Giriş

İçerikler


 1. Muhakemat'ı Küliyat'tan kabul etmeyenler var. Kitabın başında, Risale-i Nur Külliyatı'ndan yazmadığını iddia edip, hüccet olarak kabul edilemeyeceğini söylüyorlar. Bu konuda ne dersiniz?

 2. "Cümle tahiyyat, ol Hâkim-i Ezel ve Hakîm-i Ezelî ve Rahmân-ı Lemyezelîye elyaktır ki, bizi İslâmiyetle serfiraz ve şeriat-ı garrâ ile sırat-ı müstakîme hidayet etmiştir." cümlesini izah eder misiniz?

 3. "Ve cevv-i feza, kendi cin ve bulutların işârâtıyla nübüvvetine beşaret ve sâyebân..." Cinleri düşünmek şartıyla, buradaki "sayeban / gölgelik" kelimesini destekleyen, Peygamberimizin mucizelerinden örnekler mevcut mu?

 4. "Zaman-ı müstakbel, kendi vukuat ve fünununun etvar-ı müdakkikanesiyle onun mevkib-i ikbalini istikbal ve lisan-ı hakîmâne ile irşadatına teşekkür..." cümlesini devamıyla izah eder misiniz?

 5. "Cihanın bütün arslanlarının bağlandıkları bir zinciri, hileci bir tilkinin koparmasına imkân var mıdır?" Bu beyti izah eder misiniz?

 6. "Şu fakir, garîb Nursî ki, 'Bid’atüz-zaman' lâkabıyla müsemmâ olmaya layık iken, haberi olmadan 'Bediüzzaman' ile meşhur olan biçare..." Üstad neden kendini böyle tanıtıyor?

 7. "İslâmiyetin mağz ve lübbünü terk ederek kışrına ve zahirine vakf-ı nazar ettik ve aldandık..." Devamıyla izah eder misiniz? “İsrailiyâtı usûlüne, hikâyâtı akaidine, mecazatı hakaikine karıştırmak” ne demektir?

 8. "Yüzer senelerden beri sevkü'l-ceyş ile kuvvet bulan hayâlât ve evhamın müdafaasına beni gayrete getiren itikadım ve yakînimdir ki: Hak neşvünema bulacaktır, taraftar ve mültezimleri muzaffer olacaklardır." ifadesinin geçtiği yeri izah eder misiniz?

 9. "Ve bizdeki mâni ise, istibdad-ı mütenevvi ve ahlâksızlık ve müşevveşiyet-i ahval ve atâleti intaç eden yeistir ki, şems-i İslâmiyetin küsufa yüz tutmasına sebep olmuşlardır." İstibdad-ı mütenevvi ve ahlâksızlık ve müşevveşiyet-i ahvalin izahı?

 10. "Evet, en büyük sebep ki, bizi dünya rahatından ve ecnebileri âhiret saâdetinden mahrum eden, şems-i İslâmiyeti münkesif ettiren, su-i tefehhüm ile tevehhüm-ü müsademet ve muhalefettir..." İzah eder misiniz?

 11. "Ey benim şu kitabıma im’an-ı nazar ile nazar eden zât, malûmun olsun! Bu kitapla istediğim hizmet budur..." Bediüzzaman Said Nursî’nin Muhakemât’ı yazma maksadını izah ettiği metni açıklar mısınız?

 12. "Maksadım, ol elmas kılınca saykal vurmaktır." İslamiyete saykal vurmak, ne demektir?

 13. "Muasırlarımız üçüncü asrın nihayetinden on üçüncü asra kadar geçmiş olan asırların fihristesi veyahut enmûzeci veyahut melez bir kavimdirler. Hattâ bu zamanın çok bedihiyatı, onlarca mevhumat sayılır." İzah eder misiniz?

 14. "Bu kitap üç makale ile üç kitap üzerine müretteptir..." devamıyla izah edip, konu hakkında bilgi verir misiniz?

Yükleniyor...