Block title
Block content

Mahrem bir suale cevaptır

İçerikler

  1. ""Felillâhilhamd, sırr-ı temsil dürbünüyle, en uzak hakikatler gayet yakın gösterildi..." cümlesi ve devamında ifade edilen temsil şekillerinden hangisi, hangi risalede kullanılmış?..

  2. "... acz ve zaafıma, fakr ve ihtiyacıma merhameten, hizmet-i Kur’ân’a ait yazılarıma ihsan etti." Bu cümleyi açıklar mısınız?

  3. "Dâvâ değil, dâvâ içinde burhandır." ifadesini izah eder misiniz?

  4. "Eski zamanda, esâsât-ı imaniye mahfuzdu, teslim kavî idi. Teferruatta, âriflerin marifetleri delilsiz de olsa, beyanatları makbul idi, kâfi idi..." İmam Rabbani ve Gazali gibi dehaların haşir ve kader konusundaki derin meselelere bakışları nasıldır?

  5. "Fakat şu zamanda dalalet-i fenniye, elini esasata ve erkana uzatmış olduğundan,.." cümlesini nasıl anlamalıyız; fen, elini iman esaslarına nasıl uzatmış?

  6. "Sözler, tasavvur değil, tasdiktir. Teslim değil, imandır, marifet değil şehadettir, şuhuddur; taklid değil tahkiktir. İltizam değil, izandır. Tasavvuf değil, hakikattir. Dava değil, dava içinde burhandır..." İzah eder misiniz?

  7. Risaleler hakkında "Teslim değil imandır... Taklit değil tahkiktir." ifadeleri geçiyor. Ama "Herkes herbir risalenin herbir meselesini anlamasına muhtaç değil." de deniyor. Burada ve bazı başka yerlerde teslim istenmiyor mu acaba?

  8. "Elhasıl, yazılarımda ne kadar güzellik ve tesir bulunsa, ancak temsilât-ı Kur’âniyenin lemeâtındandır." Üstad'dan önceki bazı alimler de temsil metodunu kullanmışlar. Risalelerde bu metod zirve yapmıştır, denebilir mi?

  9. "Hem sırr-ı temsil penceresiyle, hakaik-i gaybiyeye, esâsât-ı İslâmiyeye, şuhuda yakın bir yakîn-i imaniye hâsıl oldu." cümlesi ile "şuhud" ve "yakin-i imani" kavramlarını izah eder misiniz?

Yükleniyor...