İkinci Makale, On İkinci Mesele

İçerikler


 1. "Kelâmın selâmet ve rendeçlenmesi ve itidal-i mizacı ise, her kaydın istihkak ve istidadına göre inayeti taksim ve hil'at-ı üslûbu tevzi' ve giydirmektir. Hem de hikâyette olursa mütekellim kendini mahkiyyun anh yerinde farz etmek gerektir..." İzah?

 2. "Üslûbun esasları üçtür." Risale-i Nurlar hangi kısma giriyor, izah eder misiniz?

 3. "Üçüncüsü: Üslûb-u âlîdir. Sekkâkî ve Zemahşerî ve İbn-i Sina’nın bazı muhteşem kelâmları gibi..." Bu zatların kelamlarından örnekler verebilir misiniz?

 4. Üstad'ın da zaman zaman bahsettiği; üslub-u müzeyyen, üslub-u mücerred, üslub-u hakîm, üslub-u âlî, üslûb-u bedî, üslub-u âdî hakkında bilgi verir misiniz?

 5. "Mana ve makam ve sanat ise, kelamın delalet-i vaz’iyesine yardım edebilir. Nasıl kelam, delalet-i vaz’iye ile manayı gösterir..." İzah eder misiniz?

 6. "Eğer çendan o dibacelerde şu san’at-ı belâgat çok dakik ve latif olmazsa da fakat ondaki beraat-ül istihlal, bu hakikata bir beraat-ül istihlaldir." cümlesini izah eder misiniz?

 7. "Bu kitabın mesleği, benim gibi harice boykotajdır. Hattâ zaruret olmazsa, efkâr ve mesailde ve misallerde ve esalîbde harice boykotaj etmektir." Bu cümleyi izah eder misiniz?

 8. "Kim söylemiş? Kime söylemiş? Ne içinde söylemiş? Niçin söylemiş?" suallerine binaen; bu makamlar bilinmediğinde ya da bilindiğinde, aradaki lafız-mana farklılığına birkaç örnek verebilir misiniz?

 9. "Fenn-i maânî ve beyanın mezayasının belâgatçe mühim bir şartı, kasten ve amden garazın cihetine emaratla işaret ve alâmâtın nasbıyla kast ve amdini göstermektir." İzah eder misiniz?

 10. “Tabiata ve hakikat-ı hariciyeye delalet eden ve hükm-ü zihnîyi kanun-u haricî ile rabteden...” Bu cümleyi devamı ile birlikte açıklar mısınız?

 11. "Bu makaledeki kavanin-i latife şu perişan esalîbden teberri ve nefret etmesi seni tağlit etmesin. Meselâ: Eğer bu kanunlar iyi olsaydılar, onları vaz' edene iyi bir ders-i belâgatı verecekler idi. Hem de güzel bir üslûbu giyecekler idi." İzahı?

 12. "Çünkü kulağın dimağa karabeti ve akılla sıla-i rahmi vardır." Bu ne demektir? Kulağın cenine benzemesi, akupunkturda kulaktan birçok bölgenin ağrısını teşhis ve tedavi etmelerine işaret olabilir mi?

 13. "Unsur-u Hakikatı kübra gibi ve Unsur-u Belâgatı suğra gibi mezcet. Elektrik şuaı gibi olan hads-i sadıkı geçir. Tâ gayet hararetli ve parlak ziyalı olan Unsur-u Akideyi netice vermek için senin zihnine istidadat verebilsin." İzahı?

Yükleniyor...