70

İçerikler


  1. "Kardeşlerimizden birisinin namaz tesbihatinde tekasül göstermesine binaen dedim..." Bu mektupta tesbihat olarak sadece "sübhanallah, elhamdülillah, Allahu ekber ve lailahe illah" virdleri üzerinde durulmuş, uzun tesbihattan bahsetmemiş?

  2. "Namazdan sonraki tesbihatlar tarikat-ı Muhammediyedir (a.s.m.) ve Velâyet-i Ahmediyenin (a.s.m.) evradıdır. O noktadan ehemmiyeti büyüktür." Namazlardan sonra uzun tesbihat yapmanın ne gibi faydaları vardır, Üstad bu tesbihatı hangi kaynaklardan almış?

  3. ''Risalete inkilab eden velayet-i Ahmediye'' ne demektir?

  4. "Bu asrın bir hassası şudur ki; hayatı dünyeviyeyi, hayat-ı bakiyeye bilerek tercih ettiriyor." Hem kendimizi hem de yakınlarımızı bu tehlikeden nasıl kurtarabiliriz?

  5. "Nasıl bir uzv-u insanî hastalansa, yaralansa, sair âzâ vazifelerini kısmen bırakıp onun imdadına koşar." Tıpta bu olayın yeri var mı?

  6. "Hırs-ı hayat ve hıfzı ve zevk-i hayat ve aşkı taşıyan ve fıtrat-ı insaniyede derc edilen bir cihaz-ı insaniye, çok esbapla yaralanmış, sair letâifi kendiyle meşgul edip sukut ettirmeye başlamış; …" cümlesini izah eder misiniz?

  7. "Hem nasılki bir cazibedar, sefihane ve sarhoşane şaşaalı bir eğlence bulunsa, çocuklar ve serseriler gibi büyük makamlarda bulunan insanlar ve mesture hanımlar … vazifelerini ta'til ederek iştirak ediyorlar." Buradaki "hanımlar" ruh mu, akıl mı, sırr mı?

  8. "Evet; hayat-ı dünyeviyenin muhafazası için, zaruret derecesinde olmak şartiyle, bazı umûr-u diniyeyi terkeder." Hayat-ı içtimaiye noktasından izah eder misiniz?

  9. "Ehl-i dalâlet nazar-ı dikkati şu hayata celb ede ede o derece nazar-ı dikkati kendine celb etmiş ki, ednâ bir hâcât-ı hayatiyeyi büyük bir mesele-i diniyeye tercih ettiriyor." cümlesini izah eder misiniz?

  10. "Bu acip asrın bu acip hastalığına ve dehşetli marazına karşı Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyânın tiryak misâl ilâçlarının nâşiri olan Risale-i Nur dayanabilir. " cümlesini açıklar mısınız, ne demek isteniyor?

Yükleniyor...