Said Nursi'ye göre Hz. Âdem'den bu yana 7000 yıl geçmiş. Ancak günümüz bilimsel verileri bunu doğrulamıyor. Ne dersiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Evvela, bu bilgi Bediüzzaman'ın kendi kanaati değil, Hz. Peygamber Efendimiz (a.s.m)'in hadislerinde geçmektedir. Bir hadiste Efendimiz (a.s.m) “Âdem’den kıyamete kadar insanlığın ömrü yedi bin senedir.”(1) buyurmaktadır.

Kur'an-ı Kerim'de insanlığın geçmişi ve kâinatın teşekkül zamanı ile alâkalı çeşitli âyet ve hadisler mevcuttur. Ancak, bunlarda mesele ya işaret nevinden nazara verilmiş ya da teşbihlerle belirtilmiştir. Bu sebepledir ki, gerek Hz. Âdem'in ne kadar zaman önce yaratıldığı ve gerekse kâinatın yaşının ne olduğu hususunda değişik rivayetler söz konusudur.

Kur'an-ı Kerim'de göklerin ve yerin altı günde, arzın iki günde, bitki ve hayvanların ise dört günde yaratıldığı nazara verilir.(2, 3, 4)

Bir hadiste de Allah'ın toprağı cumartesi, dağları pazar günü, ağaçları pazartesi, madenleri salı, nuru çarşamba günü, hayvanları perşembe günü, Hz. Âdem'i de cuma günü ikindi vakti sonunda yarattığı belirtilir.(5)

Cenâb-ı Hak, bir âyet-i kerimede bir günün, bizim saydığımız günlerle bin yıl, bir başka âyette ise, elli bin yıl olduğunu nazara verir. Dolayısıyla burada "gün" tabirinden neyin anlaşılması gerektiği hususunda tam bir açıklık olmadığı için, İslâm âlimleri arasında konuya farklı yaklaşımlar olmuştur.(6, 7)

Uzayda her bir gezegen ve yıldızın hareketi farklıdır. Dünya kendi etrafında bir günde dönerken, Merkür bu dönüşünü, dünya günü ile 58.5 günde yapar. Dünyanın Güneş etrafındaki dolanımı bir yıl iken, Plüton'un Güneş etrafında bir defa dönüşü 248 yıldır.(8)

Risale-i Nur'un Meseleye Yaklaşımı

Risale-i Nur'da göklerin ve yerin altı günde yaratıldığından bahisle, insan dünyası ve hayvan âleminin altı gün yaşayacağına, kâinatın ömrünün de bu paralelde olabileceğine işaret edilir. Kur'an'da bildirilen bin ve elli bin Kur'an gününü ise, asır ve seneleri temsil eden "devir" manasında ele alır.(9)

Kur'an hakikatlerinin hükümferma olacağı süre, Risale-i Nur'da, Hz. Muhammed (asm)'in kâinatın hem çekirdeği, hem de meyvesi olduğu, dolayısıyla Kur'an hakikatlerinin de Hz. Âdem'den şimdiye kadar, silsile halinde peygamberlerin suhuf ve kitaplarında neşredilerek nihayette Kur'an suretinde tezahür ettiği belirtilir. Kur'an-ı Kerim'deki âyet sayısının 6.666 olmasının, bir bakıma Kur'an-ı Kerim'in ne kadar süre hüküm ferma olacağının işareti kabul edilir.

Bediüzzaman, Hz. Âdem'den kıyamete kadar insanlık tarihinin, Kur'an günü ile yedi bin sene olduğunu belirten bir rivayete atfen, mutlak fetret devrinin bundan çıkarılmasıyla, 6.666 senenin elde edildiğini, bunun da Kur'an âyetlerinin sayısına eşit bulunduğunu, dolayısıyla Kur'an hakikatlerinin de bu kadar süre hakim olacağını nazara verir.(10)

Fen bilimlerinin geçmişe bakışı, fen ve felsefenin insanlık tarihi ile arz ve kâinatın geçmişi hakkında ileriye sürdüğü değerler, yukarıda sözü edilenlerden oldukça farklıdır. İlk insandan günümüze kadar geçen süre, milyonlarca yıl olarak ele alınır. Bitki ve hayvanları içine alan ilk canlılığın iki milyar yıl önce teşekkül ettiği, arzın geçmişinin ise, 4 milyar yıl olduğu kabul edilir.(11)

Bu yaş tayinleri günümüzde, paleontolojik, radyoaktif veya karbon on dört metotlarıyla ya da ışık tayflarından faydalanarak yapılır. Hepsinin de sıhhat derecesi tartışmalıdır. Geçmişle alâkalı bu yaş tayinlerinin gerçek değerleri değil, nispi bir değeri verdiği kabul edilmektedir. Dolayısıyla, gerek insanın geçmişi, gerekse diğer canlıların ya da kâinatın yaşı hakkında ileri sürülen değerlerin hakiki yaşı göstermediği bilinmektedir.

Nitekim son on-on beş yıla gelinceye kadar, kâinatın yaşı 5 milyar yıl kabul ediliyordu. Şimdilerde, bazı araştırmacılar, uzaydaki galaksilerin yaşını 15 milyar olarak bildirirken, bazıları bunu 30 milyar yıla kadar çıkarmaktadır.(12)

Bediüzzaman, tarih, coğrafya, jeoloji ve antropolojik açıdan insanlık tarihinin yedi bin sene değil, yüz binler sene olarak ifade edildiği kabul edilse bile, bunun Hz. Âdem'den kıyamete kadar insanlık ömrünün yedi bin sene olduğunu belirten rivayete ve Kur'ani hakikatlerin 6.666 sene hüküm sürececeği gerçeğine ters düşmediğini belirtir. O, Kur'ani günlerin 4 saatten elli bin seneye kadar şümulünün olduğunu nazara verir.(13)

Arzın, insanlık tarihinin ve kâinatın ömrü Risale-i Nurlarda arzın, güneş sisteminin ve galaksinin ayrı ayrı hareketlerine dikkat çekilerek, Kur'an-ı Kerim'de bunların her birisine işaret edildiği belirtilir. Kur'an'da "Rabb-üş-Şi'ra" tâbir edilen ve güneşten büyük "Şi'ra" namındaki bir güneşin bin seneden (1000 sene) baret gününe, Şems-üş-şümus'un elli bin seneden (50.000 sene) ibaret bir Kur'an gününün olabileceğine dikkat çekilir.

İnsanlık ömrü yedi bin sene olduğu gibi, canlılık tarihinin ömrü de yedi bin sene, kâinatın ömrü de yedi bin senedir. Ancak, insanlığın ömrü arz günü, bitki ve hayvan ömrü ise güneş günü, kâinatın ömrü de galaksi günü esas alınarak ölçülmelidir. Bilindiği gibi arz, kendi ekseni etrafında dönüşünü 24 saatte, yani bir günde tamamlar. Güneş ise, bütün sistemiyle birlikte, Herkül takım yıldızına saatte 7.200 km. süratte gitmekte ve aynı zamanda kendi ekseni etrafında da dönüş yapmaktadır. Güneş sistemini de içinde barındıran Samanyolu galaksisi ise, bir bütün olarak kendi ekseni etrafında saatte 90 bin km. hızla dönmekte ve bir defa dönüşünü 200 milyon yılda tamamlamaktadır.(14)

Canlıların ve Kâinatın Ömrü

Risale-i Nur'da sözü edilen "Şi'ra" güneşinin Herkül takım yıldızı, Şems-üş-şumus'un da Samanyolu galaksisi olması muhtemeldir.

Bediüzzaman, insan nevi ömrünün arz günü ile yedi bin sene olması durumunda, arzda hayatın başlamasından, yani bitki ve hayvanların teşekkülünden kıyamete kadar, güneş günü ile iki yüz bin sene, yaklaşık 2.5 milyar arz günü olduğunu belirtir. Kâinatın yaşının da Şems-üş-şumus'un, Kur'an'ın işaretiyle bir gününün elli bin sene olduğu dikkate alınarak, Yedi bin senelik sürenin, bir yıl 360 gün hesabiyle 126 milyar yıla tekabül ettiğine işaret eder.(15)

Hz. Âdem'den günümüze kadar geçen süre nedir?

Bu süreyi tam olarak vermek mümkün olmamakla beraber, takribi bir rakam söylenebilir. Yukarıda temas edildiği gibi, insanlık tarihinin, yani Hz. Âdem'den kıyamete kadar geçen sürenin yedi bin sene olarak alınabileceğini gördük.

Bediüzzaman, ahir zamana işaret eden; "La tezelu taifetün min ümmeti zahirine alel hakkı, hatta ye'tiyallahu bi emrihi." hadisi ile Fatiha suresinden hareketle, Risale-i Nur hizmetinin ne kadar süreceğini izah sadedinde, bu hizmetin hicri 1542'ye kadar devam edeceğini, Allahu âlem, 1545'te de beşeriyet tarihinin sona ereceğini, sözü edilen hadis ve âyetten böyle anladığını belirtir.(16)

Bu durumda insanlık tarihinin milattan sonra yaklaşık 2.150 yıl, milattan önce ise 4850 yıla kadar uzandığı söylenebilir. Demek ki, Hz. Âdem'in milattan yaklaşık 4850 yıl önce yeryüzünde göründüğü anlaşılıyor. Bir hadiste Hz. Âdem'in 940 sene yaşadığı belirtilir.(17)

Yazının icadı, milattan önce 4.000 seneye kadar geriye götürülebildiğine göre, Hz. Âdem'le, yani ilk insanla yazı başlamış olmalıdır. Gerçeği ve doğruyu ancak Allah bilir.

Sonuç

Bediüzzaman, hadis ve âyetlerden hareketle, insan nevi ve arzdaki canlı hayatı ile kâinatın ömürleri hakkında değerlendirme yapar. İnsanlık ömrünün dünya günü ile canlı hayatının, güneşin kendi ekseni etrafındaki dönüş günü ile kâinatın ömrünün de Şems-üş-şumus günü ile hesaplanması gerektiğini belirtir.

Arz günü ile düşünüldüğü zaman, insanlık nevinin yaklaşık yedi bin sene, arzda hayatın 2,5 milyar sene, kâinatın da 126 milyar senelik ömrünün olabileceğine işaret eder. Şayet bilimin keşfettiği -faraza- yüz binlerce yıllık fosil v.s veriler olsa da yine insanlık tarihinin 7.000 yıl olduğu gerçeğini bozmaz. Çünkü Allah konuşunca ve O'nun namına konuşan Peygamberimiz (a.sm) söyleyince, bir günü yukarıda geçen ayetlerde bahsedildiği gibi, bazen bin yıl ve bazen de elli bin yıl olarak da kastedilmiş olabilir. Her şeyin doğrusunu ancak Allah bilir.

KAYNAKLAR

1. Kenzu’l-Ummal, h.no: 16459; Tezkiretu’l-Mevduat, I/223.; Sahavî, el-Makasıdu’l-hasene (Deylemi’den naklen), I/693, h.no: 1243; Munavî Feyzu’l-Kadir, III/547; h.no: 4278 (Deylemi’den naklen).
2. Hud, 11/7.
3. Furkan, 25/59.
4. Fussilet, 37/9-12.
5. CANAN, İ. Kütüb-i Sitte Muhtasarı Tercüme ve Şerhi. Cilt 6, Akçağ Basım Yayın Pazarlama, Hadis no: 1692, s. 393, 1989, Ankara.
6. Hacc, 22/47.
7. Mearic, 70/4.
8. TAŞKIN, T. Uzay ve Ötesi. Boğaziçi Yayınları, İkinci baskı, 1-280, 1995.
9. NURSİ, S.B. Sözler. Envar Neşriyat, s. 163, 1996, İstanbul.
10. NURSİ, S.B. Barla Lahikası. Envar Neşriyat, s.324, 1989, İstanbul.
11. TATLI, A. Evrim ve Yaratılış, İkinci baskı, s.44-45, 1998, Kütahya.
12. TATLI, A. a.g.e. s. 31-41.
13. NURSİ, S.B. Barla Lahikası. s. 325.
14. TAŞKIN, T. a.g.e. s. 56-59.
15. NURSİ, S.B. Barla Lahikası, s. 326.
16. NURSİ, S.B. Kastamonu Lahikası, Envar Neşriyat, s.27-29, 1995, İstanbul.
17. CANAN, İ. a.g.e. hadis no: 1699, s. 393.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

Yusuf123321

Risale-i Nur'da sözü edilen "Şi'ra" güneşinin Herkül takım yıldızı, şems-üş-şumus'un da Samanyolu galaksisi olması muhtemeldir.
Şemsuş şumus un Herkül burcu olduğunu, 33. Söz, 21. Pencerede s. 653'de söylüyor.
Yazıda hata var

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (m.ali)

Şi’r’a güneşinin Herkül takım yıldızı, Şemsü'ş-Şumus’un da Herkül burcu olduğu iddiasını anlamak mümkün değildir. Bediüzzaman’ın böyle bir ifadesi yok. O’nun ifadesi aynen şöyle:

Güneşi bütün seyyârâtı ile, saniyede beş saatlik bir mesafeyi kestirecek kadar bir süratle, bir tahmine göre Herkül Burcu tarafına veya Şemsü'ş-Şumus canibine sevk etmek, elbette, Ezel ve Ebed Sultanı olan Zât-ı Zülcelâlin kudretiyle ve emriyledir. (21. Pencere).

Burada ifade edilen hareket yönü; Herkül Burcu tarafına veya Şemsü'ş-Şumus canibine’dir.

“Şemsü'ş-Şumus 'un da Samanyolu galaksisi olması muhtemeldir.” deniyor.

Yorumu yapan güneş sisteminin yerini ve saman yolu yapısını tam bilmiyor olabilir.

Samanyolu galaksisinin şekli bir ekmek somununa benzetilebilir. Güneş sistemi bu somun şeklindeki yapının uç kısmına yakındır. Yani güneş sistemi Samanyolu galaksinin bir cüzüdür. Güneş sistemiyle birlikte Samanyolu galaksisi de hareketlidir.

Bilim çevrelerinde, uzayda Samanyolu galaksisi gibi milyarlarca galaksinin varlığından bahsedilmektedir.

Dolayısıyla güneş sisteminin hareket yönünden bahsetmek demek, bir bakıma Samanyolu galaksisinin hareket yönünden bahsetmek demektir.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yusuf123321

Güneşin 1 günü= Bizim 30 gün;
1 ayı (30 günü)= Bizim 900 gün;
12 ayı (1 yılı)= Bizim 10.800 gün;
7000 yılı= Bizim 75.600.000 gün (yani bizim 210.000 yıl)
Soru şudur ki, Ustad diyor ki, eyyam-ı şemsiye ile 200.000 seneden geçer. Halbyki bu hesaplamada, güneş günü ile değil de, yer günü ile 200.000 seneden geçiyor.
İzah edermisiniz?

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (m.ali)

Burada bir güneş günü, neye göre yerkürenin 30 gününe denk tutulmuştur bilemiyoruz. Cenab-ı Hak semada cereyan eden hadiseleri bizim günümüzle farklı olduğunu şu ayetlerle beyan buyuruyor:

         “Bilinmeli ki, Rabbinin katındaki bir gün, sizin saymakta olduklarınızın bin yılı gibidir” (Hac 22/47)

"Sonra bütün işler, sizin gününüzle bin sene kadar uzun olan kıyamet gününde Ona arz edilir." (Secde Suresi, 5. ayet)

Buradaki ayetlerden anladığımız, yerküredeki bin yıl, semadaki diğer gezegenlere göre bir yıldır. Bir başka ayette de bizim 50 bin senemiz bir gün olarak ifade edilmektedir.

"Melekler ve Cebrâil, elli bin sene uzunluğunda bir gün olan kıyamet gününde, Allah'ın emrini almak üzere Arşa yükselirler." (Mearic Suresi, 4. ayet)

Bu ayetlerde geçen bin veya elli bin senenin bir yıl olduğu ifadesinde hangi yıldız ve gezegenlerin kastedildiğini Bediüzzaman Hazretleri şöyle ifade ediyor:

          

Tâ "Rabbü'ş-Şi'râ" tâbiriyle Kur'ân'da nâmı ilân edilen ve şemsimizden büyük "Şi'râ" namında diğer bir şemsin, belki bin seneden ibaret olan gününden, tâ Şemsü'ş-Şümusun mihveri üstündeki elli bin seneden ibaret bir tek yevmine kadar eyyâm-ı Rabbâniye vardır…

Eyyâm-ı şer'iyenin, dört saatten elli bin seneye kadar hükmü ve şümulü var (Barla Lahikası, s. 324-326)

Demek ki şeriatın bildirdiği günler dört saatten elli bin seneye kadar değişebiliyor.

Yukarıdaki hesabın buna göre yapılması gerekir. Yani insanlık yaşı yerkürenin gününe, canlıların yaşının Şi’ra yıldızının gününe, kainatın yaşının da Şemsü'ş-Şümus’un gününe göre hesaplanması gerekir.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yusuf123321

"Adem'den kıyamete kadar ömr-ü beşer yedibin senedir." olan rivayet-i meşhurenin...

(Said Nursi:

• Elyazma Rumuzat-ı Semaniye, s. 264;

• Barla lahikası, 250. Mektup, s. 287)

---------------------

Mehazler:

• Deylemi, "Müsnedü'l-Firdevs", 2/222;

• Suyuti, "Cem'-ul Cevami", hadis no: 10715;

• Suyuti, "el-Leali'l-Masnua", 2/236;

• Menavi, "Feyz-ul Kadir", hadis no: 4278;

• Ali el-Muttaki el-Hindi, "Kenzü'l-Ummal", 3/161, hadis no: 38333;

• ibn Kesir, "Tarih", 7/495;

• Berzenci, "el-İşaa fi eşrati's-Saa", s. 188;

• Taberi, "Tarih", 1/52;

------------------

Zabıt şekli:

Her ne kadar bu hadis veya rivayet, çeşitli rivayetlerle gelmiş ve ona bazı itirazlar ve ilişmeler vaki olmuşsa da, fakat cumhurun yanında kabul görmüş ve hürmetle zabtedilerek kaydedilmiştir.

Meal ve zabıt itibariyle, aynen hülasa olarak, Ustadın kaydettiği gibidir... Ve bu rivayet, bir çok ayrı-ayrı tarik ve ayrı-ayrı lafızlarla gelmiştir.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yusuf123321

Çeşitli rivayetlerde dünyanın ömrü ile ilgili bilgiler bulunmaktadır. Bunları ve kaynaklarını ayrıca alimlerin bu rivayetler konusundaki sıhhat değerlendirmelerini şu şekilde sıralayabiliriz;

1. Ebu Hüreyre’nin rivayet ettiği bir hadise göre Hz. Peygamber: “Cehennemden son çıkacak kişi yedi bin sene azap çekmiştir. Onlardan en uzun kalanı dünyanın yaratıldığından kıyamet kopuncaya kadar olan süresi kadardır, bu da yedi bin senedir.” buyurmuştur.

Aynı zamanda İhyau Ulumu’d-din’de de bir kısmı geçen bu rivayet, Hakîm Tirmizî’nin Nevadiru’l-usûl adlı eserinde geçmektedir. Muhaddis Irakî, İhyâ’ya yaptığı tahricinde bu rivayetin isnadının zayıf olduğunu belirtmiştir. (Irakî, el-Muğni, 1/1360)

2. Sahâbi Dahhâk b. Ziml’in rivayet etmiş olduğu uzun bir hadiste kendisi şunu aktarmıştır:

“Ben gördüğüm bir rüyayı Resullullah (asm)’a anlattım. Bu rüyada Peygamber (asm) yedi basamaklı bir minberin en üst basamağında idi. Hz. Peygamber bunu yedi basamaklı gördüğün minber şu dünyanın ömrü olan yedi bin senedir, ben de onun son bininde olacağım.” şeklinde yorumladı.

Bu rivayete Taberânî el-Mu’cemu’l-kebîr adlı eserinde Beyhakî de Delailu’n-nübüvve adlı eserinde yer vermiştir. Suyûti ve Sehavî ise, ilgili rivayetin isnadının zayıf olduğunu ifade etmişlerdir. İbn Hacer, cidden zayıf değerlendirmesi yaparken İbnu’l-Esîr ve İbnu’l-Cevzî mevzu olduğuna dikkat çekmişlerdir. (bk. Münâvi, Feyzu’l-kadîr, III,547)

Bu rivayetin yer aldığı Camiu’s-sağîr adlı eseri şerh ederken Münâvi, Süheylî’in söz konusu rivayet için her ne kadar bu isnadıyla zayıf olsa da İbn Abbas’tan mevkuf olarak yani onun sözü olarak sahih senetlerle de geldiğini ve birbirini destekleyen rivayetlerin varlına dikkat çekmiştir.

3. Taberî, Tarih’inde (I, 16) İbn Abbas’tan “Dünya, ahiret haftalarından yedi hafta olup yedi bin senedir” şeklinde rivayet ederken benzer bir rivayeti Ebu Nuaym Hilye’de Said b. Cübeyr’den “Dünya, ahiret haftalarından yedi haftadır.” şeklinde rivayet etmiştir.

4. Enes b. Mâlik’ten bu konuda iki tarikle rivayet gelmiştir;

Birincisi; İbn Asâkir’de geçen rivayet şu şekildedir: “Kim bir din kardeşinin Allah yolunda bir ihtiyacını görürse, Allah Teala onun için, gündüzlerini oruçla, gecelerini de ibadetle geçirmişçesine şu dünyanın yedi bin yıllık ömrü miktarınca sevap yazar.”

Bu rivayetin de isnadının cidden zayıf olduğu ifade edilmiştir.

İkincisi; Deylemî, Müsned’inde (III, 57) Enes b. Mâlik’in Resullullah’dan şunu rivayet ettiğini kaydetmiştir:

“Dünyanın ömrü, ahiret günlerinden yedi gündür. Allah teala buyurdu ki: “Senin Rabbinin yanındaki bir gün, sizin saydığınız bin yıl gibidir. (Hacc Suresi, 47)”

İbnu’l-Cevzî bu rivayetin mevzu olduğunu ifade etmiştir. (Bk. Ebu Huzeyfe el-Küveytî, Enîsu’s-sârî, IV,3111).

Suyuti’nin de el-Leali’l-masnua’da belirttiği gibi İbn Abbas’tan mevkuf rivayet olarak sahih bir şekilde isnadı da vardır. O rivayet de şudur:

“Dünya yedi gündür. Her gün bin senedir, Resulullah son bin senede gönderilmiştir.” (el-Leali, 2/369)

Sonuçta dünyanın ömrünün yedi bin sene olduğuna dair merfu’ olarak yani Hz. Peygamber Efendimize nisbet edilmiş olarak üç sahabiden rivayet geldiğini ve alimlerin bunları sıhhat açısından zayıf, cidden zayıf ve mevzu olarak değerlendirdiklerini görmekteyiz. Yine alimler, İbn Abbas’a nispet edilen yani onun sözü olarak sahîh tariklerinin var olduğunu belirtmişlerdir.

Diğer din mensuplarından bilgi nakletmeyen bir sahabinin geçmiş ve gelecek zamanla veya yapılması özel bir sevap yahut ceza gerektiren işlerle ilgili açıklamaları hükmen merfu yani Hz. Peygamber Efendimize ait olduğu kabul edilir. Çünkü bunlar akılla bilinemeyecek, içtihat konusu olmayacak bilgilerdir. (İbn Hacer el-Askalânî, Nüzhetü’n-naẓar, s. 104)

Buna göre, dünyanın ömrüyle ilgili hadis rivayetinin sahih bir veçhinin olduğu söylenebilir.

- “Ben insanlığın ikindi vaktinde geldim” sözüne gelince:

Abdullah İbn Ömer’den gelen bir rivayete göre Rasûlullah (asm) şöyle buyurmuştur:

"Sizden evvel geçen ümmetlerin dünyadaki müddetlerine nispetle sizin müddetiniz ancak ikindi namazıyla güneşin batmasına kadar olan müddet gibidir…” 

Bu hadis uzun bir hadistir ve devamında Hz. Peygamber ehl-i kitapla Müslümanların sevaplarını bir temsil ile izah etmektedir. Rivayetin bir diğer tarikinde de Rasûlullah (sav): "Sizden evvel gelen ümmetlere nispetle sizin (dünyadaki) bekanız, (bütün güne nispetle) ikindi namazından güneşin batmasına kadar olan müddet gibidir.” demektedir.

Bu hadisler, Buhari’de geçen sahih rivayetlerdir. (bk. Kitâbu’l-icâre, 8, 9; Ehadisü’l-enbiya, 50)

Muhtemelen bu ifadelerden dolayı Hz. Peygamber’in dünyanın ömrüne nispetle ikindi vaktinde peygamber olarak gönderildiği ifade edilmektedir.

Bazı müfessirler Asır suresindeki üzerine yemin edilen asır kelimesinden maksadın; “Asr-ı Muhammedî”nin veya “Asr-ı Saadetin ve kıyamete kadar geçecek ahir zaman”ın kast olunduğunu beyan etmişlerdir.

Nitekim Kuran-ı Kerim'de insanlık tarihine göre zamanın üç kısma ayrıldığına işaret olunmuştur. Hz. Musa'ya Tevrat'ın indirilmesinden önce geçen “Kurun-u Ûla” yani ilk zaman, Tevrat'ın nüzulünden Peygamberimiz alayhisselamın asr-ı saadetine kadar geçen “Kurun-u Vusta” orta zaman, Hatemu’l-Enbiya Efendimizin teşrifiyle başlayan “Ahir Zaman” yani Hz. Muhammed ve İslam ümmetinin zamanıdır. (bk. Elmalılı, Hak Dini, Asr Suresinin tefsiri)

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...