Birinci Mebhas, İkinci Vecih

İçerikler


  1. "Eğer muhabbet, kendi esbabının rüçhaniyetine göre bir kalbde hakikî bulunsa, o vakit adâvet mecazî olur, acımak suretine inkılâp eder." cümlesini izah eder misiniz; muhabbetin esbabları nelerdir acaba?

  2. "Hem hikmet nazarında dahi zulümdür. Zira malûmdur ki: Adavet ve muhabbet, nur ve zulmet gibi zıddırlar. İkisi, mana-yı hakikîsinde olarak beraber cem' olamazlar. Eğer muhabbet, kendi esbabının rüchaniyetine göre bir kalbde hakikî bulunsa,.." İzah?

  3. "Mü'min kardeşine kin ve adavet ne kadar zulümdür..." İman edip, İslam’a zarar veren ehl-i bid'a fırka ve gruplar hakkında da bu uygulama tatbik edilebilir mi?

  4. "Mü’min, kardeşini sever ve sevmeli. Fakat fenalığı için yalnız acır. Tahakkümle değil, belki lütufla ıslahına çalışır." Bu düsturu İslam hangi noktaya kadar uygun görür? Tahakkümle ıslaha çalışmak veya çalışmamak nasıl olur?

  5. "Nasıl ki sen âdi, küçük taşları Kâbeden daha ehemmiyetli ve Cebel-i Uhud’dan daha büyük desen, çirkin bir akılsızlık edersin..." Burada imanın "Kâbe"ye, İslamiyet'in "Uhud" dağına benzetilmesinin hikmeti ne olabilir?

  6. Uhuvvet Risalesi İkinci Vecih'i "Çünkü, nasıl ki sen âdi, küçük taşları Kâbeden daha ehemmiyetli ve Cebel-i Uhud’dan daha büyük desen, çirkin bir akılsızlık edersin." cümlesiyle beraber açıklayabilir misiniz?

  7. Üstad'ın değindiği hadiste geçen "kat'-ı mukaleme" etmeme emri ne demektir? Yani bana durduk yere darılan kişilere, sadece selam verirsem günahtan kurtulmuş olur muyum? Herkesi razı etmek mecburiyetinde miyim?

  8. "Evet, tevhid-i imani, elbette tevhid-i kulubu ister. Ve vahdet-i itikad dahi, vahdet-i içtimaiyeyi iktiza eder." İzah eder misiniz?

  9. "Halbuki, imanın verdiği nur ve şuurla ve sana gösterdiği ve bildirdiği esmâ-i İlâhiye adedince vahdet alâkaları ve ittifak rabıtaları ve uhuvvet münasebetleri var." Burayı örnekle izah eder misiniz?

  10. "Râzıkınız bir... bir bir, bine kadar bir bir. Hem Peygamberiniz bir, dininiz bir, kıbleniz bir... bir bir, yüze kadar bir bir..." Burada bin, yüz gibi sayısal veriler neden kullanılıyor?

Yükleniyor...