On Birinci Rica

İçerikler


 1. "Madem cismen fâniyim; bu fânilerden bana ne hayır gelebilir?" Herhalde burada Üstad, insanlardan soyutlanmayı öngörmüyor. Bu bahsi açabilir misiniz?

 2. "Ezcümle, fünun-u hikmetten gelen zulümat-ı ruhiye, ruhumu kâinata boğduruyordu. Hangi cihete baktım, nur aradım; o meselelerde nur bulamadım, teneffüs edemedim. Tâ, Kur’ân-ı Hakîmden gelen Lâ ilâhe illâ Hû cümlesiyle..." Devamıyla açıklar mısınız?

 3. "Halbuki o felsefî mes'eleler ruhumu çok fazla kirletmiş ve terakkiyat-ı maneviyemde engel olmuştu." cümlesi ile "Fünununuzu ve terakkiyatınızı merdiven yapınız." ifadesini nasıl anlayabiliriz?

 4. "Halbuki, o felsefî meseleler ruhumu çok fazla kirletmiş ve terakkiyât-ı mâneviyemde engel olmuştu." Üstad fikirlerini çürütmek için mi felsefeyle iştigal etmiş? Üstad ruhen sıkıntılı zamanlarını nazara veriyor. Büyük zatların sıkıntıları da büyük mü?

 5. "O ulûm-u felsefeyi, pek yanlış olarak, maden-i tekemmül ve medar-ı tenevvür zannetmiştim. Halbuki, o felsefî meseleler ruhumu çok fazla kirletmiş..." ifadelerindeki "felsefi ilimler" nelerdir; "felsefi meselelerin kirleri"ne dair örnek verir misiniz?

 6. "Ulum-u felsefeyi, ulum-u İslamiye ile beraber hafsalama doldurup..." ifadesini biraz açar mısınız?

 7. "Kudretin bir cilvesi olan kuvvetini o mahiyet-i ilmiyeye sürer, o şeye vücud-u haricî verir, göze gösterir, nukuş-u hikmetini okutturur." Kudret direkt faaliyet göstermiyor mu ki, bir cilvesi olan kuvvet tabiri kullanılıyor?

 8. "Meselâ, nasıl ki göze görülmeyen eczalı bir mürekkeple yazılan bir kitaba, o yazıyı göstermeye mahsus bir ecza sürülse, o koca kitap birden her bir göze vücudunu gösterip kendini okutturur..." Varlıkların maddi sahaya çıkmaları nasıl oluyor?

 9. "Ya bütün esbab-ı maddiyeye taksim edilecek, veyahut bütünü birden bir tek zâta verilecektir. Birinci şık muhal olduğu gibi, bu şık vâciptir..." Bu ifadeleri açıklar mısınız?

 10. "Bir tek sineğin vücudunu ve o vücudun cihazatını mizan-ı mahsusla toplayamazlar. Toplasalar da o vücudun miktar-ı muayyenesinde durduramazlar. Durdursalar da..." Burada üçüncü aşamaya gelinebilir demek ki, doğru mu?

 11. "Eğer bütün eşya birden o Kadîr-i Ezelîye ve Alîm-i Külli Şeye verilmezse, o vakit sinek gibi en küçük bir şeyin vücudunu, dünyanın ekser nevilerinden hususî bir mizanla toplamak lâzım gelmekle beraber,.." ifadesini özetleyerek açıklar mısınız?

 12. "Evet bana öyle bir Hâlık ve Rab lâzım ki, en küçük hatırat-ı kalbimi ve en hafî niyazımı bilecek ve en gizli ihtiyac-ı ruhumu yerine getirdiği gibi, bana saadet-i ebediyeyi vermek için, koca dünyayı âhirete tebdil edecek..." Devamıyla izah eder misiniz?

Yükleniyor...