"Zaman-ı müstakbel, kendi vukuat ve fünununun etvar-ı müdakkikanesiyle onun mevkib-i ikbalini istikbal ve lisan-ı hakîmâne ile irşadatına teşekkür..." cümlesini devamıyla izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Ve zaman-ı mâzî, enbiya ve kütüb ve kâhinlerin rumuz ve telvihâtıyla, o Şems-i Hakikatin fecr-i sâdıkını göstererek müjdeci oluyor."

"Ve zaman-ı hâl, yani Asr-ı Saadet lisân-ı hâliyle; tabiat-ı Araptaki inkılâb-ı azîmin ve bedeviyet-i sırfdan medeniyet-i mahzanın defaten tevellüdünü şahid göstererek nübüvvetini isbat ediyor."

"Ve zaman-ı müstakbel, kendi vukuat ve fünunun etvar-ı müdakkikane ile onun mevkib-i ikbâlini istikbâl ve lisân-ı hakîmâne ile irşadatına teşekkür ediyor. Nev-i beşer, kendi muhakkikleriyle bahusus hatib-i beliği ki; şems gibi kendi kendine burhan olan Muhammed’in (a.s.m.) lisân-ı fasihânesiyle hakdan geldiğini ilân ediyor. Ve Zât-ı Zülcelâl, kendi Kur’ân’ının lisân-ı beliğânesiyle ol Nebiy-yi Ümmînin fermân-ı risaletini cin ve inse işittiriyor."(1)

Her dönem kendi özellik ve gerekleri ile Hazreti Peygamber (a.s.m)'in davasını tasdik ve tahmid ediyor.

Mazi zamanı; enbiyaların kitapları ve rivayetleriyle, gaybtan haber veren kahinlerin işaret ve haberleriyle, o hakikat güneşi ve iki cihan lambası olan Hz. Peygamberin peygamberliğine şehadet eder.

Şimdiki zaman, yani Asr-ı saadet; o zamanki arapların bedevi ve vahşi hallerinden bir anda en medeni kavim haline gelmeleri, ayrıca bir anda toplum ve şahıslarında meydana gelen güzel inkılaplarla O'nun (a.s.m) peygamberliğine şehadet eder.

İstikbal ise, Peygamber Efendimizin (a.s.m) dönemine göre istikbal olan sonraki dönemler ve bu dönemin alim ve evliyaları, Peygamber Efendimizin (a.s.m) imtiyaz ve güzelliklerini eserleri ile keşfedip aleme ispat etmişler ve onu bu şekilde istikbal edip, ona böyle teşekkür etmişler. Mesela Risale-i Nurlar bu eserlerden sadece bir tanesidir.

Mevkib-i ikbal tabiri Peygamber Efendimizin (a.s.m) istikbaldeki manevi temessülüne işaret ediyor. Evet onun maddi cesedi vefat etmiş olabilir, lakin manevi şahsiyetinin zaman ve mekan kaydı yoktur. O mazide Ahmet (a.s.m), Asr-ı saadette Muhammed (a.s.m) istikbalde Mustafa-yı Hüda (a.s.m)'dır. İstikbaldeki o talihli kafile, Hazret-i Peygamberimizin (a.sm) ruh-u şerifi ve baki davasıdır.

(1) bk. Muhakemat.

İlgili ders videosu için tıklayınız:
Prof. Dr. Şadi Eren, Muhakemat Dersleri (1.Bölüm)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...