Block title
Block content

Giriş

İçerikler

 1. "Cümle tahiyyat, ol Hâkim-i Ezel ve Hakîm-i Ezelî ve Rahmân-ı Lemyezelîye elyaktır ki, bizi İslâmiyetle serfiraz ve şeriat-ı garrâ ile sırat-ı müstakîme hidayet etmiştir." cümlesini izah eder misiniz?

 2. "Ve cevv-i feza, kendi cin ve bulutların işârâtıyla nübüvvetine beşaret ve sâyebân;.." Cinleri düşünmek şartıyla, buradaki "sayeban/gölgelik" kelimesini destekleyen, Peygamberimizin mucizelerinden örnekler mevcut mu?

 3. "Zaman-ı müstakbel, kendi vukuat ve fünununun etvar-ı müdakkikanesiyle onun mevkib-i ikbalini istikbal ve lisan-ı hakîmâne ile irşadatına teşekkür..." cümlesini devamıyla izah eder misiniz?

 4. "Cihanın bütün arslanlarının bağlandıkları bir zinciri, hileci bir tilkinin koparmasına imkân var mıdır?" Bu beyti izah eder misiniz?

 5. "İsrailiyatı usûlüne ve hikâyatı akaidine ve mecazatı hakaikine karıştırarak kıymetini takdir edemedik." İsrailiyatı usûle, hikayâtı akaide, mecazı hakaike karıştırmak ne demek, izah eder misiniz?

 6. "Şu fakir, garîb Nursî ki, 'Bid’atüz-zaman' lâkabıyla müsemmâ olmaya layık iken, haberi olmadan 'Bediüzzaman' ile meşhur olan biçare,.." Üstad neden kendini böyle tanıtıyor?

 7. "Yüzer senelerden beri sevkü'l-ceyş ile kuvvet bulan hayâlât ve evhamın müdafaasına beni gayrete getiren itikadım ve yakînimdir ki: Hak neşvünema bulacaktır, taraftar ve mültezimleri muzaffer olacaklardır." cümlesinin geçtiği yeri izah eder misiniz?

 8. İslâmiyetin mağz ve lübbünü terk ederek kışrına ve zahirine vakf-ı nazar ettik ve aldandık... Cümlesini devamıyla birlikte izah eder misiniz?

 9. "Cehlistan ülkesinde menzil-nişin müzahrefat ve istibdad olanlara, şeriat-ı garrânın galebe-i mutlak ve istilâ-i tâmmına sed ve mâni olan sekiz emir, üç hakikatle zîr ü zeber olmuşlardır ve oluyorlar..." izah eder misiniz?

 10. "Evet, en büyük sebep ki, bizi dünya rahatından ve ecnebileri âhiret saâdetinden mahrum eden, şems-i İslâmiyeti münkesif ettiren, su-i tefehhüm ile tevehhüm-ü müsademet ve muhalefettir..." İzah eder misiniz?

 11. "Hem de itikadımdır ki: İstikbale hüküm sürecek ve her kıt’asında hâkim-i mutlak olacak, yalnız hakikat-i İslâmiyettir. Evet, saadet-saray-ı istikbâlde taht-nişin hakaik ve maarif yalnız İslâmiyet olacaktır. Onu fethedecek yalnız odur; emareler..." İzah?

 12. "Ve bizdeki mâni ise, istibdad-ı mütenevvi ve ahlâksızlık ve müşevveşiyet-i ahval ve atâleti intaç eden yeistir ki, şems-i İslâmiyetin küsufa yüz tutmasına sebep olmuşlardır." İstibdad-ı mütenevvi ve ahlâksızlık ve müşevveşiyet-i ahvalin izahı?

 13. İslâm âleminin içinde bulunduğu durum; eğitimsizlikten mi yoksa tembellik ve ümitsizlikten mi kaynaklanıyor? Bu konu Risalede nasıl geçiyor?

 14. Bediüzzaman Said Nursî’nin Muhakemât’ı yazma maksadını izah ettiği metni açıklar mısınız?

 15. Bir takım çevreler, din ile fenni iki zıt kutup gibi gösterme gayretindeler. Nur Külliyatı`nda bu konuya nasıl yaklaşılıyor?

 16. İslamiyete saykal vurmak, ne demektir?

 17. Muhakemat'ı Küliyat'tan kabul etmeyenler var. Kitabın başında, Risale-i Nur Külliyatı'ndan yazmadığını iddia edip, hüccet olarak kabul edilemeyeceğini söylüyorlar. Bu konuda ne dersiniz?

 18. "Bu kitap üç makale ile üç kitap üzerine müretteptir... Kitaplar ise, Kur’ân’da işaret olunan ilmü’s-sema ve ilmü’l-arz ve ilmü’l-beşeri tahkik ile bir nevi tefsirdir." ifadelerini izah eder misiniz?

 19. "Muasırlarımız üçüncü asrın nihayetinden on üçüncü asra kadar geçmiş olan asırların fihristesi veyahut enmûzeci veyahut melez bir kavimdirler. Hattâ bu zamanın çok bedihiyatı, onlarca mevhumat sayılır." izah eder misiniz?

 20. Bu kitap üç makale ile üç kitap üzerine müretteptir. Birinci Makale, unsur-u hakikatin veyahut bazı mukaddemat ve mesail ile İslâmiyete saykal vurmanın beyanındadır... cümlesini açar mısınız?

 21. Muhakemat'ta Üstad'ın Sözünü Ettiği Üç Kitap Hangileridir?

Yükleniyor...