On İkinci Şua

İçerikler


 1. "Divan-ı Harb-i Örfîde ve Mustafa Kemal’in hiddetine karşı, ... Bu meselede benim şahsımın veya bazı kardeşlerimin kusuruyla Risale-i Nur’a hücum edilmez." Üstad hiddetinin kusur olduğunu mu düşünüyor?

 2. "Allah etmesin, eğer mecburiyet derecesinde onlara zulmedilse ve Risale-i Nur’a hücum edilse, elbette hükümeti iğfal eden zındıklar ve münâfıklar bin derece pişman olacaklar." cümlesini izah eder misiniz?

 3. Üstad Hazretlerinin, orduda ileride bir kahramanın dizgini eline geçireceğine dair işaretleri var mıdır? Bu günlerdeki Ergenekon vs. gelişmeler bu kategoride değerlendirilebilir mi?

 4. "Ölüm bizim için bir terhis tezkeresidir. Eğer idam da olsa, bizim için bir saat zahmet, ebedî bir saadetin ve rahmetin anahtarı olur." İzah eder misiniz?

 5. "Karınca ve arı milletleri cumhuriyetçidirler." Cumhuriyet, halk iradesine dayanan ve yöneticilerin halk tarafından seçildiği bir yönetim şekli iken, bu cümleyi nasıl anlayabiliriz?

 6. "Sen selef-i sâlihîne muhalefet ediyorsun? Cevaben diyordum: Hulefa-i Raşidîn hem halife hem reis-i cumhur idiler..." İzah edip konu hakkında bilgi verir misiniz?

 7. Said Nursi; "Ben dindar bir cumhuriyetçiyim..." derken neyi kastetmiştir? Allah'ın kitabına göre işleyen bir devlet sistemi olması gerekmiyor mu?

 8. Üstad; "Ben dindar bir cumhuriyetçiyim." diyor. Birinin kendini dindar olarak tanıtması, onun dindar olmadığını göstermez mi, bu durumu nasıl değerlendireceğiz?

 9. "Eğer laik cumhuriyet soruyorsanız, ben biliyorum ki, laik manası, bitaraf kalmak, yani hürriyet-i vicdan düsturuyla, dinsizlere ve sefahetçilere ilişmediği gibi dindarlara ve takvacılara da ilişmez bir hükumet telakki ederim." İzahı?

 10. "Risale-i Nur’un gerçi siyasetle alâkası yoktur, fakat küfr-ü mutlakı kırdığı için küfr-ü mutlakın altı olan anarşiliği ve üstü olan istibdad-ı mutlakı esasıyla bozar, reddeder." cümlesini izah eder misiniz?

 11. "Kur’ân’da 'Hizbullah' nâmı verilen ve umum ehl-i imanın uhuvveti cihetiyle kendimizi, Kur’ân’a hizmetimiz için Hizbü’l-Kur’ân, Hizbullah dairesinde bulmuşuz." ifadesinden, bazıları, şimdiki Hizbullahçıları kastettiği manasını çıkarıyorlar; ne dersiniz?

 12. "Din yalnız iman değil, belki amel-i salih dahi dinin ikinci cüz’üdür." cümlesini izah eder misiniz?

 13. "Bin üç yüz seneden beri her senede üç yüz milyon onda yürümüş ve üç yüz milyar Müslümanların hakikate ve saadet-i dâreyne giden cadde-i kübrâlarını kapatmaya çalışmaktır..." Üç yüz milyar rakamından kasıt nedir?

 14. Doktor Duzi kimdir; nasıl eserler yazmıştır?

 15. “Risale-i Nuru ve şakirtlerini mahkûm etmek, doğrudan doğruya küfr-ü mutlak hesabına, hakikat-i Kur'âniye ve hakaik-i imaniyeyi mahkûm etmek hükmüne geçmek…” cümlesini açıklar mısınız?

 16. "Madem, hayat-ı içtimaiyenin bir temel taşı ve fıtrat-ı beşeriyenin bir hâcet-i zaruriyesi ve aile hayatından ta kabile ve millet ve İslamiyet ve insaniyet hayatına kadar en lüzumlu ve kuvvetli rabıta..." Devamıyla izah eder misiniz?

 17. "Eğer o teklifi ben kabul etseydim, hiçbir şeye âlet olamayan ve tâbi olmayan ve sırr-ı ihlâsı taşıyan Risale-i Nur meydana gelmezdi." cümlesini nasıl anlamalıyız?

 18. "Şeyh Sinûsî yerine vâiz-i umumî yapmak teklifini neden kabul etmedin? Eğer kabul etseydin, ihtilâl yüzünden kesilen yüz bin adamın hayatlarını kurtarmaya sebep olurdun." deniyor. Bu hangi ihtilaldir, ne zaman olmuştur?

 19. "Eğer ehl-i hak, hak ve adalet yolunda yalnız vuranı vursa, otuz zayiata mukabil yalnız biri kazanır, mağlûp vaziyetinde kalır." cümlesini izah eder misiniz?

 20. "Mukabele-i bilmisil kaide-i zâlimânesiyle..." cümlesindeki kaideyi izah eder misiniz?

Yükleniyor...