Risale-i Nur'da dinler arası diyalog ile bağlantılı olumlu ya da olumsuz yerler var mıdır?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Diyalog: İrtibat, alaka, asgari müştereklerde bir araya gelme, sulh ve beraberlik anlamına genel bir ifadedir.

İslamiyet selim ve müsalemet olduğundan uyum ve diyalog dinidir.

Sitemizde diyalogla ilgili bütün bilgi ve malumat İslamiyet nokta-i nazarından olması hasebiyle esastır ve doğrudur.

Risale-i Nur, İslamiyet'in içerisinde bir meslek olması hasebiyle, dinde esas olan ve nakledilen konular Risale-i Nur'da da esastır. Zira Risale-i Nur İslamiyet'in ve Kur'an’ın bu asra bakan veçhesini izah ve tefsir ediyor.

Bu cihetle bütün Külliyat'ın meseleleri, -diyalog dahil- İslamiyet'in prensiplerine paraleldir ve o prensiplerin bu asra bakan veçhesinin izahıdır.

Bu böyle olmakla beraber; sitemizde diyalogun İslami ve Kur'ani veçhesi teferruatlı bir şekilde anlatılmasının yanı sıra; Risale-i Nur'da bu mevzuyla ilgili bir çok bahisler ve konular da mevcuttur.

Mesela:

1. Sulh seyyidü'l-ahkamdır. Yani sulh hükümlerin ve kararların en güzeli ve efendisidir.

2. Dostun dostu dosttur. Düşmanın dostu düşmandır. Düşmanın düşmanı düşman kaldıkça dosttur.

3. İslamiyet uyum ve anlayış dini olup, niza ve husumet istemez.

4. Bir göz hatırı için çok gözler sevilir.

5. Düşmanlarla sulhkarane muamele, dostlarla mürüvetkarane muaşeret.

6. Medenilere galebe çalmak ikna iledir, söz anlamayan vahşiler gibi icbar ile değildir.

7. Bizler muhabbet fedayileriyiz, husumete vaktimiz yoktur.

8. Eğer düşmanlık icab ederse kalbindeki adavete adavet et.

9. Her bir kâfirin bütün sıfatları kâfir olmak icab etmez. Dolayısıyla bir kâfirin doğru ve Müslim bir sıfatı sevilebilir ve dost olunabilir.

10. Avrupa ikidir. Fenne ve teknolojiye güç veren kısmına dost olabiliriz. Sefahet ve rezaletine muhalefet etmeliyiz.

11. “Tabiyyunların münkir olmayan kısmı” ifadesiyle, onların tamamına muhalefeti yasaklıyor.

12. Kur'an-ı Kerim'deki; Yahudi ve Nasarayı dost edinmeyin” ayetini, Üstadımız Münazarat'ta işlerken, sadece dinlerine dost olmayı yasaklıyor.

13. Daire-i itikadı daire-i muamelata karıştırmayı uygun görmüyor.

14. Hristiyanların dindar ruhanileriyle Müslümanların ittifakını nazara veriyor.

15. Avrupa'nın ve Amerika'nın zeka tarlaları diye vasıflandırdığı Bismark ve Carlyle gibi filozofları nazara vererek takdir ediyor.

16. Osmanlı devletinin Almanlarla ittifakını takdir ediyor ve bahtiyar Almanlar tabirini kullandığını duymuşuz.

17. Peygamber Efendimiz (asv)'in Medine-i Münevvere'de müşriklerle ve Ehl-i kitapla ittifakını anlatarak diyaloğu nazara veriyor.

18. NATO’yu destekliyor.

19. Eski eserlerinde, dünyadaki mühim cereyanları değerlendirirken; komünizme karşı bütün sistemlerin ittifakını arzu ediyor ve teşvik ediyor.

20. Kastamonu Lahikası'nda İkinci Cihan Harbi ile alakalı değerlendirme yaparken, Hristiyanların mazlumlarının, masumlarının ve yardıma koşanlarının rahmeti ilahiyece taltif edileceğini söylüyor.

21. Amerikan misyonerleri ve Kur'an’ın talebelerinin dikkat etmelerini ve müşterek düşmanlarına karşı beraber olmalarını tavsiye ediyor.

22. Dini hakkı ve hakiki Hristiyanlığı arayan ve himaye eden büyük bir devletten bahsederek, diyaloga itibar ediyor.

23. Avrupa'dan ziyade Amerika ile asgari müştereklerde bir arada olmayı tavsiye ediyor.

24. Ahir zamanda İsa (as)’ın zuhuruyla hakiki Hristiyanlığın nüksedeceğini, İslamiyet ile omuz omuza geleceğini, İslamiyet metbu Hristiyanlık tabi makamında olacağını müjde vererek, diyaloga en ciddi takviyede bulunuyor.

25. Komşuluğun icabı olarak, komşu ülkelerle diyaloğun ve irtibatın önemini vurguluyor. Hatta bu hususta Ermenilerle bile husumetin bırakılıp dostluğun canlanmasını faydalı görüyor.

26. Dünyada sistemlerin değişeceğini; krallık ve saltanatın gidip yerine demokrasi ve cumhuri rejimlerin geleceğini, bunun ise temelinde diplomasi ve diyalogun olacağını, direnenlerin zamanın paletleri altında ezileceğini ifade ederek, malikiyet döneminin, vahşet, bedeviyet ve maddi mücadele dönemini kapatacağını, beşerin kuvvet ve kudretini, fesahat ve belagattan (diplomasiden) alacağını müjdeleyerek, diyalogun, barışın ve diplomasinin beynelmilel bir gerçeğe dönüşeceğini haber vermektedir.

Yukarıdaki maddeleri ve konuları, Külliyat'tan benzer örneklerle çoğaltabiliriz.

Mezkur hakikatlerden anlaşılacağı üzere; dünyada esas olanın huzur, barış ve güven olduğu, bunun ise birliktelik ve diyaloglarla oluşacağına İslamiyet'te olduğu gibi, Risale-i Nur'da da ciddi manada izahları mevcuttur.

Daha geniş ve teferruatlı bilgilenme hususunda kardeşimize; Tarihçe-i Hayat, Lemeat, İşaratü'l-İ'caz, Münazarat, Sünuhat ve Lahikaları, ciddi manada okuyup tetkik etmeyi tavsiye ediyoruz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

mavininhuznuu

O zatın üçüncü vazifesi, hilâfet-i İslâmiyeyi ittihad-ı İslâma bina ederek, İsevî ruhanîleriyle ittifak edip din-i İslâma hizmet etmektir. Bu vazife, pek büyük bir saltanat ve kuvvet ve milyonlar fedakârlarla tatbik edilebilir. Birinci vazife, o iki vazifeden üç-dört derece daha ziyade kıymettardır. Fakat o ikinci, üçüncü vazifeler pek parlak ve çok geniş bir dairede ve şaşaalı bir tarzda olduğundan, umumun ve avâmın nazarında daha ehemmiyetli görünüyorlar. İşte o has Nurcular ve bir kısmı evliya olan o kardeşlerimizin tâbire ve tevile muhtaç fikirlerini ortaya atmak, ehl-i dünyayı ve ehl-i siyaseti telâşe verir ve vermiş; hücumlarına vesile olur. Çünkü, birinci vazifenin hakikatini ve kıymetini göremiyorlar; öteki cihetlere hamlederler. Sikke-i Tasdik-i Gaybi | Risale-i Nurdan Parlak Fıkralar ve Bir Kısım Güzel Mektuplar | 11 -)

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...