On Dördüncü Reşha

İçerikler


 1. Şuâat-ı mârifet-ün Nebi namındaki risale hakkında bilgi verir misiniz? Ayrıca İşarâtü'l-İ'caz’da, Yirmi Beşinci Söz’de ve Lemeât’taki İ’caz-ı Kur’ân ile ilgili yerlere atıfta bulunulmasının, Mu’cizât-Ahmediye ile nasıl bir münasebeti vardır?

 2. Kur’ân-ı Kerîm'in mahzen-i mu’cizât ve mu’cize-i kübra olması ile nübüvvet-i Ahmediyyenin ve vahdaniyet-i İlâhîyenin kati delili ve burhanı olmasını izah eder misiniz?

 3. "Rabbimizi bize tarif eden Kur’an-ı Hakîm..." Kur’an'ın, bu şümullü tarifini maddeler halinde açıklar mısınız?

 4. "Sebeb-i kusur tevehhüm edilen tekraratındaki lem’a-i i’caza bak ki Kur’an hem bir kitab-ı zikir... Zira zikrin şe’ni, tekrar ile tenvirdir. Duanın şe’ni, terdad ile takrirdir. Emir ve davetin şe’ni, tekrar ile tekiddir." İzah eder misiniz?

 5. "Kur’an hem bir kitab-ı zikir, hem bir kitab-ı dua, hem bir kitab-ı davet olduğundan, içinde tekrar müstahsendir, belki elzemdir ve eblâğdır." İzah eder misiniz?

 6. "Hem cismani ihtiyaç gibi, manevi hâcât dahi muhteliftir. Bazısına insan her nefes muhtaç olur; cisme hava, ruha Hû gibi. Bazısına her saat; Bismillah gibi ve hakeza... Demek tekrar-ı ayet, tekerrür-ü ihtiyaçtan ileri gelmiş..." İzah eder misiniz?

 7. "Umumun kalplerinde yerleştirmek için çok defa muhtelif suretlerde tekrar lazımdır." Bir şeyi umuma mal etmek için "tekrarın" hikmetini nasıl anlamalıyız?

 8. "Sureten tekrardır, fakat manen her bir ayetin çok manaları, çok faydaları, çok vücuh ve tabakatı vardır." Bunlarla ilgili örnek verebilir misiniz?

 9. "Kur’ânın, mesail-i kevniyyenin bazısında ibham ve icmali ise; irşadî bir lem’a-i i’cazdır. Ehl-i ilhâdın tevehhüm ettikleri gibi medar-ı tenkid olamaz ve sebeb-i kusur değildir." İzah eder misiniz?

 10. "Acaba neden Kur’ân-ı Hakîm, felsefenin mevcûdattan bahsettiği gibi etmiyor?.." Soruyu açar mısınız?

 11. "Felsefe, hakikatın yolunu şaşırmış onun için..." Hakikatin yolunu şaşıran felsefeden maksat nedir?

 12. "Kur’ân-ı Hakîm, şu kâinattan bahsediyor; ta zat ve sıfat ve esmâ-i İlâhiyeyi bildirsin." Bu cümleyi nasıl anlamalıyız?

 13. "Elbette irşad ister ki; lüzumsuz şeyleri ibham ile icmal etsin ve dakik şeyleri temsil ile takrib etsin ve mugalatalara düşürmemek için zahiri nazarlarında bedihî olan şeyleri, lüzumsuz belki zararlı bir surette tağyir etmemektir..." Misallerle izahı?

 14. Kur’ân'da "Güneş döner." deniyor; lakin gerçek ise tam aksine görünüyor. Risalelerde bir açıklama var mıdır?

 15. On Dokuzuncu Söz, On Dördüncü Reşha'nın sonundaki duanın mealini verir misiniz?

Yükleniyor...