Birinci Mebhas, İkinci Vecih

İçerikler


  1. "Muhabbet, kendi esbabının rüçhaniyetine göre bir kalbde hakikî bulunsa, o vakit adâvet mecazî olur, acımak suretine inkılâb eder." cümlesini izah eder misiniz? Muhabbetin sebepleri nelerdir?

  2. "Mü’min, kardeşini sever ve sevmeli. Fakat fenalığı için yalnız acır. Tahakkümle değil, belki lütufla ıslahına çalışır." Bu düsturu İslam hangi noktaya kadar uygun görür? Tahakkümle ıslaha çalışmak veya çalışmamak nasıl olur?

  3. Üstad'ın temas ettiği hadiste geçen "kat'-ı mükâleme" etmeme emri ne demektir? Yani bana durduk yere darılan kişilere, sadece selam verirsem günahtan kurtulmuş olur muyum? Herkesi razı etmek mecburiyetinde miyim?

  4. "Mü'min kardeşine kin ve adavet ne kadar zulümdür..." İman edip, İslam’a zarar veren ehl-i bid'a fırka ve gruplar hakkında da bu husus tatbik edilebilir mi?

  5. "Nasıl ki sen âdi, küçük taşları Kâ’beden daha ehemmiyetli ve Cebel-i Uhud’dan daha büyük desen,.." Burada imanın "Kâ’be"ye, İslamiyet'in "Uhud" dağına benzetilmesinin hikmeti ne olabilir?

  6. "Evet, tevhid-i imani, elbette tevhid-i kulubu ister. Ve vahdet-i itikad dahi, vahdet-i içtimaiyeyi iktiza eder." İzah eder misiniz?

  7. "İmanın verdiği nur ve şuurla ve sana gösterdiği ve bildirdiği esmâ-i İlâhiye adedince vahdet alâkaları ve ittifak rabıtaları ve uhuvvet münasebetleri var." Burayı misalle izah eder misiniz?

  8. "Hâlıkınız bir, Mâlikiniz bir,.. Bine kadar bir, bir... Peygamberiniz bir, dininiz bir,.. Yüze kadar bir, bir..." Burada bin, yüz gibi rakamla alâkalı ifadeler neden kullanılıyor?

Yükleniyor...