On Dördüncü Reşha

İçerikler


 1. Şuâ’at-ı mârifet-ün Nebi namındaki risale hakkında bilgi verir misiniz? Ayrıca İşarât’ü’l-İ’caz’da, Yirmi Beşinci Söz’de ve Lemeât’taki İ’caz-ı Kur’ân ile ilgili yerlere atıfta bulunulmasının, Mu’cizât-Ahmediye ile nasıl bir münasebeti vardır?

 2. Kur’ân-ı Kerîmin mahzen-i mu’cizât ve mu’cize-i kübra olması ile nübüvvet-i Ahmediyyenin ve vahdaniyet-i İlâhîyenin kat’i delili ve bürhanı olmasını izah eder misiniz?

 3. "Rabbimizi bize târif eden Kur’ân-ı Hakîm..." Kur’ân'ın, bu şümullü tarifini maddeler halinde açıklar mısınız?

 4. "Sebeb-i kusur tevehhüm edilen tekrârâtındaki lem’a-i i’câza bak ki: Kur’ân hem bir kitab-ı zikir... Zira; zikrin şe’ni, tekrar ile tenvirdir. Duânın şe’ni, terdâd ile takrirdir. Emir ve dâvetin şe’ni, tekrar ile te’kiddir." İzah eder misiniz?

 5. "Kur’ân hem bir kitab-ı zikir, hem bir kitab-ı dua, hem bir kitab-ı davet olduğundan, içinde tekrar müstahsendir, belki elzemdir ve eblâğdır." cümlesini izah eder misiniz?

 6. "Hem cismânî ihtiyâç gibi, mânevî hâcât dahi muhteliftir. Bâzısına insan her nefes muhtaç olur; cisme hava, ruha Hû gibi. Bâzısına her saat; Bismillâh gibi ve hâkezâ... Demek tekrar-ı âyet, tekerrür-ü ihtiyaçtan ileri gelmiş..." İzah eder misiniz?

 7. "Umumun kalblerinde yerleştirmek için çok defa muhtelif suretlerde tekrar lâzımdır." Bir şeyi umuma mal etmek için “tekrarın” hikmetini nasıl anlamalıyız?

 8. "Sureten tekrardır, fakat mânen herbir âyetin çok mânaları, çok faideleri, çok vücuh ve tabakatı vardır." Bunlarla ilgili örnek verebilir misiniz?

 9. "Hem Kur’ânın, mesâil-i kevniyyenin bâzısında ibham ve icmali ise; irşadî bir lem’a-i i’cazdır. Ehl-i ilhâdın tevehhüm ettikleri gibi medâr-ı tenkid olamaz ve sebeb-i kusur değildir." İzah eder misiniz?

 10. "Acaba neden Kur’ân-ı Hakîm, felsefenin mevcûdattan bahsettiği gibi etmiyor?.." Soruyu açar mısınız?

 11. "Felsefe, hakikatın yolunu şaşırmış onun için..." Hakikatin yolunu şaşıran felsefeden maksat nedir?

 12. "Kur’ân-ı Hakîm, şu kâinattan bahsediyor; tâ Zât ve Sıfât ve Esmâ-i İlâhiyyeyi bildirsin." Bu cümleyi nasıl anlamalıyız?

 13. "Elbette irşad ister ki; lüzumsuz şeyleri ibham ile icmal etsin ve dakik şeyleri temsil ile takrib etsin ve mugalatalara düşürmemek için zahirî nazarlarında bedihî olan şeyleri, lüzumsuz belki zararlı bir surette tağyir etmemektir..." Misallerle izahı?

 14. Kur’ân'da "Güneş döner." deniyor; lakin gerçek ise tam aksine görünüyor. Risalelerde bir açıklama var mıdır?

 15. On Dokuzuncu Söz, On Dördüncü Reşha'nın sonundaki duanın mealini verir misiniz?

Yükleniyor...