İkinci Nükte

İçerikler


  1. Birinci, İkinci ve Üçüncü vecihte, insanın musibet ve hastalıklara şikayet etmeye hakkının olmadığı beyan ediliyor. Buraları izah eder misiniz?

  2. "İnsanı bir model yapmış..." Model olma vazifesine karşı insana ne gibi ücretler verilmektedir?

  3. "Hayat musibetlerle, hastalıklarla tasaffi eder, kemal bulur, kuvvet bulur, terakki eder, netice verir, tekemmül eder, vazife-i hayatiyeyi yapar." İzah eder misiniz?

  4. Meşakkatler ve sıkıntılarla insanın istidatlarının inkişaf ve terakki edeceğinden bahsediliyor. İnsandaki bazı madenlerin işletilmesi nasıl oluyor?

  5. "Yeknesak istirahat döşeğindeki hayat, hayr-ı mahz olan vücuttan ziyade, şerr-i mahz olan ademe yakındır ve ona gider." cümlesini açıklar mısınız?

  6. "Şu dâr-ı dünya, meydan-ı imtihandır ve dâr-ı hizmettir. Lezzet ve ücret ve mükâfat yeri değildir." Dünyada çalışıp kazanıyoruz ve nimetlerden lezzet alıyoruz. Burayı nasıl anlayabiliriz? Lezzet ve ücret ve mükâfatı birbirinden ayıran özellikler nelerdir?

  7. "Madem dar-ı hizmettir ve mahalli ubudiyettir; hastalık ve musibetler, dini olmamak ve sabretmek şartıyla o hizmet ve ubudiyete çok muvafık olur ve kuvvet verir." cümlesini açıklar mısınız?

  8. "İbadet iki kısımdır: Bir kısmı müspet, diğeri menfi. Müspet kısmı malumdur. Menfi kısmı ise, hastalıklar ve musibetlerle, musibetzede zaafını ve aczini hissedip..." İzah eder misiniz?

  9. Hastalık anında bir dakikalık ibadetin bir gün ibadet hükmüne geçmesi konusunda ayet ya da hadis var mıdır?

  10. "Hatta bir ahiret kardeşim, Muhacir Hafız Ahmed isminde bir zatın müthiş bir hastalığına ziyade merak ettim." Burada geçen "ahiret kardeşliği" ne demektir?

Yükleniyor...