrak edip, O’na iltica ederse, Allah da insana o kadar merhamet ve şefkat ile muamele eder.

"Nasıl şükür nimeti ziyadeleştiriyor; öyle de, şekvâ musibeti ziyadeleştirir. Hem merhamete liyakati selb eder."(1)

Bir mümin ne kadar şükrederse, maddî nimetleri ziyadeleştiği gibi, hakiki nimet olan sevapları ve cennetteki makam ve dereceleri de kadar çoğalır. Bir gafil de ne kadar şikâyet ederse, günah ve azabı da o kadar ziyadeleşir.

Üstad Hazretleri bu hakikate şu şekilde işaret ediyor:

"... Öyle de bir insan hiçlikten vücuda gelip, taş olmayarak, ağaç olmayıp, hayvan kalmayarak, insan olup, Müslüman olarak, çok zaman sıhhat ve âfiyet görüp yüksek bir derece-i nimet kazandığı halde, bazı arızalarla, sıhhat ve âfiyet gibi bazı nimetlere lâyık olmadığı veya sû-i ihtiyarıyla veya sû-i istimaliyle elinden kaçırdığı veyahut eli yetişmediği için şekvâ etmek, sabırsızlık göstermek, 'Aman, ne yaptım böyle başıma geldi?' diye rububiyet-i İlâhiyeyi tenkit etmek gibi bir hâlet, maddî hastalıktan daha musibetli, mânevî bir hastalıktır. Kırılmış elle döğüşmek gibi, şikâyetiyle hastalığını ziyadeleştirir."(2)

Dipnotlar:

(1) bk. Lem'alar, İkinci Lem'a.
(2) bk. a.g.e., Yirmi Beşinci Lem'a, On Sekizinci Deva.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...