Beşinci Nokta

İçerikler


  1. "İnşikak-ı kamer, kendi kendine, bazı esbaba binaen vuku bulmuş, tesadüfî, tabiî bir hâdise değil ki, âdi ve tabiî kanunlarına tatbik edilsin..." Beşinci Noktanın giriş kısmını açar mısınız?

  2. "Elhasıl; buraya kadar tahkik namına ve hasmı ilzam hesabına idi. Bundan sonraki cümleler hakikat namına ve iman hesabınadır." Devamıyla açar mısınız?

  3. "İlm-i kelâmın meslekçe birbirinden çok uzak olan imamların ve mütebahhir ulemanın tasdiki ve nass-ı kat'î ile dalâlet üzerine icmâları vaki olmayan ümmet-i Muhammediyenin (a.s.m.) o vak'ayı telâkki-i bilkabul etmesi, inşikak-ı kameri ispat eder." İzah?

  4. "Şakk-ı kamerin imkânında şüphe kalmadı, kat’î ispat edildi. Şimdi, vukuuna delâlet eden..." İmkân ile vuku neden ayrı zikredilmiş, farkları nedir? İzah eder misiniz?

  5. "Semâ-yı risaletin kamer-i münîri olan Hâtem-i Divan-ı Nübüvvet" ifadesinin izahı nasıldır?

  6. Şakk-ı Kamer muzicesinin ispatında şu cümle geçiyor: "...ve ehl-i keşif ve ilham bütün evliya ve sıddıkinin şehadetiyle..." Bu hangi anlamda delil olarak kullanılıyor burada?

  7. "...arza bağlı semaya asılı olan kameri ..." cümlesini izah eder misiniz? Ayrıca önce mi’rac mucizesi mi oldu, şakk-ı Kamer mi?

  8. "Risalet ve velâyet gibi iki nuranî kanadıyla, iki ziyadar cenahla evc-i kemâlâta uçmuş, tâ Kâbe Kavseyne çıkmış; hem ehl-i semâvât, hem ehl-i arza medar-ı fahr olmuştur." İzah eder misiniz? Sondaki Arabî ibareleri açar mısınız?

  9. "Zât-ı Ahmediye (a.s.m) kamerin açılmış iki nuranî kanadı gibi, risalet ve velâyet gibi iki nuranî kanadıyla, iki ziyadar cenahla evc-i kemâlâta uçmuş, tâ Kâbe Kavseyne çıkmış; hem ehl-i semâvat, hem ehl-i arza medar-ı fahr olmuştur." cümlesini izahı?

Yükleniyor...