Muhakemat'ı Küliyat'tan kabul etmeyenler var. Kitabın başında, Risale-i Nur Külliyatı'ndan yazmadığını iddia edip, hüccet olarak kabul edilemeyeceğini söylüyorlar. Bu konuda ne dersiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Muhakemat, "Eski Said" dönemine ait bir şah eserdir. Üstadımız bu esere ayrıca Reçetetü’l-Ulemâ (alimlerin reçetesi) ve Saykalu'l İslam (İslam'ın cilası) ismini vermiştir. Meseleleri gayet veciz ve cevami-ül kelim "Az kelimeyle çok mana ifade etme" şeklinde halletmiş. İçindeki bilgiler Külliyat'ın bir kısmının mukaddemesi ve özeti mahiyetindedir.

Hatta bu kitapta bulunup da Risalelerde bulunmayan konular da var; Unsuru'l-Belağat gibi... Bu ve diğer başlangıç eserler, Risale-i Nur Külliyatı'nı yazmaya bir basamak olduğu kanaatindeyiz.

Risale-i Nurlar Kur'an-ı Azimüşşana tam olarak ayine olmasından; nasıl ki Kur'an'da Mekkî ve Medenî ayetler var. "Mekki ayetler" gayet veciz; "Medeni ayetler" ise, muhataplar değiştiğinden tafsilatlıdır. "Eski Said'in" muhatapları ekseriyetle dar dairedeki ilmi seviyesi yüksek birkaç talebeden ibaret olduğundan, fazla tafsilata girmezdi. Müşkil konuları gayet kısa ve öz şekilde hallederdi.

"Yeni Said'in" muhatapları ise artık dar dairedeki mahdut birkaç şahıs değil, belki bütün alemi İslam, hatta bütün insanlıktır, diyebiliriz. Bu yüzden meseleler daha ayrıntılı bir şekilde izah edilmiştir. İşarat-ül İ'caz, Mesnevi-i Nuriye, Muhakemat gibi eserleri, Risale-i Nur'un bir fidanlığı, çekideği şeklinde düşünürsek, Külliyat da o çekirdeklerin ağaç olmuş şeklidir. Bu üç eser her ne kadar "Eski Said" döneminin mahsulü olsalar bile, Risale-i Nurların mütemmimi, tamamlayıcısıdırlar.

Muhakemat gibi bir eserin üzerinde "Risale-i Nur Külliyatından" şeklinde bir ifade yazılmamış diye, "Bu eser Külliyattan değildir." demek yanlış olur, sadece "Yeni Said dönemi eserlerinden değildir." denilmelidir, düşüncesindeyiz.

İlgili ders videosu için tıklayınız:
Prof. Dr. Şadi Eren, Muhakemat Dersleri (1.Bölüm)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

umut

Muhakematın değerinin farkına varılması için muhitimde nur taleberi arasında çabalarım olduysada tesir uyandırmadı.r.n daki bir çok meselenin anahtarı muhakematta var olduğunu müşahede ettim.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
sami
Benim kanatime göre Muhakemat Üstadın yanında olmadığı için veya sonradan eline geçtiği için kesin olarak külliyata dahil olduğuyla ilgili bir rivayet elimize ulaşmamış. O yüzden başından Risale-i Nur külliyatından yazmıyor. 16. Lem'a da: İKİNCİ SUALİNİZ: Sedd-i Zülkarneyn nerededir? Ye'cüc, Me'cüc kimlerdir? Elcevap: Eskiden bu meseleye dair bir risale yazmıştım. O vaktin mülhidleri onunla mülzem olmuşlardı. Şimdilik hem o risale yanımda yoktur, hem kuvve-i hafızam tatil-i eşgal etmiş, yardım etmiyor. Hem Yirmi Dördüncü Sözün Üçüncü Dalında bir nebze bu meseleden bahsedilmiş. Onun için, bu meselenin yalnız iki üç nüktesine gayet muhtasar bir işaret edeceğiz. denilmektedir. Üstadın eskiden yazdığım diye bahsettiği risale Muhakemattır. Demek yanında olsa cevab için ona iktifa edip Muhakemata havale edecekti. Ayrıca Muhakemat için yine 9. Şuada: "Latîf bir inâyet-i Rabbâniyedir ki, bundan otuz sene evvel, Eski Said, yazdığı tefsir mukaddimesi Muhâkemât nâmındaki eserin âhirinde, "İkinci Maksad: Kur'ân'da haşre işaret eden iki âyet tefsir ve beyân edilecek..." denmektedir. Buradaki tabir önemlidir "tefsir mukaddimesi". Tefsir İşarat-ul İ'caz'dır. Bir Risalenin mukaddimesi o risaleden sayılır. Külliyattaki mukaddimesi olan bütün risalelere bakabilirsiniz. Muhakemat, İşarat-ul İ'caz'ın mukaddimesi olduğu ve İşarat-ul İ'caz da 30. Mektub olduğu için Muhakematı Müstakil bir risale olarak saymasak bile 30. Mektubdan sayabiliriz. Ayrıca Münazarat, İşarat, Sunuhat, Tuluat hepsi Risale-i Nurdan peki ya Muhakemat neden Risale-i Nurdan olmasın. Üstad Münazarat ve Muhakematı Arapça telif etmiş. Daha sonra Aynı risaleleri Türkçe olarak tekrar telif etmişdir. Münazarat İslam alemindeki içtimai meseleri cilalarken Muhakemat İmani meselelere saykal vurmaktadır. Birbirleriyle bu kadar alakadar olan ve ehemmiyetine binaen hem Arapça hem Türkçe olarak ikişer defa tekrar telif edilen bu 2 kitabın birisinin Külliyata girip ötekisinin girmemesi düşünülemez. Hem Risale-i Nurdaki meselelerin mücmel hülasalarının bulunduğu Eski Said dönemi eserlerin hepsi külliyata girmiştir. Lemaat, Hakikat Çekirdekleri, İşarat-ul İ'caz, Mesnevi-i Nuriye gibi. Bunlardan Muhakematın ayrı kalmasının hiç bir maslahatı görünmüyor. Bütün bunlara rağmen Muhakematı Külliyattan saymasak bile 3 makalesinden 2si Nurlardaki meselelerin hülasa ve izahları olduğundan, diğer makalesi de 25. söz ve İşarat-ul İ'caz gibi risaleleri parlattırdığından onlara mukaddime olduğundan yine külliyattaki okuma sırasına dahil edilir. Hem Üstad yine külliyattan olduğuna dair elimizde hiçbir emare olmayan Şuaat-ı Marifet-ün Nebiyy adlı eserine 19. sözde havale etmektedir: [Şuâât-ı Mârifetü'n-Nebî nâmındaki Türkçe bir risâlede ve On Dokuzuncu Mektupta ve şu sözde icmâlen işaret ettiğimiz delâil-i nübüvvet-i Ahmediyeyi (a.s.m.) beyân etmişim. Hem onda Kur'ân-ı Hakîm'in vücûh-u i'câzı icmâlen zikredilmiş. Yine "Lemeât" nâmında Türkçe bir risâlede ve Yirmi Beşinci Sözde Kur'ân'ın kırk vecihle mu'cize olduğunu icmâlen beyân ve kırk vücûh-u i'câzına işaret etmişim. O kırk vecihde, yalnız nazımda olan belâgatı, İşârâtü'l- İ'câz nâmındaki bir tefsir-i Arabîde kırk sayfa içinde yazmışım. Eğer ihtiyacın varsa, şu üç kitâba mürâcaat edebilirsin.] Demek Üstad Külliyattan olmayan Şuaat Risalesine 19. sözdeki meseleleri izah ettiği için müracaat edip okuyabilirsin diyorsa Muhakemata da müracaat edip okunur ve bürhan olarak kabul edilir.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
yucel_21
abdulkadir badıllı abenin yanındaydık bir genç avukat abe bu eski said döneminde yazılan eserler risalei nuramı aittir diye bir soru sordu:badıllı abenin cevabı o kadar hoştuki sizinle paylaşmak istedim cvp:velevki o eserler risalei nurdan olmazlarsa dahi BEDİÜZZMANIN eserleridir .onlardan istifade edilmeli....
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
erdal purc
aziz kardeşlerim üstadımız bir çok meseleyi bazen icmali bir izah yaptıktan sonra tafsilatını filan kitaba havale ediyorum veyahutta mütekelliminin kitaplarına bakabilirsiniz diye zaten kendisi yönlendirmeler yapıyor . bu yüzden muhakemat gibi bir eseri külliyattan saymamak veya istifade yoluna gitmemek, özür diliyorum divanece bir iştir kaldıki üstadımız kendisine ait olmayan bir çok eseri kendi eseri gibi talebelerine tavsiye etmiştir,mecmuatul ahzab,hüseyni cisrinin risalei hamidiyye gibi vs.bu kadar taassub hizmete zarar vereceği gibi üstadımızında ruhaniyatı incinir kanaatindeyim .
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...