"İlm-i kelamın meslekçe birbirinden çok uzak olan imamların ve mütebahhir ulemanın tasdiki ve nass-ı kati ile dalalet üzerine icmaları vaki olmayan ümmet-i Muhammediyenin (a.s.m.) o vakayı telakki-i bilkabul etmesi, inşikak-ı kameri ispat eder." İzah?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Ehl-i adalet olan sahabelerin, vukuuna icmâı ve ehl-i tahkik umum müfessirlerin وَانْشَقَّ الْقَمَرُ tefsirinde onun vukuuna ittifakı ve ehl-i rivayet-i sadıka bütün muhaddisinin, pek çok senetlerle ve muhtelif tariklerle vukuunu nakletmesi ve ehl-i keşif ve ilham bütün evliya ve sıddıkinin şehadeti ve ilm-i kelamın meslekçe birbirinden çok uzak olan imamların ve mütebahhir ulemanın tasdiki ve nass-ı kati ile dalalet üzerine icmaları vaki olmayan ümmet-i Muhammediyenin (a.s.m.) o vak'ayı telâkki-i bilkabul etmesi, Güneş gibi inşikak-ı Kameri ispat eder." (Mektubat, On Dokuzuncu Mektup, Şakk-ı Kamer Mucizesine Dairdir)

Sevad-ı azam; kelime olarak büyük çoğunluk, ekseriyeti-i mutlaka demektir. Istılahî olarak ise, İslam ümmetinin gittiği büyük cadde, orta yol, Peygamber Efendimiz (asm)'in sünnetlerini noktası noktasına takip eden Ehl-i sünnet ve'l-cemaat yoludur. Peygamber Efendimiz (asm) de birçok hadis-i şerifinde bu manaya işaret etmiştir. Bunlardan en ehemmiyetlisi;

“Ümmetimin ekseriyeti dalalet üzerine ittifak etmez.”

“Ümmetimin âlimleri batıl bir şeyde birleşmez.” (Tirmizi, Fiten,7; İbn Mace, Fiten, 8)

mealindeki hadisleridir. İşte bu paragrafta işaret edilen husus, ümmetin ittifak ile kabul edip iman ettiği bir mu’cize, elbette kat’îdir, denilmek isteniyor.

Ayın ikiye bölünme mu’cizesinin -hâşâ- aslı astarı olmasa, koca bir ümmetin üzerinde ittifak etmesi mümkün olmaz. Bu hem ittifak açısından hem de Peygamber Efendimiz (asm)'in hadis-i şerifi açısından mümkün değildir. Öyle ise Ay'ın ikiye bölünmesini ümmet kabul edip üzerinde ittifak ediyorsa, bu mutlaka vuku bulmuştur demektir. “Ve nass-ı kat'î ile dalâlet üzerine icmâları vaki olmayan ümmet-i Muhammediyenin (a.s.m.) o vak'ayı telâkki-i bilkabul etmesi, Güneş gibi inşikak-ı kameri ispat eder.” cümlesi bu manaya işaret ediyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...