"İlm-i kelâmın meslekçe birbirinden çok uzak olan imamların ve mütebahhir ulemanın tasdiki; ve nass-ı kat'î ile, dalâlet üzerine icmâları vaki olmayan ümmet-i Muhammediyenin (a.s.m.) o vak'ayı telâkki-i bilkabul etmesi, inşikak-ı kameri ispat eder." İzah?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Ehl-i adalet olan sahabelerin, vukuuna icmâı ve ehl-i tahkik umum müfessirlerin وَانْشَقَّ الْقَمَرُ tefsirinde onun vukuuna ittifakı; ve ehl-i rivayet-i sadıka bütün muhaddisînin, pek çok senetlerle ve muhtelif tariklerle vukuunu nakletmesi; ve ehl-i keşif ve ilham bütün evliya ve sıddıkînin şehadeti; ve ilm-i kelâmın meslekçe birbirinden çok uzak olan imamların ve mütebahhir ulemanın tasdiki; ve nass-ı kat'î ile dalâlet üzerine icmâları vaki olmayan ümmet-i Muhammediyenin (a.s.m.) o vak'ayı telâkki-i bilkabul etmesi, güneş gibi inşikak-ı kameri ispat eder."(1)

Sevad-ı azam; kelime olarak ezici çoğunluk, ekseriyeti-i mutlaka demektir. Istılahi olarak ise, İslam ümmetinin gittiği büyük cadde, orta yol, Peygamberimiz (asm)'in sünnetini, noktası noktasına takip eden Ehl-i sünnet vel cemaat yoludur. Peygamber Efendimiz (asm) de bir çok hadis-i şerifinde bu manaya işaret etmiştir. Bunlardan en önemlisi; “Ümmetimin çoğunluğu batıla sapmaz.” tespitidir. Ya da “Ümmetimin alimleri batıl bir şeyde birleşmez.” mealindeki hadisleridir. İşte bu paragrafta işaret edilen husus, ümmetin ittifak ile kabul edip iman ettiği bir mucize, elbette katidir, denilmek isteniyor.

Ayın ikiye bölünme mucizesinin -haşa- aslı astarı olmasa, koca bir ümmetin üzerinde ittifak etmesi mümkün olmaz. Bu hem ittifak açısından hem de Peygamber Efendimiz (asv)'in hadis-i şerifi açısından mümkün değildir. Öyle ise ayın ikiye bölünmesini ümmet kabul edip üzerinde ittifak ediyorsa, bu mutlaka vuku bulmuştur demektir. “Ve nass-ı kat'î ile dalâlet üzerine icmâları vaki olmayan ümmet-i Muhammediyenin (a.s.m.) o vak'ayı telâkki-i bilkabul etmesi, güneş gibi inşikak-ı kameri ispat eder.” cümlesi bu manaya işaret ediyor.

(1) bk. Sözler, On Dokuzuncu ve Otuz Birinci Sözlerin Zeyli.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...