Nur'un İlk Kapısı

İçerikler


 1. "Bu risalenin felsefeye vurduğu tokat, beşere zararlı ve dine zıt olan felsefe kısmıdır. Beşere menfaatli ve diyanete dost olan felsefe değildir." Diyanete zıt ve beşere zararlı felsefe ile dost ve menfaatli felsefeden kastedilen nedir?

 2. “Üstadımızın 'ecnebi kâfirler' tâbiri, İslâmiyet ve din aleyhinde çalışanlara aittir.” cümlesini izah eder misiniz?

 3. "Evet, Kur’ân gösterir ki, şu mevcudat-ı seyyale, Hâlık-ı Zülcelâlin esmâ-i hüsnâsının âyineleri ve kalem-i kudretinin elvah-ı mütehavvilesidir..." Devamıyla izah eder misiniz?

 4. "Eğer bu mecburî seferden beni halâs edecek bir çare bulmuşsan, söyle. Fakat bulduğun çare kàtiüttariklik olmasın." İzah eder misiniz, Birinci Söz’deki kàtiüttarik ile aynı mı?

 5. "Nefsinden mağrur, gayrıya da gururlu oldun." ne demektir, izah eder misiniz?

 6. "Sen de haseneden neşet eden muhabbeti, muhsinden, muhsinin müteallikatına teşmil et. Uyûbundan iğmâz-ı ayn et. Seyyieden neşet eden adavet-i müsiden, musiin akaribine veya sair güzel sıfatlarına tecavüz ettirme." İzah eder misiniz?

 7. "Vazife-i asliyeni yaptıktan sonra, seni istimal ettiği vakit, Onun hesabıyla çalış, Onun namıyla başla. İzin verdiği dairede amel et. Eğer vazife-i asliyen olan ubudiyetle vazife-i ârıziye muaraza etseler, sen vazifene bak." İzah eder misiniz?

 8. "İnsanın fiil ve sa’y-i maddî cihetiyle daire-i tasarruf ve malikiyeti, bir hayvan-ı zayıf ve âcizin daire-i tasarruf ve malikiyetinden daha dardır. Çünkü insan, elini uzatsa ona yetişir." İzah eder misiniz?

 9. "İnsan, hayat-ı hayvaniye lezzetinde ve kemâlinde ve selâmetinde ve metanetinde, serçe kuşundan üç derece aşağıdır..." Devamıyla izah eder misiniz?

 10. "Râbian: Esma-i mütecelliye-i İlahiyenin definelerindeki cevherleri, cihazat-ı maneviyelerinin mizanlarıyla tartıp bilmek makamında, tenzih ve takdis ve medih vazifesine başladılar. Hâmisen:.." Bu cümleleri izah eder misiniz? Aralarındaki fark nedir?

 11. "Üçüncüsü: Kardeşlerin olan diğer mevcudatın enzarında, esmâ-i İlâhiyenin garip cilvelerinin nümunelerini hayatınla teşhir ve izhar etmektir." cümlesini izah eder misiniz?

 12. "Cennet-i ebediyeyi dahi hakikî maksat ve gaye-i ibadet yapmaz." Bu ifadeye göre, ibadetlerin cennete girme veya cehenneme girmeme maksatlı yapılması yanlış mı, ihlassız mı oluruz? Kur’an, cennetin gaye yapılmamasını hangi ayeti ile talim ediyor?

 13. "Tabiat için her bir cüz toprakta ve suda ve havada, milyarlarla madenî matbaalar, fabrikalar bulunması lâzım." Neden? Tohumun içerisinde zaten program var, ne olacağı bellidir. Çiçekleri meyveleri açtıran; Allah'ın o tohuma yüklediği program değil mi?

 14. "Demek hem kendini, hem bütün kâinatı inkâr eden bir ahmak, yine Sâni'in inkârına gitmemelidir." Kainatı reddeden adam Allah’ı da inkâr etmez mi; Üstad neye dayanarak böyle diyor, açıklar mısınız?

 15. "Düşman hariçte olsa, insan silahsız o düşmanla geçinebilir." Bu nasıl mümkün olur; düşmanla geçinmek nedir? Ya da düşman Yunanistan'da ise, silahsız olsak nasıl mağlubiyet olmaz; adam gelir öldürür bizi!..

Yükleniyor...