"İlm-i kelâmın meslekçe birbirinden çok uzak olan imamların ve mütebahhir ulemanın tasdiki ve nass-ı kat'î ile dalâlet üzerine icmâları vaki olmayan ümmet-i Muhammediyenin (a.s.m.) o vak'ayı telâkki-i bilkabul etmesi, inşikak-ı kameri ispat eder." İzah?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Ehl-i adalet olan sahabelerin, vukuuna icmâı ve ehl-i tahkik umum müfessirlerin وَانْشَقَّ الْقَمَرُ tefsirinde onun vukuuna ittifakı ve ehl-i rivayet-i sadıka bütün muhaddisînin, pek çok senetlerle ve muhtelif tariklerle vukuunu nakletmesi ve ehl-i keşif ve ilham bütün evliya ve sıddıkînin şehadeti ve ilm-i kelâmın meslekçe birbirinden çok uzak olan imamların ve mütebahhir ulemanın tasdiki ve nass-ı kat'î ile dalâlet üzerine icmâları vaki olmayan ümmet-i Muhammediyenin (a.s.m.) o vak'ayı telâkki-i bilkabul etmesi, Güneş gibi inşikak-ı Kameri ispat eder." (1)

Sevad-ı azam; kelime olarak büyük çoğunluk, ekseriyeti-i mutlaka demektir. Istılahî olarak ise, İslam ümmetinin gittiği büyük cadde, orta yol, Peygamber Efendimiz (asm)'in sünnetlerini noktası noktasına takip eden Ehl-i sünnet ve'l-cemaat yoludur. Peygamber Efendimiz (asm) de birçok hadis-i şerifinde bu mânaya işaret etmiştir. Bunlardan en ehemmiyetlisi; “Ümmetimin ekseriyeti dalalet üzerine ittifak etmez.” Ya da “Ümmetimin âlimleri batıl bir şeyde birleşmez.” (2) mealindeki hadisleridir. İşte bu paragrafta işaret edilen husus, ümmetin ittifak ile kabul edip iman ettiği bir mu’cize, elbette kat’îdir, denilmek isteniyor.

Ayın ikiye bölünme mu’cizesinin -hâşâ- aslı astarı olmasa, koca bir ümmetin üzerinde ittifak etmesi mümkün olmaz. Bu hem ittifak açısından hem de Peygamber Efendimiz (asm)'in hadis-i şerifi açısından mümkün değildir. Öyle ise Ay'ın ikiye bölünmesini ümmet kabul edip üzerinde ittifak ediyorsa, bu mutlaka vuku bulmuştur demektir. “Ve nass-ı kat'î ile dalâlet üzerine icmâları vaki olmayan ümmet-i Muhammediyenin (a.s.m.) o vak'ayı telâkki-i bilkabul etmesi, Güneş gibi inşikak-ı kameri ispat eder.” cümlesi bu mânaya işaret ediyor.

Dipnotlar:

(1) bk. Mektubat, On Dokuzuncu Mektup, Şakk-ı Kamer Mucizesine Dairdir.
(2) bk. Tirmizi, Fiten,7; İbn Mace, Fiten, 8.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...