Nokta Risalesi

İçerikler


 1. "Hem madde-i meşhureden başka pek çok menâbi'in tereşşuhatı, lemaatı, semeratı âlem-i mülkde vardır ki, katiyyen maddeye ve hareketine irca' ile izah edilmez. Demek âlem-i mülk ve şehâdet, âlem-i melekût ve ervah üstünde..." İzah, madde-i meşhure nedir?

 2. "Esbâb-ı maddiye bahanedir, tâbidirler. Yoksa zâhiri daha mükemmmel olmak lâzım gelirdi. Maddeden azîm bir kütleyi nasıl bir ruh istihdam eder, bir zerreyi de istihdam edebilir..." Açıklar mısınız?

 3. "Madem Kudret-i Ezeliye âdi ve en kesif bir maddeden zevi’l-ervâhı halkeder. Elbette nur gibi, esir gibi ruha yakın sair seyyâlât-ı lâtife maddelerini ihmal etmez, meyyit bırakmaz." Açıklar mısınız?

 4. "En hasis, en müteaffin cüzleri menba-ı hayat kesilmesi, bittarık-ıl evla hem intizam-ı muttaride mebni olan kıyas-ı hafiyy-i hadsiye müesses olan kıyas-ı evlevi ile..." Buradaki, kıyas-ı hafiyy-i hadsiye müesses olan kıyas-ı evleviyi açıklar mısınız?

 5. "Nurdan, nardan ve seyyâlâtlardan mahlûk olan o zevi’l-ervâha şeriat; 'melâike ve cân' der. Melâike ise ecnas-ı muhtelifedir. Cin dahi öyle." İzah eder misiniz?

 6. Nokta Risalesinde, "Saadet-i Ebediyeye Muktazi Vardır" konulu mevzuda delil olarak getirdiği on muktazi birbiriyle içiçe ve de sanki birbirini ihsas ediyor. Aralarındaki ince farklılıkları akla yaklaştırır mısınız?

 7. "Kâinatın ayna gibi iki ciheti var. Biri mülk, biri melekûtiyet. Mülk ciheti ezdâdın cevelangâhıdır... Melekûtiyet ciheti ise, her şeyde şeffâfedir..." cümlelerini izah edip, “mülk ve melekut” hakkında bilgi verir misiniz?

 8. "Ruh, cesed hesabına zayıflaşır. Cesed, ruh hesabına inceleşir..." ifadesini devamıyla beraber izah eder misiniz?

 9. "O hakâik-i nisbiye, ahirette hakâik-i hakikiyeye inkılâb ettiği gibi..." Bu kısmı açar mısınız?

 10. "Tek bir ruhun ba’delmevt bekâsı bilbedahe anlaşılsa, şu nev’in külliyetiyle bekâsını istilzam eder. Zira mantıkça zâtî bir hassa bir ferdde görünse, bütün efradda dahi vücuduna hükmedilir." Açıklar mısınız?

 11. "İşte şahs-ı insânî -sabıkan geçtiği gibi- tasavvurat ve şuur-u küllî ile bir şahıs iken, bir nev’ hükmüne geçiyor. Öyle ise onun hakikat-i zîşuuru ve unsur-u zîhayatı olan ruhu dahi Allah’ın izniyle daima bâkîdir." Açıklar mısınız?

Yükleniyor...