8. âyetin tefsiri

İçerikler


 1. İşaratü'l-İ'caz'da münafıklarla ilgili on iki ayetten bahsediliyor; ancak ayet sayısı on iki değil on üçtür. Buna nasıl cevap verebilirsiniz?

 2. "Alelekser münafıklar, Ehl-i kitaptan oldukları için, şeytanî bir zekâ sahipleri olup..." Münafıklar nasıl kitap ehli sayılıyor, dolayısıyla da neden daha zeki oluyorlar?

 3. "Münafıkların şahıslarının tayiniyle kabahatleri yüzlerine vurulsaydı, mü'minler nefsin desisesiyle vesveseye düşerlerdi. Halbuki vesvese havfe, havf riyaya, riya nifaka müncer olur." cümlesini açıklar mısınız?

 4. “Ve keza, nâs tabiri, nifakın bir taife veya bir tabakaya mahsus olmayıp, hangi taife olursa olsun, insan nev’inde bulunmasıdır.” Kafirler ve münafıklar sadece insanlardan mı çıkıyor? Cinlerden de kafir ve münafık yok mudur?

 5. "Onların imân davalarını hikayedir. Bu cümlede davalarının reddine iki cihetle işaret edildiği gibi, davalarının takviyesine de iki vecihle ima edilmiştir." cümlesini ve davalarının takviyesi ifadesini açıklar mısınız?

 6. "Nefyi ifade eden cümlenin evvelinde bulunduğu halde, cümleden istifade edilen devamı nefyetmeye delalet etmediğinden hikmet nedir?" cümlesini açıklar mısınız?

 7. "Nefiy, kesif bir harfin medlûlüdür. Devam ise, cümle-i ismiyenin heyet-i hafifesinden istifade edilen bir mânâdır. Binaenaleyh, kesif kesife, yani nefiy, imâna daha karibdir." İzah eder misiniz?

 8. "Birincisi: Her iki "Amenna" arasında görülen zahiri tenakuzdan içtinap etmek içindir." cümlesini açıklar mısınız?

 9. "Amenna ihbar değil inşadır. İnşa nefiy ile tekzib edilemediğinden “vema amenü” denilmemiştir." cümlesini açıklar mısınız?

 10. "Üçüncüsü: 'Amenna' cümlesinden zımnen istifade edilen 'Nahnü müminun' cümlesine nefiy ve tekzibi irca için 'vemahüm bi müminin' denilmiştir." cümlesini izah eder misiniz?

 11. "Mü'minin sınıfından addedilmediklerine delalet için "ma"nın haberi üzerine "be" dahil olmuştur." cümlesini izah eder misiniz?

Yükleniyor...