Block title
Block content

7. âyetin tefsiri

İçerikler


 1. Risale-i Nur'da mülk ve melekut cihetlerinden çokça bahsedilmektedir. Acaba bunun sebebi nedir?

 2. "Beşincisi: İnsanın katl gibi zahirî ve ihtiyarî olan fiilleri, nefsin meyelânına intiha eder... Altıncısı: Âdetullah üzerine, irade-i külliye-i İlâhiye, abdin irade-i cüz’iyesine bakar..." İzah eder misiniz?

 3. " İlim, malûma tâbidir. Bu kaziyeye göre, malûm, ilme tâbi değildir; çünkü devir lâzım gelir." cümlesini izah eder misiniz?

 4. Ölüm gibi hasıl-ı bilmasdar denilen şey, kesb gibi bir masdara mütevakkıftır. Yani, adetullah üzerine, o hasıl-ı bilmasdarın vücuduna şart kılınmıştır. Kesb denilen masdarda, çekirdek ve ukde-i hayatiye meyelandır. İzahı nasıldır?

 5. İlm-i sarfta malûmdur ki, câmidlerden ism-i fâil gibi sıfatlar yapılamaz. Ancak kisbî, nisbî, itibarî olan mânâ-yı masdarîden yapılabilir. Öyleyse, ölümün halkı katl değildir. Cümlesini açıklar mısınız?

 6. Cenâb-ı Hakkın ef’alinde tercih edici bir garaza, bir illete ihtiyaç yoktur. Ancak tercih edici, Cenâb-ı Hakkın ihtiyarıdır.. Cümlesini izah eder misiniz?

 7. Cinayete kurban gitmek kader midir?

 8. Bir emrin behemehal bir müessirin tesiriyle vücuda gelmesi lazımdır ki tereccüh bila müreccih lazım gelmesin. Ama itibari emirlerde tahsis edici bir şey bulunmazsa bile muhal lazım gelmez. Bu cümleyi açıklar mısınız?

 9. "Fıtrat ile vicdan, ihtiyarî emirleri, ıztırarî emirlerden tefrik eden gizli birşeyin vücuduna şehadet ediyorlar." cümlesini izah eder misiniz; "ızdırarî emirler" neler olabilir?

 10. "Adetullahın cereyanı üzerine hâsıl-ı bilmasdarın vücudu, masdara mütevakkıftır. Masdarın esası ise meyelândır. Meyelân veya meyelândaki tasarruf mevcudattan değildir ki, bir müessire ihtiyacı olsun..." İzah eder misiniz?

 11. "Cüz-i ihtiyarî denilen şey nedir? Ne kadar etrafı kazılırsa, altından cebir çıkıyor! Bu nasıl bir şeydir?" Burayı izah eder misiniz?

 12. "İlm-i ezelînin veya irade-i ezeliyenin bir fiille taallûkları ihtiyara mahal bırakmıyor." sorusunu ve cevabın birinci bölümünü izah eder misiniz?

 13. "Ehl-i İ'tizalce: 'Ölmeyecekti.' Çünkü onlarca muradın iradeden tahallüfü caizdir." cümlesini izah eder misiniz?

 14. "İlmi ezeli zannedildiği gibi uzun bir silsilenin başı değildir ki, esbabdan tegafül ile, yalnız müsebbebat o mebdee isnad edilsin." ve "Malumun mekayisi ve esbabı, kadere isnad edilemez." cümlelerini açıklar mısınız?

 15. "İnsanın kıymetini tayin eden, mahiyetidir. Mahiyetin değeri ise, himmeti nisbetindedir. Himmeti ise, hedef ittihaz ettiği maksadın derece-i ehemmiyetine bakar..." ifadelerini izah eder misiniz?

 16. "Ehl-i tabiat, esbaba hakikî bir tesir veriyor." cümlesini açıklar mısınız?

 17. "Kudret-i ezeliye, en evvel eşyanın melekût, yani içyüzüne taalluk eder. Bu yüz ise ale'l-umum güzel ve şeffaftır. Evet, şems ve kamerin yüzleri parlak olduğu gibi gecenin ve bulutların da içyüzleri.." Kudreti ezeliyenin taalluku için bir sıralama var mı?

 18. "Evet, zerre mir'at olur, fakat mikyas olamaz. Bu meselelerden tebarüz ettiği vecihle, Cenab-ı Hakkın mümkinata kıyas edilmesi ve mümkinatın Onun şuunatına mikyas yapılması, en büyük cehalet ve hamakattir." izah eder misiniz?

 19. "Zerre mir’at olur, fakat mikyas olamaz." cümlesini izah eder misiniz, zerre neden mikyas olamıyor?

 20. "Kalb gözü, sanki cevahire bir hazine olmak üzere Cenab-ı Hak tarafından yapılan bir binadır. Vakta ki sû'-i ihtiyarlarıyla ifsada uğradı ve cevherlere yapılan yerler, yılanlar ve akreplerle doldu; kapısı hatmedildi ki, o sâri hastalıktan başka..." izah?

 21. İnsanın manevi mahiyetini bir sistem içinde, risalelerden de destek alarak tarif etmeniz mümkün mü acaba? Nefis nedir? Kalp, aklın kendisi midir? Düşünen kalp ise dimağın görevi nedir? Vicdan hakkında bilgi verir misiniz?

 22. Akıl marifet içindir, irade ibadetullah içindir, his muhabbetullah içindir. Nerede geçiyor, izah eder misiniz?

 23. Kalb nedir? Risale-i Nur'a göre kalp neresidir? Sıkıntı ve üzüntü halinde kalbimde maddi ağrılar oluyor. Bu ağrıyan şey maddi kalbim midir? Maddi kalbim ise, fiziki bir müdahale olmayınca neden ağrısın ki?

 24. Tekellümden Gaybete İltifat, Ne Demektir?

 25. "Fiil-i müteaddî olduğu halde âlâ ile zikredilmesi, hatmedilen kalbin dünyaya bakan kapısı değil, ancak âhirete nâzır olan kapısı seddedilmiş olduğuna işarettir." cümlesini izah eder misiniz?

 26. Bir abimiz Risale sohbetinde "Göz aldanır, kulak aldanmaz." dedi. Bu konuyu açıklayabilir misiniz? Bu umumi bir düstur mudur?

 27. "Sem' ise, kalb ve basarın hilâfına, masdardır. İşittiren ferttir. Cemaatin işittikleri, ferttir. İşiten fert, fert olur. Bunun için müfred olarak iki cem'in arasına düşmüştür." izah eder misiniz?

 28. "Melekât ve malûmat-ı kalbiye, alelekser kulak penceresinden kalbe girerler. Bu itibarla, sem', kalbe yakındır..." Vahiy direkt mi yoksa kulak aracılığı ile mi kalbe geliyor?

 29. "Melekât ve malûmat-ı kalbiye, alelekser kulak penceresinden kalbe girerler." cümlesini örnekle izah eder misiniz?

 30. "Göz, kalbin aynasıdır" ifadesini açıklar mısınız?

 31. "Tenkiri ifade eden غِشَاوَةٌ'deki tenvin, onların gözleri üstündeki perde, malûm olmayan bir perde olup, ondan sakınmak onlar için mümkün olmadığına işarettir." İzah eder misiniz?

 32. "Fakat mesmuatı dinlemekte veya hâtıratı tahattur etmekte bu ıztırar yoktur. غِشَاوَةٌ tâbiri, gözün yalnız ön cihete hâkim ve nâzır olduğuna işarettir ki, eğer bir perde ile o cihetten alâkası kesilse, bütün bütün kör kalır." İzah eder misiniz?

 33. "Cümle-i fiiliyeye tercihan cümle-i ismiyenin ihtiyar edilmesi, basar ile görünen delillerin sabit olduklarına; kalb veya sem' ile alınan deliller ise, müteceddid ve gayr-ı sabit olduklarına işarettir." cümlesini izah eder misiniz?

 34. "Gözün açılmasıyla eşyayı görmemek mümkün değildir. Fakat mesmuatı dinlemekte veya hatıratı tahattur etmekte bu ıztırar yoktur." deniyor. Nasıl oluyor da göz açıldığında mecburen her şeyi görüp, kulak açıldığında her şeyi duyma zorunluluğu olmuyor?..

 35. "Küfür, gayrı mütenahi nimetlere küfran olduğundan..." Küfür gayrı mütenahi nimetlere küfrandır, deniyor. Halbuki gördüğümüz nimetler sayılı değil mi? Gördüğümüz bütün nimetler sınırlı değil mi?

 36. "Zıt zıttına muannid ise de çok hususlarda mümasil olur." ifadesini açıklar mısınız?

 37. "Kâfirin cevher-i ruhu bozulmuştur. Bu itibarla, o bozulmuş olan kalbin gayr-ı mütenahi bir cinayete istidadı vardır." Sonradan Müslüman olanları nasıl anlayacağız?

 38. Kafirin ebedi cehennemde kalmasını bir türlü anlayamıyorum, bunu açık ve net olarak izah eder misiniz? Sonlu bir insan, nasıl sonsuz cinayet işleyebiliyor? Risalelerde bu sorunun cevabı var mı acaba?

 39. "İman, lezaiz-i ebediyeyi ismar ettiği gibi, küfür de âlâm-ı elîmeyi ve ebediyeyi âhirette intaç etmesi, şe’nindendir." cümlesini izah eder misiniz?

 40. Acı, elem, musibet, cehennem gibi riskleri almaktansa varolmamak daha anlamlı geliyor. Yoklukta kalsaydık herhangi bir talebimiz, var olma arzumuz dahi olmayacaktı. Varlığın cehennem gibi riski göze aldıracak güzellikleri, hayırları nelerdir?

 41. "Terhibin vicdan üzerine tesiri, terhibi tasdik etmekle olur. Terhibin tasdiki ise, haricî bir azabın vücuduna mütevakkıftır. Zira vicdan, akıl ve vehim gibi, haricî ve ebedî hakikat hükmüne geçmiş bir azabdan yapılan terhible müteessir olur..." izahı?

 42. "Hakaik-i nisbiyenin sübutunu izhar etmek, hikmet-i ezeliyenin iktizasındandır. Bu gibi hakaikın tezahürü, ancak şerrin vücuduyla olur." cümlesini açıklar mısınız?

 43. "Fakat kâfir, kendi ameliyle bu duruma kesb-i istihkak etmiş ise de amelinin cezasını çektikten sonra, ateş ile bir nev'i ülfet peyda eder ve evvelki şiddetlerden âzade olur." Kâfirin cezası ebedi olduğu hâlde; cezasını çektikten sonra denmesinin hikmeti?

 44. "Madem ki her şeyin Allah`tan olduğunu bilirsin ve ona iz`anın vardır; zararlı, menfaatli her şeyi tahsin ve hüsn-ü rıza ile kabul etmek lazımdır." Zararlı şeylere razı olma konusunu açıklar mısınız?

 45. "Fakat kâfir, kendi ameliyle bu duruma kesb-i istihkak etmişse de, amelinin cezasını çektikten sonra, ateşle bir nevi ülfet peyda eder ve evvelki şiddetlerden azade olur." detaylı izah eder misiniz?

 46. Cehennemde azap çeken bir insana, "Yok olmak ister misin?" dense, kabul etmeyecek mi? Üstad'ın yokluk telakkisinden bunu mu anlamak gerekiyor?

Yükleniyor...