"Otuz Üçüncü Sözden başka Söz yazılmak ihtiyacı kalmadı... Her derdin devâsı içinde var demeyeceğim; fakat mühlik dertlerin ağleb devâsı, yazılanlarda vardır." Burada yazmak ihtiyacı kalmayan külliyat mı; her derdin devası külliyatta var denilebilir mi?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Salisen: Otuz Üçüncü Sözden başka Söz yazılmak ihtiyacı kalmadı. Hem şer'an çok mübarek bu otuz üç adetten, bazı esbaba binaen geçmeyeceğim. Hem de hakaik-i esasiye-i Kur'âniye ve imaniyenin elzem ve lâzım olan kısımları hemen ekseriyet-i mutlaka itibarıyla yazılmıştır."

"Ümit ediyorum ki, Cenab-ı Hak kabul etse, tevfik verse, yazılanlar dalâlet bulutlarını dağıtmaya kâfidirler. Her derdin devâsı içinde var demeyeceğim; fakat mühlik dertlerin ağleb devâsı, yazılanlarda vardır. Siz onların mütalâasını, kıymettar bir ibadet olan tefekkür nev'inde telâkki ediniz. Ve onlardaki ilmi, envâr-ı imandan ve mârifetullahtan tasavvur ediniz ki usanç vermesin. Hem sizde ve müstemiînde iştiyak olduğu zaman okuyunuz. Bakî selâm ve dua."(1)

“Otuz Üçüncü Söz'den başka Söz yazılmak ihtiyacı kalmadı. Hem şer'an çok mübarek bu otuz üç adetten, bazı esbaba binaen geçmeyeceğim.” Bu ibare açık bir şekilde Külliyat'ın değil, Külliyat'tan Sözler adlı kitabın nihayet bulduğuna işaret ediyor. Malum tesbihlerin otuz üç olması şeriatın bir kaidesidir ki Üstad Hazretleri bu ikinci cümledeki ifadesi ile Sözler adlı kitabının adedinin otuz üç ile sınırlı kalmasını arzuluyor.

"Her dert" tabiri külliyetli bir tabir olup bütün dert ve devaları iktiza eden bir önermedir. Halbuki Risale-i Nurlar manevi ilimlerde sadece iman üzerine durmuş; fıkıh, siyer, hadis gibi diğer İslami ilimlere külliyeti ile değinmemiştir. Mesela Risale-i Nur için bütün fıkhi konularda tam bir devadır dememiz mümkün değildir. Bu yüzden Üstad Hazretleri “Her derdin devâsı içinde var demeyeceğim...” tabirini kullanarak, bu önermeyi sınırlandırmıştır.

Evet, Risale-i Nurlar imana dair konularda tam bir devadır, başka devalara ihtiyaç bırakmıyor. Ama imanın dışındaki sair ilmi sahaları da diğer alimlerin kitaplarına havale etmektedir. İkisini iyi temyiz etmek gerekir. Bazı mutaassıpların iddia ettiği gibi, "Risale-i Nurlar istisnasız hiçbir kitaba ihtiyaç bırakmıyor." fikri, müfrit ve mesnetsiz bir fikirdir.

(1) bk. Barla Lâhikası, (209. Mektup)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...