Block title
Block content

İkinci Makale, On İkinci Mesele

İçerikler

 1. "Eğer kendi malında tasarruf etse, alâmet-i kıymet olan itibar ve ihtimamın taksiminde her kaydın istihkak ve istidad ve rütbesini nazara almakla taksiminde adalet ve üslûplarda istidadın kametine göre kesmektir." izah?

 2. "Kelâmın selâmet ve rendeçlenmesi ve itidal-i mizacı ise, her kaydın istihkak ve istidadına göre inayeti taksim ve hil'at-ı üslûbu tevzi' ve giydirmektir. Hem de hikâyette olursa mütekellim kendini mahkiyyun anh yerinde farz etmek gerektir..." izah?

 3. "Üçüncüsü: Üslûb-u âlîdir. Sekkâkî ve Zemahşerî ve İbn-i Sina’nın bazı muhteşem kelâmları gibi..." Bu zatların kelamlarından örnekler verebilir misiniz?

 4. "Üslûbun esasları üçtür." Risale-i Nurlar hangi kısma giriyor, izah eder misiniz?

 5. Üstad'ın da zaman zaman bahsettiği; üslub-u müzeyyen, üslub-u mücerred, üslub-u hakîm, üslub-u âlî, üslûb-u bedî, üslub-u âdî hakkında bilgi verir misiniz?

 6. "Kelâmın kanaat ve istiğnası ve asabiyeti ise makamın haricinde üslûbu aramamaktır. Şöyle ki: Mananın kametine göre bir üslûbu kestirmek istediğin vakit, dâhil-i makamda olan menbadan ve mevzuun fabrikasından lâakal kelâmın tazammun ettiği,.." izah?

 7. "Eğer çendan o dibacelerde şu san´at-ı belâgat çok dakik ve latif olmazsa da; fakat ondaki beraat-ül istihlal, bu hakikata bir beraat-ül istihlaldir..." cümlesini izah eder misiniz?

 8. "Kim söylemiş? Kime söylemiş? Ne içinde söylemiş? Niçin söylemiş?" sualllerine binaen; bu makamlar bilinmediğinde ya da bilindiğinde, aradaki lafız-mana farklılığına birkaç örnek verebilir misiniz?

 9. Bu kitabın mesleği, benim gibi harice boykotajdır. Hattâ zaruret olmazsa, efkâr ve mesailde ve misallerde ve esalîbde harice boykotaj etmektir. Bu cümleyi izah eder misiniz?

 10. "Bu makaledeki kavanin-i latife şu perişan esalîbden teberri ve nefret etmesi seni tağlit etmesin. Meselâ: Eğer bu kanunlar iyi olsaydılar, onları vaz' edene iyi bir ders-i belâgatı verecekler idi. Hem de güzel bir üslûbu giyecekler idi." izahı?

 11. "Çünkü kulağın dimağa karabeti ve akılla sıla-i rahmi vardır." Bu ne demektir? Kulağın cenine benzemesi, akupunkturda kulaktan birçok bölgenin ağrısını teşhis ve tedavi etmelerine işaret olabilir mi?

 12. "Halbuki, onları vaz eden ise ümmîdir. Üslûpları dahi perişandır gibi bir vehme zâhip olma. Yahu, bu vehme ehemmiyet verme. Zira bir fende herbir ilim sahibi onda san’atkâr olmak lâzım gelmez." Bu cümleleri açıklar mısınız?

 13. "Malûm olsun ki, fenn-i maânî ve beyanın mezayasının belâgatçe mühim bir şartı, kasten ve amden garazın cihetine emaratla işaret ve alâmâtın nasbıyla kast ve amdini göstermektir." devamı ile birlikte açar mısınız?

 14. Tabiata ve hakikat-ı hariciyeye delalet eden ve hükm-ü zihnîyi kanun-u haricî ile rabteden,.. Bu cümleyi devamı ile birlikte açıklar mısınız?

 15. "Unsur-u Hakikatı kübra gibi ve Unsur-u Belâgatı suğra gibi mezcet. Elektrik şuaı gibi olan hads-i sadıkı geçir. Tâ gayet hararetli ve parlak ziyalı olan Unsur-u Akideyi netice vermek için senin zihnine istidadat verebilsin." izahı?

Yükleniyor...