On Birinci Rica

İçerikler


 1. "Madem cismen fâniyim; bu fânilerden bana ne hayır gelebilir?" Herhalde burada Üstad, insanlardan soyutlanmayı öngörmüyor. Bu bahsi açabilir misiniz?

 2. "Ulum-u felsefeyi, ulum-u İslamiye ile beraber hafsalama doldurup..." ifadesini biraz açar mısınız?

 3. "O ulûm-u felsefeyi, pek yanlış olarak, maden-i tekemmül ve medar-ı tenevvür zannetmiştim. Halbuki, o felsefî meseleler ruhumu çok fazla kirletmiş..." ifadelerindeki "felsefi ilimler" nelerdir; "felsefi meselelerin kirleri"ne örnek verir misiniz?

 4. "Halbuki, o felsefî meseleler ruhumu çok fazla kirletmiş ve terakkiyât-ı mâneviyemde engel olmuştu." İzah eder misiniz?

 5. "Halbuki o felsefî mes'eleler ruhumu çok fazla kirletmiş ve terakkiyat-ı maneviyemde engel olmuştu." cümlesi ile "Fünununuzu ve terakkiyatınızı merdiven yapınız." ifadesini nasıl anlayabiliriz?

 6. "Fünun-u hikmetten gelen zulümat-ı ruhiye, ruhumu kâinata boğduruyordu. Hangi cihete baktım, nur aradım; o meselelerde nur bulamadım, teneffüs edemedim..." Devamıyla açıklar mısınız?

 7. "Ya bütün esbab-ı maddiyeye taksim edilecek, veyahut bütünü birden bir tek zâta verilecektir. Birinci şık muhal olduğu gibi, bu şık vâciptir..." Bu ifadeleri açıklar mısınız?

 8. "Meselâ, nasıl ki göze görülmeyen eczalı bir mürekkeple yazılan bir kitaba, o yazıyı göstermeye mahsus bir ecza sürülse, o koca kitap birden her bir göze vücudunu gösterip kendini okutturur..." Varlıkların maddi sahaya çıkmaları nasıl oluyor?

 9. "Kudretin bir cilvesi olan kuvvetini o mahiyet-i ilmiyeye sürer, o şeye vücud-u haricî verir, göze gösterir, nukuş-u hikmetini okutturur." Kudret direkt faaliyet göstermiyor mu ki, bir cilvesi olan kuvvet tabiri kullanılıyor?

 10. "Eğer bütün eşya birden o Kadîr-i Ezelîye ve Alîm-i Külli Şeye verilmezse, o vakit sinek gibi en küçük bir şeyin vücudunu, dünyanın ekser nevilerinden hususî bir mizanla toplamak lâzım gelmekle beraber,.." ifadesini özetleyerek açıklar mısınız?

 11. "Bir tek sineğin vücudunu ve o vücudun cihazatını mizan-ı mahsusla toplayamazlar. Toplasalar da..." Burada diğer aşamalara gelinebilir demek ki, doğru mu?

 12. "Evet bana öyle bir Hâlık ve Rab lâzım ki, en küçük hatırat-ı kalbimi ve en hafî niyazımı bilecek ve en gizli ihtiyac-ı ruhumu yerine getirdiği gibi, bana saadet-i ebediyeyi vermek için, koca dünyayı âhirete tebdil edecek..." Devamıyla izah eder misiniz?

 13. "İhtiyarlığınıza ebedî bir gençlik nazarıyla bakabilirsiniz. Çünkü onunla ebedî bir gençlik kazanabilirsiniz." İzah eder misiniz?

 14. "Hakiki soğuk ve sakil ve çirkin ve zulmetli ve elemli olan ihtiyarlık ise, ehl-i dalaletin ihtiyarlıklarıdır, belki de onların gençlikleridir." İzah eder misiniz?

Yükleniyor...