"Sebeb-i münakaşa, eğer hadîs ise; hadîsin meratibini ve vahy-i zımnînin derecatını ve tekellümat-ı Nebeviyenin aksâmını bilmek lâzım." Tekellümat-ı Nebeviyenin aksâmı ile izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Saniyen: Sebeb-i münakaşa, eğer hadis ise, hadisin merâtibini ve vahy-i zımnînin derecâtını ve tekellümât-ı Nebeviyenin aksâmını bilmek lâzım. Avam içinde müşkülât-ı hadisiyeyi münakaşa etmek, izhar-ı fazl suretinde, avukat gibi kendi sözünü doğru göstermek ve enaniyetini hakka ve insafa tercih etmek suretinde deliller aramak caiz değildir. Yirmi Sekizinci Mektup

Hadisin mertebe, derece ve aksâmını üç şekilde anlayabiliriz.

Birincisi, hadîsin senet cihetidir. Evet, hadîslerin mütevatirden tutun ta mevzu olmasına kadar birçok mertebeleri vardır. Mesela senedi zayıf olan bir hadîs, senedi kuvvetli olan bir hadîs ile tenakuz teşkil ediyor ise, zayıf hadîs ya te’vil edilir ya da reddedilir. Bu cihetle hadîslerin çok aksâmı vardır.

İkincisi, hadîslerin menşeidir. Bazı hadîsler, mânası Allah’tan, lafzı peygamberdendir. Bazıları, mânası da lafzı da Peygamber Efendimizdendir. Bazıları ise hem mânası hem lafzı Allah’tandır, kudsî hadisler gibi. Bu cihetle de hadîsler çok kısımlara ayrılırlar.

Üçüncüsü, hadîslerin mâna dereceleridir. Hadislerin me’hazı vahye dayandığı veya vahiy ile muhafaza edildiği için, mânasının, cüz’iyetten külliyete doğru çok mânaları ve mertebeleri vardır. Yani hadîsin zahir, batınî, sarihî, işarî, remzî, telmihî ciheti ile çok makam ve dereceleri vardır.

Cümlede geçen "tekellüm" hadîslerin mahz-ı vahiy olup olmaması şeklindedir. Yani Peygamber Efendimiz (asm)'in her hadîsine bir vahiy olarak bakamayız. Çünkü hadîsler bazen örfî, bazen muhatabın seviyesine uygun, bazen meselenin ulvî oluşuna göre üst perdeden, bazen mevzuun inceliğine göre idraki zor olabiliyor.

Bu sebeple Peygamber Efendimiz (asm)'in hadîsleri arasında makam ve rütbe bakımından çok kısımlar vardır. Biz bir makama bakıp hadîslerin umumu hakkında bir hüküm veremeyiz. Bazen bir hadîs bir kitap derinliğinde belağat ihtiva eder, bazen de muhatabın seviyesine mutabık bir şekilde gayet basit ve sade olur.

Üstad Hazretleri bu inceliğe şöyle işaret ediyor:

"ALTINCI ASIL: Beynennas iştihar bulmuş bazı hikâyeler bulunuyor ki, durub-u emsal hükmüne geçer, hakikî mânâsına bakılmaz. Ne maksat için sevk edilir, ona bakılır. İşte, bu neviden, beynennas teârüf etmiş bazı kıssa ve hikâyâtı, Resul-ü Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm bir maksad-ı irşadî için temsil ve kinaye nev'inden zikredivermiş. Şu nevi meselelerin mânâ-yı hakikîsinde kusur varsa, örf ve âdât-ı nâsa aittir ve teârüf ve tesâmu-u umumîye râcidir."(1)

(1) bk. Sözler, Yirmi Dördüncü Söz, Üçüncü Dal.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

karolin
Siz bazı hadislerin basit ve sade olduğundan bahsettiniz.Hangi hadis basit ve sadedir ki?Herbir hadis kitap kadar mânâ vermez mi? Hem hadislerin hepsi aynı değil mi?Hadisler arasındaki derece nasıl olabilir?Sonuçta hepsini aynı Zat olan Efendimiz söylüyor.Eğer hadisler arasında derece farkı varsa,bu fark ayetler arasında da mı var?İzah ederseniz sevinirim.Saygılarımla
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)

Manası da lafzı da Allah'tan olan hadisler kudsi hadislerdir.
Manası Allah'tan, lafzı Peygamberimiz (asm)'den olan hadisler vardır.
Hem manası hem lafzı Peygamberimiz (asm)'den olan hadisler vardır.
Manası Peygamberimiz (asm)'den ama lafzı örfi olan hadisler vardır.
Hem manası hem lafzı örfi olan hadisler vardır.

Bu hadisler arasında da hiyerarşik makam farkları vardır. Mesela, hem manası hem lafzı örfi olan bir hadis makam olarak en düşük seviyede bir hadis şeklidir. Peygamber Efendimiz (asm) o toplumun bildiği ve kullandığı bir deyimi ya da atasözünü söyleyebilir. Bu deyim ve atasözleri içinde kalıplaşmış hata ve eksiklikler varsa, bu kusur örfe ait olur. Çünkü Peygamber Efendimiz (asm) o toplumun seviyesine ve anladığı dile göre konuşmuş oluyor.

Bizim hangi hadis hangi kategoride diye bir analiz yapmamız elbette mümkün değildir. Ama hadis kaynaklarında bu tasnifler yapılmıştır...

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
karolin
Peki basit ve sade dediğiniz hadis nasıl oluyor?Belağatça ,mertebece mi daha basit..Yoksa basit ve sade dediğimiz hadisin de nihayetsiz manası yok mu?
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)

Her hadise nihayetsiz mana yüklemek doğru değildir. Çünkü hadislerin hepsi mahz-ı ilham ya da vahiy eseri değildir. Peygamber Efendimiz (asm)'in kendi sözü ayetin yanında nasıl sönük kalırsa, hadislerin de manası Allah'tan olan hadisle manası kendinden ya da örfi olan hadisin manası da bir olmaz.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
karolin
Peki ayette in hüve illa vahyun yuha diyor.O ancak vahiy konuşur diyor.Nasıl oluyor da her sözü vahiy olmuyor? (Son olarak)
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)

O ayetin anlamı; "O heva söz, batıl kelam konuşmaz." anlamındadır, her konuştuğu vahiy anlamında demek değildir. Yani "Onun (asm) her söz ve davranışı vahyin denetimi altındadır, hata etse vahiy onu derhal düzeltir.", demektir. Yoksa her sözü vahiy demek değildir.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
karolin
Allah razı olsun
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...