On İkinci Şua

İçerikler


 1. "Divan-ı Harb-i Örfîde ve Mustafa Kemal’in hiddetine karşı, ... Benim şahsımın veya bazı kardeşlerimin kusuruyla Risale-i Nur’a hücum edilmez." Üstad hiddetinin kusur olduğunu mu düşünüyor?

 2. "Allah etmesin, eğer mecburiyet derecesinde onlara zulmedilse ve Risale-i Nur’a hücum edilse, elbette hükümeti iğfal eden zındıklar ve münâfıklar bin derece pişman olacaklar." İzah eder misiniz?

 3. Üstad Hazretlerinin, orduda ileride bir kahramanın dizgini eline geçireceğine dair işaretleri var mıdır? Bugünlerdeki Ergenekon vs. gelişmeler bu mânada mülahaza edilebilir mi?

 4. "Ölüm bizim için bir terhis tezkeresidir. Eğer idam da olsa, bizim için bir saat zahmet, ebedî bir saadetin ve rahmetin anahtarı olur." İzah eder misiniz?

 5. Üstad'ın "Dindar bir cumhuriyetçi" olmasını nasıl anlayabiliriz? Allah'ın kitabına göre işleyen bir devlet sistemi olması gerekmiyor mu?

 6. "Karınca ve arı milletleri cumhuriyetçidirler." Cumhuriyet, halk iradesine dayanan ve idarecilerin halk tarafından seçildiği bir idare şekli iken, bu cümleyi nasıl anlayabiliriz?

 7. "Sen selef-i sâlihîne muhalefet ediyorsun? Cevaben diyordum: Hulefa-i Raşidîn hem halife hem reis-i cumhur idiler..." İzah edip konu hakkında malumat verir misiniz?

 8. "Lâik mânâsı, bîtaraf kalmak, yani hürriyet-i vicdan düsturuyla, dinsizlere ve sefahetçilere ilişmediği gibi, dindarlara ve takvâcılara da ilişmez bir hükûmet telâkki ederim." İzah eder misiniz?

 9. "Risale-i Nur’un gerçi siyasetle alâkası yoktur, fakat küfr-ü mutlakı kırdığı için küfr-ü mutlakın altı olan anarşiliği ve üstü olan istibdad-ı mutlakı esasıyla bozar, reddeder." İzah eder misiniz?

 10. "Kendimizi, Kur’ân’a hizmetimiz için Hizbü’l-Kur’ân, Hizbullah dairesinde bulmuşuz." ifadesinden; bazıları, şimdiki Hizbullahçıları kastettiği mânasını çıkarıyorlar; ne dersiniz?

 11. "Din yalnız iman değil, belki amel-i salih dahi dinin ikinci cüz’üdür." İzah eder misiniz?

 12. "Risale-i Nuru ve şakirtlerini mahkûm etmek, doğrudan doğruya küfr-ü mutlak hesabına, hakikat-i Kur'âniye ve hakaik-i imaniyeyi mahkûm etmek..." İzah eder misiniz?

 13. "Bin üç yüz seneden beri her senede üç yüz milyon onda yürümüş ve üç yüz milyar Müslümanların..." Üç yüz milyar rakamından kasıt nedir?

 14. "Hayat-ı içtimaiyenin bir temel taşı ve fıtrat-ı beşeriyenin bir hâcet-i zaruriyesi ve aile hayatından ta kabile ve millet ve İslamiyet ve insaniyet hayatına kadar..." İzah eder misiniz?

 15. "Şeyh Sinûsî yerine vâiz-i umumî yapmak teklifini neden kabul etmedin? ... Etseydin, ihtilâl yüzünden kesilen yüz bin adamın hayatlarını kurtarmaya sebep olurdun." Bu hangi ihtilaldir?

 16. "Eğer o teklifi ben kabul etseydim, hiçbir şeye âlet olamayan ve tâbi olmayan ve sırr-ı ihlâsı taşıyan Risale-i Nur meydana gelmezdi." cümlesini nasıl anlamalıyız?

 17. "Eğer ehl-i hak, hak ve adalet yolunda yalnız vuranı vursa, otuz zayiata mukabil yalnız biri kazanır, mağlûp vaziyetinde kalır." İzah eder misiniz?

 18. "Mukabele-i bilmisil kaide-i zâlimânesiyle..." cümlesindeki kaideyi izah eder misiniz?

Yükleniyor...