On Yedinci Lem’a'nın, On Yedinci Notasının Meseleleri ve Yirminci Lem'a'nın eksik görünen Noktaları nerelerde geçiyor?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bu mesele ile alakalı Üstadımızın nurlu beyanatlarını evvela “Notalar” mecmuasının ziyadesiyle ehemmiyetine binaen tafsilatlı bir surette ele almakta fayda mülahaza ediyoruz. Sonrasında bu açıklamalardan ve elde ettiğimiz neticelerden yola çıkarak mücmel bir hülasa nev’inden bir fezleke ortaya koymaya gayret edeceğiz.

Evvelâ:

Lem’alar risalesinin, Yirminci ve Yirmi Birinci Lem’aları “İhlas Risaleleri” ismiyle tesmiye eden Üstad Hazretleri; Yirminci Lem’anın ilk giriş kısmında parantez içerisinde,

“On Yedinci Lem'anın On Yedinci Notasının Yedi mes'elesinden, beş noktadan ibaret olan ikinci mes'elesinin birinci noktası iken, ehemmiyetine binaen Yirminci Lem'a oldu.”1

şeklinde bir kayıt düşmüştür. Bu kayıttan anlaşıldığı üzere;

1. On Yedinci Lem’anın, on yedi notası vardır.

2. On Yedinci Nota’nın yedi meselesi vardır.

3. On Yedinci Nota’nın, yedi meselesinin İkinci Meselesi beş noktadan ibarettir.

4. On Yedinci Lem'anın, On Yedinci Nota’sının yedi mes'elesinden, beş noktadan ibaret olan İkinci Mes'elesinin irinci noktası Yirminci Lem'adır.

Sâniyen:

Lem’alar mecmuasının On Yedinci Lem’asının baş taraflarında Üstad Hazretleri yine parantez içerisinde (Zühre'den gelmiş on beş notadan ibarettir.)2 şeklinde bir not düşüyor. Bu açıklamadan şu çıkarımları yapabiliyoruz;

1. On Yedinci Lem’a, on beş notadan ibarettir.

2. On Yedinci Lem’a, Mesnevi-i Nuriye mecmuasında münderiç olan Zühre Risalesinden gelmiştir. Ancak burada “Risale-i Nur'un On Yedinci Lem'ası namını alan bu risale ile Arabî Zühre arasında, bir icmal-tafsil ve takdim-tehir farkı vardır.”3 şeklinde bir haşiye düşülebilir.

Bilahare anlaşılacağı üzere, Üstadımızın iki notayı daha ilave ederek, toplamda on yedi notaya tamamladığı haşiyesini ayrıca ifade etmekte fayda vardır.

Sâlisen:

Mesnevi-i Nuriye mecmuasının Zühre risalesinin bir bütün olarak okunduğunda, on beş notanın yazıldığı; Yirminci Lem’anın başında belirtilen mütebaki On Altıncı ve On Yedinci Notaların ise burada neşredilmediği anlaşılıyor. On Beşinci Nota’ya gelindiğinde ise, en başında “Üç mes'eledir...”4 şeklinde bir not düşüldüğü halde, Birinci Mes'elenin yazılmış olduğu halde mütebaki İkinci ve Üçüncü Meselelerin ise neşredilmediği anlaşılıyor.

Küçük bir araştırma yapıldığında görülecektir ki, “Tesettür Risalesi” olarak tesmiye edilen Yirmi Dördüncü Lem’anın baş taraflarında Üstad Hazretleri, “On Beşinci Nota'nın İkinci ve Üçüncü Mes'eleleri iken, ehemmiyetine binaen Yirmi Dördüncü Lem'a olmuştur.”5 şeklinde bir kayıt düşmüştür. Böylece buradan şu netice çıkarılabilecektir: “On Beşinci Nota'nın, İkinci ve Üçüncü Mes'eleleri Yirmi dördüncü Lem’adır...”

Aynı şekilde mevzu ile alakalı olarak, Barla Lahikası’nın bir yerinde “temlik ve ibaha” meselesini izah ettiği küçük bir mektubun başında “On Beşinci Nota'nın, Üçüncü Mes'elesi”6 şeklinde bir başlığı yazmıştır.

Demek Üstadımızın bu kayıtlarından anlaşılacağı üzere, On Beşinci Nota’nın, İkinci ve Üçüncü Meselesi; Yirmi Dördüncü Lem’a ve Barla Lahikasında münderiçtir.

Râbian:

Nur talebelerinin mabeyninde “İhlas Hakkında” yahut “İhlas Risalesi” şeklinde tesmiye edilen ve Üstad Hazretleri tarafından ehemmiyetine binaen “Bu Lem'a lâakal her on beş günde bir defa okunmalı.” notu düşülen “Yirmi Birinci Lem'a” nın baş taraflarında “On Yedinci Lem'anın On Yedinci Nota'sının yedi mes'elesinden Dördüncü Mes'elesi iken, ihlas münasebetiyle Yirminci Lem'anın İkinci Nokta'sı oldu. Nuraniyetine binaen Yirmi Birinci Lem'a olarak Lemaat'a girdi.”7 şeklinde bir açıklama yer almıştır. Buradan şu neticeleri çıkarmak mümkündür;

1.On Yedinci Lem’anın, on yedi notası vardır.

2. On Yedinci Nota’nın, yedi meselesi vardır.

3.On Yedinci Nota’nın, yedi meselesinin Dördüncü Meselesi; Yirmi Birinci Lem’adır.

4. Yirmi Birinci Lem’a, Yirminci Lem’anın İkinci Nokta’sıdır.

Hâmisen:

“Yirmi Üçüncü Lem’a” olarak Nur Külliyatının Lem’alar mecmuasında münderic olan ve aynı zamanda “Tabiat Risalesi” olarak tesmiye edilen risalenin en baş taraflarında, Üstad Hazretleri “On Yedinci Lem'anın On Altıncı Notası iken, ehemmiyetine binaen Yirmi Üçüncü Lem'a olmuştur.”8 şeklinde bir açıklama not düşmüştür. Bu açıklamadan “On Yedinci Lem'anın On Altıncı Nota’sı, Yirmi Üçüncü Lem'adır.” şeklinde bir çıkarım yapmak söz konusudur.

Sâdisen:

Lem’alar mecmuasının “İşarat-ı Selâse” olarak tesmiye edilen Yirmi İkinci Lem’asında, Üstadımızın “On Yedinci Lem'anın On Yedinci Notasının Üçüncü Mes'elesi iken suallerinin şiddet ve şümulüne ve cevaplarının kuvvet ve parlaklığına binaen, Otuz Birinci Mektub'un Yirmi İkinci Lem'ası olarak Lemeat'a karıştı.”9 şeklinde kayıtlara geçen bir ifadesi vardır. Buna göre, “On Yedinci Lem'anın, On Yedinci Nota’sının Üçüncü Mes'elesi; Yirmi İkinci Lem'adır.”

Elhâsıl:

Buraya kadar, Nur Risalelerinin muhtelif yerlerinde; Üstadımızın tutmuş olduğu kayıtlardan anlaşıldığı üzere yapılabilecek hülasa nev’inden mücmel bir fezlekeyi maddeler halinde arz ediyoruz;

- On Yedinci Lem’a, on yedi notadan müteşekkildir.
- Bu notalardan on beş tanesi, Mesnevi-i Nuriye mecmuasının Zühre risalesinde ve Lem’alar mecmuasının On Yedinci Lem’asında sırasıyla münderiçtir.
- On Yedinci Lem’anın, On Beşinci Nota’sı üç meseledir;
- Birinci Mesele: Mesnevi-i Nuriye mecmuasının Zühre risalesinde ve Lem’alar mecmuasının On Yedinci Lem’asında münderiçtir.
- İkinci Mesele: “Tesettür Risalesi” olan Yirmi Dördüncü Lem'adır.
- Üçüncü Mesele: Barla Lahikası’nın bir yerinde “temlik ve ibaha” meselesinin izah edildiği küçük bir mektub...
- On Yedinci Lem’anın, On Altıncı Nota’sı; Tabiat Risalesi olan Yirmi Üçüncü Lem'adır.
- On Yedinci Lem’anın, On Yedinci Nota’sı yedi meseledir;
- Birinci Mesele: Tespit edilememiştir.
- İkinci Mesele: Yirminci Lem’a Birinci Noktası olarak İhlâs Risalelerinin birincisidir. Beş noktadan ibarettir;
- Birinci Nokta: Yirminci Lem'adır.
- İkinci Nokta: Yirmi Birinci Lem’a,
- Üçüncü Nokta: Tespit edilememiştir.
- Dördüncü Nokta: Tespit edilememiştir.
- Beşinci Nokta: Tespit edilememiştir.
- Üçüncü Mesele: Yirmi İkinci Lem’adır.
- Dördüncü Mesele: Yirmi Birinci Lem’adır.
- Beşinci Mesele: Tespit edilememiştir.
- Altıncı Mesele: Tespit edilememiştir.
- Yedinci Mesele: Tespit edilememiştir.

Dipnotlar:

1 bk. Lem’alar, Yirminci Lem’a.
2 bk. Lem’alar, On Yedinci Lem’a.
3 bk. Mesnevi-i Nuriye, Zühre.
4 bk. Mesnevi-i Nuriye, Zühre, On Beşinci Nota.
5 bk. Lem'alar, Yirmi Dördüncü Lem’a.
6 bk. Barla Lahikası, (251. Mektup)
7 bk. Lem'alar, Yirmi Birinci Lem’a.
8 bk. Lem'alar, Yirmi Üçüncü Lem’a.
9 bk. Lem'alar, Yirmi İkinci Lem’a.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...