İkinci Sual

İçerikler


  1. "Halk-ı şer şer değil, kesb-i şer şerdir." İnsan dalaleti seçer ve Allah onu yaratırsa bu şer olmaz mı, dalaleti yaratmak nasıl hayır oluyor? Şerri yaratmak şer değilse hayırdır, şerrin yaratılmasındaki hayrı göremiyorum...

  2. "Hayr-ı kesir için şerr-i kalil kabul edilir. Eğer şerr-i kalil olmamak için, hayr-ı kesiri intaç eden bir şer terk edilse, o vakit şerr-i kesir irtikâp edilmiş olur." İzah eder misiniz?

  3. Üstad, bir taraftan hayr-ı kesir için şerri kalil kabul edilmeli diyor, diğer taraftan dokuz cani ve bir masumun bulunduğu bir geminin batırılamayacağını söylüyor. Adaleti izafiye ve bu iki durum arasındaki ilişki nasıl anlaşılır?

  4. "El-hükmü li’l-ekser." kaidesi her zaman geçerli midir? Bazı dilenciler ihtiyacı olmadığı halde, bizlerden para alarak aldatıyorlar bizi?

  5. "Kemmiyetin, keyfiyete nisbeten ehemmiyeti yok. Asıl ekseriyet, keyfiyete bakar." cümlesine göre; kemiyet ve keyfiyeti açıklar mısınız?

  6. "Milyonlarla evliya, milyarlarla asfiya" gibi rakamsal ifadeleri nasıl anlamalıyız?

  7. "Mücahede-i hayatiyeye mazhar olmazsa, yüz para kıymetinde yüz çekirdek olur." Hurma çekirdeği için "mücadele" yerine "mücahede" kelimesi neden kullanılmış olabilir?

  8. Allah cehennemlikleri neden yarattı?

  9. Mesela; biri bir yığın kömür ve içinde elmasları imal etti ve bunları mihenge vurdu. Kömür olanları yaktı, elmasa layık değeri verdi. Ama imal eden de o. Şimdi kendi verdiği özellikten dolayı kömüre ceza vermiş olmuyor mu; kömürün ne suçu var?

Yükleniyor...