9-10. âyetin tefsiri

İçerikler


 1. "Şifanın talebiyle marazlarını ziyade ettikleri için tezlil edilmişlerdir." cümlesini izah eder misiniz?

 2. "Fesadın başkalara geçmemek üzere hortumun üzerine, bir damganın vurulmasıyla seni teşhir ve ilân etmek lâzımdır." Hortum kelimesinin kullanılmasının nedeni veya hikmeti ne olabilir?

 3. "Yaptıkları kizbden pişman olup, nedamet etmedikleri takdirde, beynennas yalancılıkla teşhir ve bir alâmetle tevsimleri lâzımdır ki, başkalar onlara itimad edip marazlarına maruz kalmasınlar." kastedilenler kimlerdir, medyada teşhir yapmak doğru mu?

 4. "Münafıkların yaptıkları hileden takip edilen gayenin muhal olduğuna ve o muhaliyeti göz önüne getirip çirkin bir şekilde gösterilmesine tasrih edilmek üzere,.." cümlesini izah eder misiniz?

 5. "Fakat amden kendisiyle hud’a eden yoktur, meğer ki insan suretinden çıkmış ola" cümlesi ile "Onlar yaptıkları hilenin nefislerine raci olduğunu hissetmiyorlar." cümlesi çelişmiyor mu, izah eder misiniz?

 6. "Alem-i İslam'da görünen zararlar, ancak onların bozulmuş tabiatlarından, tefessüh etmiş fıtratlarından, taaffün etmiş vicdanlarından neş'et ve intişar etmiştir. Yoksa onların arzu ve ihtiyarlarıyla yaptıkları hud'a ve hilelerin neticesi değildir." İzahı?

 7. "Tenkir-i meçhuliyeti ifade eden tenvin ise, o maraz pek gizli olduğundan ne görünmesi ve ne de tedavisi mümkün olmadığına işarettir." cümlesini nasıl anlamalıyız?

 8. "Kur’ân-ı Kerim'in bu cümlede maraz kelimesini mef’ul değil, temyiz şeklinde kullanması neye işarettir?" sorusunu ve cevabını izah eder misiniz?

 9. "Alem-i İslamı zehirlendiren, ancak kizbtir. Alem-i beşerin ahvalini fesada veren, kizbdir. Nev-i beşeri kemalattan geri bırakan, kizbdir." cümlelerini teker teker açıklar mısınız?

 10. "Kinaye veya ta'riz suretiyle, yani gayr-ı sarih bir kelimeyle söylenilen yalan, kizbden sayılmaz." cümlesini açıklar mısınız? Kinaye ve Ta'riz Suretindeki Yalan Ne Demektir?

 11. "Bütün kemalâta îsal edici, sıdktır. Ahlâk-ı âliyenin hayatı, sıdktır. Terakkiyatın mihveri sıdktır." İzah eder misiniz? Doğruluk nasıl bu kadar etkili olabiliyor? Yalan, iyi huylara nasıl engel oluyor?

Yükleniyor...