"Sanki Cenab-ı Hakk´ın ahdi; meşiet, hikmet, inayetin ipleriyle örülmüş nurani bir şeriddir ki, ezelden ebede kadar uzanmıştır. Bu nurani şerid, kainatta nizam-ı umumi şeklinde tecelli ederek,.. nev-i beşere uzatmıştır." cümlesini izah edebilir misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Sanki Cenab-ı Hakkın ahdi meşiet, hikmet, inayet'in ipleriyle örülmüş nûranî bir şerittir ki; ezelden ebede kadar uzanmıştır. Bu nuranî şerit, kâinatta nizam-ı umumî şeklinde tecellî ederek, silsilelerini kâinatın envaına dağıtırken, en acip silsilesini nev-i beşere uzatmıştır ve ruh-u beşerde pek çok istidat ve kabiliyetlerin tohumlarını ekmiştir. Fakat o istidatların terbiyesini ve neticesini, cüz-ü ihtiyarînin eline vermiştir. O cüz-ü ihtiyarînin yuları da, şeriatın, yani delâil-i nakliyenin eline verilmiştir. Binaenaleyh, Cenab-ı Hakkın ahdini bozmamak ve ifa etmek, ancak o istidatları lâyık ve münasip yerlerine sarf etmekle olur."

"Ahdin nakzı ise, bozmak ve parçalamaktan ibarettir. Meselâ, bazı enbiyayı iman ve tasdik, bazılarını inkâr ve tekzip; bazı hükümleri kabul, bazılarını red; bazı âyetleri tahsin, bazılarını kabih ve çirkin görmek gibi. Zira böylece yapılan nakz-ı ahd nazmı, nizamı, intizamı ihlâl eder, bozar."(1)

Allah’ın iradesi, hikmeti ve inayeti kainatta esaslı bir sistem kurmuş ve bu sistemin merkezine de insanı yerleştirmiştir. Ve insana bütün kainatı kuşatacak ve tartacak kabiliyet ve duyguları takmış.

Lakin insana takılan bu potansiyel kabiliyet ve duyguların terbiye olup, gelişmesini insanın cüzi iradesine bağlamıştır. İnsan adeta büyük bir geminin dümencisi gibidir. Dümeni dilediği yöne kırabilir. İnsanın, dümenci hükmünde olan bu cüzi iradesini eğitip, kainatın o muazzam sistemine adapte edecek yegane adaptör de şeriat ve hak dindir.

İşte bu zincirleme tesis edilen sistem ilahi bir ahit ve ilahi bir tasarımdır ki, insan bu büyük ilahi organizasyon içinde iradesini iman ve şeriat doğrultusunda sarf etmeyip, küfür ve inkar yönüne saparsa, o zaman ilahi ahit ve tasarıma mugayir hareket etmiş ve büyük bir ihanetin içine girmiş olur. İman ve ibadet ahde vefa göstermek iken, küfür ve gaflet de ahde vefasızlık göstermektir.

(1) bk. İşârâtü'l-İ'câz, Bakara Suresi 26 ve 27. Ayetlerin Tefsiri.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...