Dördüncü Mebhas, Sekizinci Mesele

İçerikler


 1. "Elfâz-ı Kur’âniye ve tesbihât-ı Nebeviyenin lâfızları câmid libas değil, cesedin hayattar cildi gibidir; belki mürur-u zamanla cilt olmuştur." cümlesini izah eder misiniz? Yani bu kelimeler ilk geldiğinde elbise gibi miydi?

 2. "Lâfız ve lâfz-ı müşebbi’ olduğu bir meâl-i icmâlî ile ve isim ve alem bulundukları mânâ-yı örfî onlara kâfi geliyor." Bu cümleyi açıklar mısınız?

 3. "Ve hâkezâ, git gide, o tekrarda yalnız bir kısım letâif kalır ki, pek geç usanıyor; devam eder, daha mânâya ve tetkikata hiç ihtiyaç bırakmıyor. Gaflet kuvve-i müfekkireye zarar verdiği gibi ona zarar vermiyor." Bu cümleleri açıklar mısınız?

 4. Yirmi Altıncı Mektup'ta Üstad'ın ifade ettiği, alem ve isim, mana-yı örfi, bazı duyguların geç usanması gibi konuları açıklar mısınız?

 5. "Alem gibi, mânâ-yı lügavîsinden ziyade, mânâ-yı örfî-i şer’îsine bakılır. Öyle ise değişmeleri şer’an mümkün değildir." ifadesini açıklar mısınız?

 6. "Bütün ömrünü İslâmiyetle geçiren ve kafasını binler mâlâyâniyatla dolduran adamlar, bir iki haftada, hayat-ı ebediyesinin anahtarı olan şu kelimât-ı mübarekenin meâl-i icmâlîsini öğrenmemesine nasıl mazur olabilirler, nasıl Müslüman olurlar,.." İzah?

 7. Bediüzzaman, Kur'an-ı Kerim'in Türkçeleştirilmesine karşı mıydı? Bununla ilgili bir risale hatırlıyorum da. Kur'an-ı Kerim'in mealini okumayı nasıl görüyor?

 8. Türkçe ibadet neden yasak?

 9. Yazınızda Arapça Kur´an okunmasına karşı gelenlere güzel açıklamalarda bulunmuşsunuz. Ancak , Kur´an, Arapçası okunmak kaydıyla,Türkçesinin de onunla beraber okunabilmesi hususunu açıklayabilir misiniz?

 10. "Amma nazariyât-ı diniyenin mahfazaları olan elfazlar ise, değiştirilmeye lüzum kalmaz." cümlesindeki "nazariyât-ı diniye" tabirini biraz açar mısınız? Zaruriyatı diniye ve nazariyatı diniye nelerdir?

 11. "Hem سُبْحَانَ اللهِ diyen, hangi milletten olursa olsun, Cenâb-ı Hakkı takdis ettiğini anlar." Devamıyla izah eder misiniz, feyizlere medar olan nedir?

 12. "Zaruriyât-ı diniye mahfazaları olan elfâz-ı kudsiye-i İlâhiyenin yerine hiçbir şey ikame edilemez ve yerlerini tutamaz ve vazifelerini göremez... Amma nazariyât-ı diniyenin mahfazaları olan elfazlar ise, değiştirilmeye lüzum kalmaz..." İzah eder misiniz?

Yükleniyor...