"Şeyh Sinûsî yerine vâiz-i umumî yapmak teklifini neden kabul etmedin? ... Etseydin, ihtilâl yüzünden kesilen yüz bin adamın hayatlarını kurtarmaya sebep olurdun." Bu hangi ihtilaldir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

1925' te başlayan hâdiseler kısa bir sürede Elazığ, Palu, Bingöl, Erzurum, Diyarbakır civarına sıçrayarak âdeta doğuyu sarmış ve neticesinde binlerce masum kişi idam edilmiş, astırılmış ve hakeza...

İşte bu hâdiseleri başlatanlar tarafından, Doğu'daki nüfuzu kuvvetli şahsiyetlerden yardım istendiği gibi, Bediüzzaman'dan da istenmiş.

1925 yılında devlete karşı ayaklanan Şeyh Said, Van’daki Erek Dağı’nda bulunan Üstad Hazretlerine bir mektup yazar ve Kör Hüseyin Paşa ile gönderir. Mektubunda; “Efendim! Sizin nüfuzunuz kuvvetlidir. Bu hareketimize iştirak buyurur, yardım ederseniz galip oluruz” diyen Şeyh Said’e, Üstad Hazretleri şu cevabî mektubu yazmıştır.

“Türk milleti asırlardan beri İslamiyet’in bayraktarlığını yapmıştır. Çok veliler yetiştirmiş ve şehitler vermiştir. Böyle bir milletin torunlarına kılıç çekilmez. Biz Müslümanız, onlarla kardaşız. Kardaşı kardaşla çarptıramayız. Bu şer’an caiz değildir. Kılıç haricî düşmana çekilir. Dahilde kılıç çekilmez. Bu zamanda yegâne kurtuluş çaremiz Kur’an ve iman hakikatleriyle, tenvir ve irşad etmektir. En büyük düşmanımız olan cehli izale etmektir. Teşebbüsünüzden vazgeçiniz. Zira akim kalır. Birkaç canî yüzünden binlerce masum kadın ve erkekler telef olur.”

Kör Hüseyin Paşa, birkaç gün sonra tekrar Üstad Hazretleri’nin yanına gelmiş; “Üstadım bu bir fırsattır. Bu fırsatı kaçırmayalım. Biz bu adama ( Şeyh Said’e) arka verelim.” demiş.

Üstad Hazretleri, ihtilalin zararlarını ve devlete isyan etmenin büyük mes’uliyet olduğunu uzunca anlatmış ve onu da devlete karşı güç kullanmaktan ve ihtilalden vazgeçirmiştir.

Üstad Hazretleri Şey Said’in hareketinin yanlış olduğunu ve teklifini reddettiği gibi, Doğu’daki aşiret reislerini Van’daki Nurşin Camii’nde toplamış, onlara meseleyi anlatmış ve onların da hâdiseye karışmasına mani olmuştur. Lakin Şeyh Said ayaklanması vuku bulmuş ve doğudaki tüm nufuzlu kişilerle beraber Bediüzzaman da sürgüne tabi tutulmuştur.

İşte nazara verilen hâdise, Şeyh Said hâdisesidir. Üstad Hazretleri bu durumu Risale-i Nur eserlerinde şu şekilde ifade eder:

"Yirmişer, otuzar senelik hayat-ı dünyeviyeyi o adamlar için kurtarmadığıma bedel, yüz binler vatandaşa, her birisine milyonlar sene uhrevî hayatı kazandırmaya vesile olan Risale-i Nur, o zâyiatın yerine binler derece iş görmüş. Eğer o teklifi ben kabul etseydim, hiçbir şeye âlet olamayan ve tâbi olmayan ve sırr-ı ihlâsı taşıyan Risale-i Nur meydana gelmezdi."(1)

Üstad Hazretleri Birinci Dünya Savaşı ile İngilizlere karşı verdiği mücadeleden dolayı Millet Meclisinin ilk kuruluşunda Mustafa Kemal tarafından meclise davet edilmiş, konuşma yapması rica edilmiş, ardından kendisine maaş bağlanması ve bütün doğuda umumî vaizlik vazifesi teklif edilmiştir. Fakat Üstad bu vazifeyi kabul etmemiş ve memleketim dediği Van' a dönmüştür.

(1) bk. Şualar, On İkinci Şua.

İlave bilgi için tıklayınız:

- MİLLİ MÜCADELE'DE BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ.
- Üstad'ın Şeyh Said'e Mektubu Var mı?

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

Ziyaretçi (doğrulanmadı)
"Bu memleket askerine kılıç çekilmez. Dahilde ancak ıslahat hareketleri olur", ______ Bunu bildiğimiz kadarıyla Kör Hüseyin Paşa'ya demişti Üstadımız r.a. Kör Hüseyin Paşa, Şeyh Said nâmına mı yardım istemişti ki..?
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (editor)

Evet. Şeyh Said tarafından gönderilmiştir.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
narli nur
Şeyh Said millete karşı mı yoksa süfyan komitesine mi silah çekmiş ki Üstadımız (R.A.) "bin seneden fazla İslamiyete bayraktarlık eden bu fedakar millete karşı kılıç kaldırmam" demiştir?
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (editor)

Kime karşı olursa olsun, sonuç değişmez. Kavga dahili olduktan sonra, kardeş kardeşi vuracaktır.
Siz silahınızı aldınız, kurşunu kime sıkacaksınız? Karşında asker olacaktır. Asker kimdir? Senin kardeşin, yeğenin, akraban veya senin gibi bir vatandaştır.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yükleniyor...