Mukaddime

İçerikler


  1. Mesnevi-i Nuriye Mukaddime'sinde, Birinci Nokta'da geçen "hakikatü’l-hakaik" ifadesini açıklar mısınız?

  2. "Ekser ehl-i tarikat gibi yalnız kalben harekete kanaat edemedi. Çünkü, aklı, fikri hikmet-i felsefiyeyle bir derece yaralıydı, tedavi lâzımdı." Burayı nasıl anlamalıyız?

  3. İmam-ı Rabbani, velayet-i kübranın yolunu bildiği halde o yolda süluk etmemesinin sebebi nedir?

  4. "Üstâd-ı hakîki Kur’ândır, tevhid-i kıble bu üstadla olur, diye yalnız o üstâd-ı kudsînin irşadiyle hem kalbi, hem ruhu, gâyet garib bir tarzda sülûka başladılar." cümlesini izah eder misiniz?

  5. "Ehl-i istiğrâkın akıl gözünü kapadığı yerlerde, o makamlarda gözü açık olarak gezmiş..." ifadesini açıklar mısınız? Ehli istiğrak neden akıl gözünü kapıyor? Aklı da işlettirse tahkiki imana daha ziyade ulaşmaz mı?

  6. "Kalb ve ruhun yaralarını tedavi ve nefsin evhamdan kurtulmasını temine çalışıp, lillâhilhamd, Eski Said Yeni Said’e inkılâp etmiş." Ahir zaman müceddidinin kalp ve ruhunun yaralanmasını nasıl anlamalıyız?

  7. "O malûmat ise, meşhûdat hükmünde ve ilmelyakîn ise, aynelyakîn derecesinde bir itminan ve bir kanaat veriyor." Mesnevi-i Nuriye'nin bu yönünü açar mısınız, bu açıdan diğer Risalelerden üstün müdür?

  8. "Demek o fidanlık Mesnevî, turuk-u hafiye gibi enfüsî ve dahilî cihetinde çalışmış, kalb ve ruh içinde yol açmaya muvaffak olmuş. Bahçesi olan Risale-i Nur, hem enfüsî, hem ekseri cihetinde turuk-u cehriye gibi âfâkî ve haricî daireye..." İzahı?

Yükleniyor...