Risale-i Nur Külliyatı'nın telif tarihleri hakkında kronolojik bilgi verir misiniz?

Risale-i Nur Külliyatı'nın telif tarihleri hakkında kronolojik bilgi verir misiniz?
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Eski Said Dönemi Eserleri

Eserin Adı - Telif Tarihi / İlk Baskı Tarihi

Divan-ı Harb-i Örfî (1909 / 1911)
Hutbe-i Şâmiye (1911 / 1911 Ar.)
Devâü'l-Ye's (1911 / 1911)
Münâzarat (1911 / 1911)
Muhâkemât (1911 / 1911) Badıllı, bu eserin ilk baskı tarihini 1921 olarak vermiştir. (bk. Tarihçe, s. 280); Hâlbuki bende "Konstantiniyye Matbaa-i Ebuzziya, (Osmanlıca’dan Latince’ye tıpkı basımı gerçekleştirilmiş.) 1327 / 1911" tarihli Muhâkemât mevcuttur. Şahiner’de de elimizdeki bu eserin kilişesi mevcuttur. (bk. Şahiner, s. 117),
Reçetetü'l-Avâm (1911 / 1912 Ar.)
Reçetetü'l-Havass (Saykalü'l-İslâm) (1911 / 1912 Ar.)
Nutuk-1 (1908-1909 / 1912)
Teşhîsü'l-İllet (1911 / 1912)
İşârâtü'l-İ'câz fî Mazanni'l-Îcâz (1914-1916 / 1918)
Bediüzzaman'ın Tarihçe-i Hayatı (1919 / 1919)
Noktatun min Nuri Mârifetillah (Nokta) (1919 / 1919)
Hakikat Çekirdekleri-1 Seçme Vecizeler (1920 / 1920)
Sünûhat (1920 / 1920)
Hutuvât-ı Site (1920 / 1920)
Hakikat Çekirdekleri-2 (1921 / 1921)
Kızıl İ'câz (1899 / 1921)
Lemeât (1921 / 1921)
Şuaat (1921 / 1921)
Rümûz (1921 / 1921)
Tulûat (1921 / 1921)
İşârât (1921 / 1921) (Badıllı, Eski Said'in eserleri arasında bu eseri yazmamıştır. (bk. a.g.e., 1/354) Abdurrahman Nursî'nin yazdığı Tarihçe-i Hayat'ın zeylinde bu eser de yazılmıştır. (bk. Abdurrahman, s.680)
Katre (1922 / 1922 Ar.)
Zeylü'l-Katre (1922 / 1922 Ar.)
Habbe (1922 / 1922 Ar.)
Zeylü'l-Habbe (1922 / 1922 Ar.)
Zerre (1922 / 1922 Ar.)
Şemme (1922 / 1922 Ar.)
Zeyl (1922 / 1922 Ar.)
Zühre (1923 / 1923 Ar.)
Zühr’enin Zeyli(1923 / 1923 Ar.)
Hubab (1923 / 1923 Ar.)
Zeyl’l-Hubab (1923 / 1923 Ar.)

Lemeât, Tulûat, Sünûhat, Nokta, Kızıl İ'câz, Rumuz, İşârât, Hutuvât-ı Site, Hakikat Çekirdekleri -birinci cüz, ikinci cüz- adlı eserler, Bediüzzaman Darü’l-Hikmet'te iken kaleme almıştır.(bk. A. B., s.680. Adı geçen eserlerle birlikte Münâzarat, İki Mekteb-i Musibetin Şehâdetnâmesi, Nutuklar, Makaleler ve Muhâkemat adlı eserler de Eski Said'in eserleri olarak Osmanlıca yazılmış olan Âsâr-ı Bedîiyye adlı mecmuada toplanmıştır.)

Ayrıca 1899-1906 yılları arasında yukarıda adı geçen "Kızıl İ'câz" adlı Arapça kitabının yanında, yine Arapça bir mantık kitabı olan "Tâlikat” adlı eser ile, matematik ve fizyonomi ile ilgili iki kitap daha telif ettiği, ancak bu son iki kitabın bir yangın sırasında yandığı bilinmektedir. Risale-i Nurları Arapça'ya çeviren değerli ilim adamı İhsan Kasım Salihî’nin "Saykalü’l-İslâm" adı ile neşrettiği bir mecmuada, “Tâlikat” isimli eser de neşredilmiştir. Buna göre Eski Said'in elimizde mevcut eserlerin sayısı 34 tanedir. Kayıp olduğu bildirilen iki eserle bu sayı otuz altıdır. (Eski Said'in eserleri için bk. Badıllı, Tarihçe, 1/130, 280, 354.)

Yeni Said Dönemi Eserleri

Yeni Said dönemi eserleri 1926’dan 1949'a kadar yaklaşık yirmi iki-yirmi üç yıllık bir zaman zarfında peyderpey yazıldığı gibi, peyderpey de neşredildi. Bu sebeple eserlerin ilk baskı yerlerini veremiyoruz. Ulaşabildiğimiz kadarıyla telif tarihlerini vermekle yetineceğiz.

Eserin Adı-Telif Tarihi

et-Tefekkürü'l İmaniyyu'r-Refi'e (1918-1930) **
Nur'un İlk Kapısı (1925)
Sözler (1926-1930)
Mektubat (1929-1934)
Barla Lahikası (1926-1935)
Lem'alar (1932-1936)
Şualar (1936-1949)
Kastamonu Lahikası (1936-1943)
Emirdağ Lâhikası-I (1944-1947)
Emirdağ Lâhikası-II (1949-1960)
Nur Aleminin Bir Anahtarı (1953)

Yukarıda zikredilen risalelerin çoğu Barla ve Isparta merkezinde telif edilmiştir. Bediüzzaman burada ikamet ettiği yaklaşık dokuz sene zarfında 126 eser telif etmiştir.(bk. Badıllı, Tarihçe, 2/709) Abdulkadir Badıllı'nın yaptığı araştırmaya göre Bediüzzaman'ın gerek Eski Said ve gerekse Yeni Said döneminde telif ettiği eserlerin toplam sayısı 196'dır.(bk. Badıllı, Tarihçe, a.g.y.; Bediüzzaman'ın eserleri için ayrıca bk. Şahiner, a.g.e.; S. Recep, a.g.e.; el-Aşur, a.g.e. el-Vasîf, a.g.e.; Asım el-Hüseynî, a.g.e.)

(**) Arapça bir risaledir. Yirmi Dokuzuncu Lem'a ile büyük oranda aynıdır. İhlasnur Neşriyat çok önceleri basmıştı; ancak şu an ne durumda bilemiyoruz.

SÖZLER'İN TELİF TARİHLERİ VE YERLERİ

Birinci Söz 1926 - Barla
On Dördüncü Lem'anın İkinci Makamı-1934 - Barla (Tahminen)
İkinci Söz 1926 - Barla
Üçüncü Söz 1926 - Barla
Dördüncü Söz 1926 - Barla
Beşinci Söz 1926 - Barla
Altıncı Söz 1926 - Barla
Yedinci Söz - 1926 - Barla
Sekizinci Söz 1926 - Barla
Dokuzuncu Söz 1926 - Barla
Onuncu Söz 1928 - Barla (1342)
Onuncu Sözün İkinci Zeyli 1935-36 - Eskişehir Hapsi
Onuncu Sözün Üçüncü Zeyli 1936 - Eskişehir Hapsi
Onuncu Sözün Dördüncü Zeyli 1927 - Barla
Onuncu Sözün Beşinci Zeyli 1934 - Barla
On Dördüncü Sözün Zeyli 1933 - Barla
On Sekizinci Söz 1927 - Barla
Yirminci Sözün Birinci Makamı 1930 - Barla
Yirminci Sözün İkinci Makamı 1926 - Barla
Yirmi Birinci Söz 1926 - Barla
Yirmi İkinci Söz 1926 - Barla
Yirmi Üçüncü Söz 1929 - Barla
Yirmi Beşinci Söz 1927 - Barla
Yirmi Beşinci Sözün Birinci Zeyli 1938 - Kastamonu
Yirmi Beşinci Sözün İkinci Zeyli 1943-44 - Denizli Hapsi
Yirmi Yedinci Söz ve Zeyli 1929 - Barla
Yirmi Sekizinci Söz 1928 (Tahminen) - Barla
Yirmi Dokuzuncu Söz 1928-1930 - Barla
Otuzuncu Söz 1928-1930 - Barla
Otuz Birinci Söz 1928-1930 - Barla
Otuz İkinci Söz 1928-1930 - Barla
Otuz Üçüncü Söz 1928-1930 - Barla.

Not: Sözler, genel olarak 1926-1934 Barla döneminde tamamlanmıştır.

MEKTUBAT'IN TELİF TARİHLERİ

Birinci Mektup 1929 - Osmanlıca Lem'alar
İkinci Mektup 1930 - Son Şahitler, s. 754
Üçüncü Mektup 1930 - Aynı eser, s. 67
Çam Dağı'nda yaz ayları, 1930 - Aynı eser, s. 67
Dördüncü, 5. ve 6. Mektuplar 1930-1931 - Tahminen
Dokuzuncu Mektup 1930 - Son Şahitler, s. 47
On Üçüncü Mektup 1929 - Mektubat, s. 48
On Altıncı Mektup 1930-1931 - Mektubat, s. 47
On Altıncı Mektubun Zeyli 1931 - Osmanlıca Lem'alar, s. 96
On Yedinci Mektup 1930 - Son Şahitler-3, s. 43
On Dokuzuncu Mektup 1929 - Osmanlıca Sikke-i Tasdik-i G.,s. 70
Yirminci Mektup 1928 - Aynı eser, s. 78
Yirmi Üçüncü Mektup 1933 - Son Şahitler-1, s. 42
Yirmi Dördüncü Mektup 1928 - Osmanlıca Sikke-i Tasdik-i G., s. 78
Yirmi Altıncı Mektup 1932 - Aynı mektubun ifadesi
Yirmi Altıncı Mektub İkinci Kısım 1931 - Aynı mektubun ifadesi
Yirmi Yedinci Mektup 1929-1960 - Lâhikaların tamamı
Yirmi Sekizinci Mektub 1. Parça 1931 - Tahminen
Yirmi Sekizinci Mektup 2. Parça 1933 - Aynı mektubun ifadesi
Yirmi Dokuzuncu Mektup 1. Kısım 1934 - Son Şahitler, s. 42
Otuzuncu Mektup,(İşarat-ül İ'caz) 1916 - Baskı tarihi
Otuz İkinci Mektup, Matbu Lemeat 1921 - Baskı tarihi
Otuz Üçüncü Mektup, (Pencereler)1929 - Tahminen

LEM'ALAR'IN TELİF TARİHLERİ VE YERLERİ

Birinci, 2.,3. ve 4.Lem'alar 1932 - (Tahminen)
Beşinci ve Altıncı Lem'alar - Te'lif edilmediler
Yedinci Lem'a 1932 - Osmanlıca Lem'alar, s. 79
Sekizinci Lem'a 1933 - Osmanlıca Lem'alar, s. 79
Dokuzuncu Lem'a 1932 - Osmanlıca Lem'alar, s. 79
Onuncu Lem'a (Şefkat Tokatları) 1934 - (Tahminen)
On Birinci Lem'a 1933 - (Tahminen)
On İkinci Lem'a 1934 - Barla Lâhikası
On Üçüncü Lem'a (Hikmetü'l-İstiaze)-Tesbit edilemedi
On Dördüncü Lem'a 1934 - (Tahminen)
On Beşinci Lem'a [Sözler, Mektubat ve Lem'aların (On Beşinci Lem'a'ya kadar) fihristidir.]
On Altıncı Lem'a 1934 - (Tahminen)
On Yedinci Lem'a 1933 - Osmanlıca Lem'alar, s. 346
On Sekizinci Lem'a 1934 (Kasım) - Osmanlıca Lem'alar, s. 79
On Dokuzuncu Lem'a 1934 - Ramazandan sonra Isparta'da
Yirmi ve Yirmi Birinci Lem'alar 1934 - Isparta
Yirmi İkinci Lem'a 1934 - Isparta
Yirmi Üçüncü Lem'a - (Tespit edilemedi)
Yirmi Dördüncü Lem'a 1934 - Isparta
Yirmi Beşinci Lem'a 1934 - Isparta
Yirmi Altıncı Lem'a 1934 - Isparta (Ekser ricaları)
Yirmi Yedinci Lem'a 1935-1936 - Eskişehir Müdafaanamesi (Lahika Mektupları)
Yirmi Sekizinci Lem'a 1935 - Eskişehir Hapsinde
Yirmi Dokuzuncu Lem'a 1935 - Eskişehir Hapsinde
Otuzuncu Lem'a 1935-1936 - Eskişehir Hapsinde
Otuz Birinci Lem'a (Şualar) 1935-36 - Eskişehir Hapsinde
Otuz İkinci Lem'a - Bir cihette matbu Lemeat eseridir
Otuz Üçüncü Lem'a 1921-1923 - Mesnevî-i Arabî

ŞUÂLAR'IN TELİF TARİHLERİ

Birinci Şuâ 1936 - Başındaki tarih (1938 tebyiz tarihi)
İkinci Şuâ 1936 - Eskişehir hapsi
Üçüncü Şuâ 1937 - Osmanlıca Kastamonu Lâhikası-2, s. 47
Dördüncü Şuâ 1938 - (Tahminen)
Beşinci Şuâ 1938 - Osmanlıca Kastamonu Lâhikası, s. 35 (Tebyiz tarihi)
Altıncı Şuâ (Tesbit edilemedi)
Yedinci Şuâ 1938
Sekizinci Şuâ 1942 - Osmanlıca Sikke-i Tasdik-i G., s. 90
Dokuzuncu Şuâ - -- - (Tesbit edilemedi)
Onuncu Şuâ 1940 - (Tahminen)
On Birinci Şuâ 1943-1944 - Denizli hapsi
On İkinci Şuâ 1944 - Denizli hapsi
On Üçüncü Şuâ 1943-1944 - Denizli hapsi mektupları
On Dördüncü Şuâ 1948-1949 - Afyon mahkemesi müdafaanamesi ve hapis mektupları
On Beşinci Şuâ 1949 - Afyon hapsi

ASÂ-YI MÛSÂ'NIN TELİF TARİHLERİ

Asâ-yı Mûsâ'dan 1. Kısım (On Birinci Şuâ) 1943-1944 - Denizli hapsi
Birinci Hücceti İmâniye(Yedinci Şuâ'dan) 1938 - Osmanlıca Sikke-i Tasdik-i G., s. 90
İkinci Hüccet-i İmâniye(Otuz İkinci Söz'den) 1928-1930 - Barla
Üçüncü Hüccet-i İmâniye (Yirmi Üçüncü Lem'a) - (Tespit edilemedi)
4.ve 5. Hüccet-i İmâniyeler 1935-36 - Eskişehir Hapsinde(30. Lem'a'dan)
Altıncı Hücceti İmâniye 1928 (1342) - Barla (Onuncu Söz'den)
Yedinci Hüccet-i İmâniye 1928-30 - Barla (Otuz Üçüncü Söz'den)
Sekizinci Hücceti İmâniye (Üçüncü Şuâ) 1937 - Osmanlıca Kastamonu Lâhikası-2, s. 47
Dokuzuncu Hücceti İmâniye (Dokuzuncu Şuâ) - Tesbit edilemedi
Onuncu Hücceti İmâniye (Yirminci Mektup) 1928 - Osmanlıca Sikke-i Tasdik-i Gaybi, s. 78
On Birinci Hücceti İmâniye 1926 - Barla (Yirmi İkinci Söz'den)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

seyıt abdullah42
ıhtyaca mutevellıd bu guzel sıte yapılmış ben emegı gecen herkese allah razı olsun allah ım cc sızlere ve dıger hızmet eden kışilere yar yardımcı olması dılegımle allah a emanet olun
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
ihlasnur
rabbım istifade etmeyi ve ettirmeyi hakkıyla nasib edip üzerimizdeki ülfeti basiretsizliği kaldırsın
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
muhammed ömer
allah razı olsun çok faydalı bir calışma.ben cok ihtiyac hissetmiştm.görünce çok sevindim.başarılarınzn devamını dilerim
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
lalezar
rabbim okuyup anlayan ve diger din kardeslere anlatacak hale gelen kullarindan eylesin.amin.site kurucularinada derim ki (sebep olan yapmis gibidir)allah razi olsun .....
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
ubeyd
Rabbim bizlere bu hizmette sadakat ve kanaat nasip etsin. Bu Zamanda internet ile hizmet bir nevi Sevğili üstadımızın " Bir kısım kardeşlerime hususi bir mektup" diyerek kaleme aldığı mektupda bahsettiği hususlara doğrudan muhattap olmaktır. Allah yardımcınız olsun -Ubeyd MERT
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
AFRASU
ALLAH EBEDEN RAZI OLSUN CÜMLEMİZDEN İNŞALLAH...
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
AFRASU
GERÇEKTEN BİZE YAZIKLAR OLSUN...! NE EMEKLERLE NE ZOR ŞARTLAR ALTINDA YAZILMIŞ RİSALELER BİZ İSE SICAK EVLERİMİZDE, GÜNDE BAZEN 1 SAYFA BİLE AÇIP OKUMUYORUZ...İHLASNUR KARDEŞİM BAŞTA OLMAK ÜZERE HEPİNİZE KATILIYORUM...DUAYLA....
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Erol Efil
Harika bir çalışma emeği geçen kardeşlerden Allah ebeden razı olsun...
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
nurcu66
basşka bir yerde BEŞİNCİ ŞUA yı 1908 diye söylemiştiniz. ama burada 1938 yazıyor. izahını isterim
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
abdussamet-

Süper bi çalışma olmuş maaalesef daha yeni gördüm

Bu gibi çalışmaların sitede teşhir edilmesi lazım

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...