On Dördüncü Reşha

İçerikler


 1. "Rabbimizi bize târif eden Kur’ân-ı Hakîm; şu kitab-ı kebîr-i kâinatın bir tercüme-i ezeliyesi..." Kur’ân'ın, bu şümullü ve güzel tarifini maddeler halinde açıklar mısınız?

 2. Kur’ân-ı Kerimin mahzen-i mu’cizât ve mu’cize-i kübra olması ile nübüvvet-i Ahmediyyenin ve vahdaniyet-i İlâhîyenin kat’i delili ve bürhanı olmasını izah eder misiniz?

 3. Şuâ’at-ı mârifet-ün Nebi namındaki risale hakkında bilginiz var mı? Ayrıca İşarât’ü’l-İ’caz’da, Yirmi Beşinci Söz’de ve Lemeât’taki İ’caz-ı Kur’ân ile ilgili yerlere atıfta bulunulmasının, Mu’cizât-Ahmediye ile nasıl bir münasebeti vardır?

 4. "Hem cismânî ihtiyâç gibi, mânevî hâcât dahi muhteliftir. Bâzısına insan her nefes muhtaç olur; cisme hava, ruha Hû gibi. Bâzısına her saat; Bismillâh gibi ve hâkezâ... Demek tekrar-ı âyet, tekerrür-ü ihtiyaçtan ileri gelmiş..." İzah?

 5. "Kur’ân hem bir kitab-ı zikir, hem bir kitab-ı dua, hem bir kitab-ı davet olduğundan, içinde tekrar müstahsendir, belki elzemdir ve eblâğdır." cümlesini izah eder misiniz?

 6. "Sebeb-i kusur tevehhüm edilen tekrârâtındaki lem’a-i i’câza bak ki: Kur’ân hem bir kitab-ı zikir,.. Zira; zikrin şe’ni, tekrar ile tenvirdir. Duânın şe’ni, terdâd ile takrirdir. Emir ve dâvetin şe’ni, tekrar ile te’kiddir." izahı?

 7. "Elbette irşad ister ki; lüzumsuz şeyleri ibham ile icmal etsin ve dakik şeyleri temsil ile takrib etsin ve mugalatalara düşürmemek için zahirî nazarlarında bedihî olan şeyleri, lüzumsuz belki zararlı bir surette tağyir etmemektir..." İzah ve örnek?

 8. "Felsefe, hakikatın yolunu şaşırmış onun için..." Hakikatin yolunu şaşıran felsefeden maksat nedir?

 9. "Hem Kur’ânın, mesâil-i kevniyyenin bâzısında ibham ve icmali ise; irşadî bir lem’a-i i’cazdır. Ehl-i ilhâdın tevehhüm ettikleri gibi medâr-ı tenkid olamaz ve sebeb-i kusur değildir." Bu ne anlama gelmektedir?

 10. "Kur’ân-ı Hakîm, şu kâinattan bahsediyor; tâ Zât ve Sıfât ve Esmâ-i İlâhiyyeyi bildirsin." Bu cümleyi nasıl anlamalıyız?

 11. "Öyle ise, madem ki Kur’ân-ı Hakîm mevcudatı delil yapıyor, burhan yapıyor; delil zahirî olmak, nazar-ı umuma çabuk anlaşılmak gerektir." cümlesini izah eder misiniz?

 12. "Sureten tekrardır, fakat mânen herbir âyetin çok mânaları, çok faideleri, çok vücuh ve tabakatı vardır." Bunlarla ilgili örnek verebilir misiniz?

 13. "Umumun kalblerinde yerleştirmek için çok defa muhtelif suretlerde tekrar lâzımdır." Bir şeyi umuma mal etmek için “tekrarın” hikmetini nasıl anlamalıyız?

 14. “Acaba neden Kur’ân-ı Hakîm, felsefenin mevcûdattan bahsettiği gibi etmiyor? Bâzı mesâili mücmel bırakır, bazısını nazar-ı umumîyi okşayacak, hiss-i âmmeyi rencide etmeyecek, fikr-i avâmı tâciz edip yormayacak bir?..” Soruyu açar mısınız?

 15. "Mûhiş bir dehşetten, müthiş bir hayretten başka, ruha bir kemal-i ilmî vermiyor. Bahs-i Kur'an gibi etmiyor." Felsefenin bu tip tespitlerine de ihtiyaç yok mu; "ruha kemal-i ilim vermesi" ne demektir?

 16. Kur'an'da "Güneş döner." deniyor; lakin gerçek ise tam aksine görünüyor. Risalelerde bir açıklama var mıdır?

 17. On Dokuzuncu Söz, On Dördüncü Reşha'nın sonundaki duanın mealini verir misiniz?

Yükleniyor...